Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 72

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 72 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
72 | Polski
– gdy sekator do żywopłotu zaczyna wibrować w
nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego
przyczynę).
 Aby mieć pewność, że stan techniczny sekatora do
żywopłotu gwarantuje bezpieczną pracę, należy regularnie
sprawdzać, czy wszystkie nakrętki, trzpienie i śruby są
mocno dokręcone.
 Sekator do żywopłotu należy przechowywać w
bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu
(wysoko na półce, bądź pod zamknięciem).
 Dla własnego bezpieczeństwa wymieniać zużyte lub
uszkodzone części.
 Jeżeli nie posiada się odpowiedniego wykształcenia nie
należy próbować samemu naprawiać sekator do
żywopłotu.
 Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane
przez firmę Bosch.
 W celu ochrony przed bezpośrednim kontaktem z
obracającym się nożem każda z rączek sekatora do
żywopłotu wyposażona została w specjalny przycisk. Aby
sekator zaczął działać, należy równocześnie naciskać oba
przyciski. Nawet gdyby narzędzie ogrodowe zaczęło
działać po wciśnięciu jednego z przycisków, bądź bez
uruchamiania żadnego przycisku, nie wolno go
użytkować.
Bezpieczeństwo elektryczne
 Uwaga! Przed przystąpieniem do czynności konserwa-
cyjnych lub czyszczenia, należy wyłączyć narzędzie
ogrodowe i wyjąć przewód z gniazda. Powyższe
zalecenie dotyczy również przypadków, gdy przewód
zasilający jest przecięty, uszkodzony lub splątany.
 Po wyłączeniu sekatora do żywopłotu, nóż obraca się
jeszcze przez parę sekund. Uwaga! Nie wolno dotykać
noża znajdującego się w ruchu.
Nabyte narzędzie ogrodowe jest zaopatrzone w izolację
ochronną i nie wymaga uziemienia. Napięcie robocze wynosi
230 V AC, 50 Hz (dla krajów nie należących do UE 220 V,
240 V – w zależności od modelu). Stosować wolno jedynie
przedłużacze posiadające atest. Szczegółowych informacji
można uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Dozwolone jest tylko stosowanie kabli przedłużających typu
H05VV-F lub H05RN-F.
Dla podwyższenia bezpieczeństwa pracy zaleca się
stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o
prądzie różnicowym, nie większym niż 30 mA. Wyłącznik ten
powinien być kontrolowany przed każdym użyciem.
Należy stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji
obsługi producenta przedłużacza oraz bębna, a także
przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów
lokalnych.
Wskazówka dla produktów, nie sprzedawanych w Wielkiej
Brytanii:
UWAGA: Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika
wymagane jest, aby wtyk znajdujący się przy narzędziu
ogrodowym połączony był z kablem przedłużającym Złącza
przewodu przedłużającego powinny być zabezpieczone
F 016 L81 732 | (29.5.17)
przed bryzgami wody, a także być wykonane z gumy lub
posiadać osłonę gumową. Przedłużacz musi być zaopatrzony
w uchwyt kablowy odciążający (z zabezpieczeniem przed
wyrwaniem).
Przewód przyłączeniowy należy regularnie kontrolować pod
kątem uszkodzeń; można go użytkować wyłącznie w
nienagannym stanie.
Naprawy uszkodzonego przewodu przyłączeniowego może
dokonać wyłącznie autoryzowany warsztat serwisowy firmy
Bosch.
Konserwacja
 Podczas wykonywania prac obsługowych w pobliżu
ostrych noży, należy zawsze nosić rękawice ogrodowe.
 Skontrolować narzędzie ogrodowe i w trosce o własne
bezpieczeństwo, wymienić zużyte lub uszkodzone części.
 Przed przystąpieniem do składowania narzędzia
ogrodowego listwę tnącą należy posmarować olejem do
konserwacji.
 Aby mieć pewność, że stan techniczny narzędzia
ogrodowego gwarantuje bezpieczną pracę, należy
regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki, trzpienie i
śruby są mocno dokręcone.
 Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane
przez firmę Bosch.
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy
zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu
użytkowaniu elektronarzędzia.
Symbol
Znaczenie
Należy nosić rękawice ochronne
Zakładać okulary ochronne.
Kierunek ruchu
Uruchomienie
Wyłączenie
Należy strzec się przed porażeniem
prądem elektrycznym.
Dozwolone czynności
Zabronione czynności
Osprzęt
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading