Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 165

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
‫دستورات ایمنی برای اره های چمن زن‬
.‫همه بخشهای بدنتان را از تیغه اره دور نگهدارید‬
‫سعی نکنید در حین حرکت تیغه، خورده های برش‬
.‫را جدا کنید یا جسم مورد برش را محکم نگهدارید‬
‫خورده های برش را فقط در حالت خاموش بودن‬
‫دستگاه جدا کنید. یک لحظه غفلت هنگسم کسر بس اره‬
.‫چمن زن می تواند جراحست اختی را ایجسد کند‬
.‫در حالت سکون، تیغه اره را از دسته اش بگیرید‬
‫هنگام حمل یا نگهداری اره چمن زن روکش ایمنی‬
‫آنرا بکشید. دقت در هنگسم کسر بس داتگسه خطر جراحت‬
.‫از طریق تیغه را کسهش می دهد‬
‫ابزار برقی را تنها از دسته های عایق بگیرید، چون که‬
‫امکان برخورد تیغه با کابل برق یا کابل خود دستگاه‬
‫وجود دارد. تمسس بس یک کسبل حسمل جریسن برق می‬
‫تواند به قسمتهسی ىلزی داتگسه جریسن وارد کند و‬
.‫بسعث ایجسد شوک الکتریکی شود‬
‫کابل را از تیغه اره دور نگهدارید. هنگسم کسر امکسن‬
‫مخفی شدن کسبل در بوته هس وجود دارد و از اینرو می‬
‫سایر هشدارهای ایمنی‬
‫کودکسن و اسیر اىراد دارای کساتیهسی روحی و جسمی‬
‫یس بدون تجربه یس آشنسیی که نمی توانند ابزار بسغبسنی را‬
‫بس اطمینسن بکسر برند، نبسید از ابزار برقی بدون نظسرت یس‬
‫توجیه روش کسربری بوایله یک ىرد مسؤول ااتفسده‬
‫کودکسن بسید زیر نظر بسشند تس اطمینسن حسصل شود که‬
.‫آنهس بس ابزار برقی بسزی نمی کنند‬
‫ابزار الکتریکی را هنگام کار، با هر دو دست محکم‬
‫گرفته و جایگاه مطمئنی برای خود انتخاب کنید. ابزار‬
‫برقی را میتوان بس دو دات بهتر و مطمئن تر بکسر گرىت‬
‫قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی باید صبر کنید تا‬
.‫دستگاه متوقف شده و از کار باز ایستد‬
‫نبسید اشخسص یس حيوانست در محدوده محل کسر قرار‬
‫گیرند. کسربر در محیط کسر در برابر شخص اوم مسؤول‬
‫هرگز اره چمن زن را از دندانه هسی تیغه در دات‬
‫هرگز به کودکسن یس اسیر اىراد نس آشنس اجسزه ااتفسده از‬
‫اره چمن زن را ندهید. مقررات مربوط به هر کشور می‬
.‫توانند ان کسربر را محدود کنند‬
‫هرگز از اره چمن زن در صورت بودن اشخسص بخصوص‬
.‫کودکسن یس حیوانست در نزدیکی شمس ااتفسده نکنید‬
‫کسربر در برابر حوادث یس خسسرات روی اشخسص یس امالک‬
‫بس پسی برهنه یس بس صندلهسی بسز از چمن زن ااتفسده‬
.‫نکنید. کفش کسر محکم و یک شلوار بلند بپوشید‬
‫هنگسم کسر ااتفسده از عینک، داتکش ایمنی و کفش‬
‫کسر ضد لغزش توصیه می شود. از پوشیدن لبسس گشسد‬
‫و حمل زیدت آالت که می توانند در قسمتهسی متحرک‬
‫حصسر مورد برش را به دقت بررای کنید و ایمهس و اسیر‬
.‫اجسسم متفرقه را جدا کنید‬
Bosch Power Tools
.‫تواند بریده شود‬
.‫کنند‬
.‫و آنرا هدایت کرد‬
.‫اات‬
.‫نگیرید‬
.‫مسؤول می بسشد‬
.‫گیر کنند، خودداری کنید‬
‫در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا‬
‫وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب‬
‫کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب‬
‫و استفاده می شوند. ااتفسده از واسئل مکش گرد و‬
.‫غبسر مصونیت شمس را در برابر گرد و غبسر زیسد تر میکند‬
‫استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت‬
‫از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری‬
‫کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن‬
‫استفاده کنید. بکسر گرىتن ابزار الکتریکی منساب بسعث‬
‫میشود که بتوانید از توان داتگسه بهتر و بس اطمینسن‬
‫در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از‬
‫دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی توان‬
‫آنهس را قطع و وصل کرد، خطرنسک بوده و بسید تعمیر‬
‫قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و‬
‫یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا‬
‫باتری آنرا خارج کنید. رعسیت این اقدامست پیشگیری‬
‫ایمنی از راه اىتسدن نسخوااته ابزار الکتریکی جلوگیری‬
‫ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از‬
‫دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه ندهید که‬
‫افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را‬
‫نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرىتن ابزار‬
‫الکتریکی در دات اىراد نسوارد و بی تجربه خطرنسک‬
‫از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید‬
‫که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر‬
‫نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی‬
‫شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب‬
‫دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیسری‬
‫از اوانح کسری، عدم مراقبت کسمل از ابزارهسی الکتریکی‬
‫ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید. ابزار برشی که خوب‬
‫مراقبت شده و از لبه هسی تیز برخوردارند، کمتر در‬
.‫قطعه کسر گیر کرده و بهتر قسبل هدایت می بسشند‬
‫ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه‬
‫نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه‬
‫راهنما طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه‬
‫تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع‬
‫کار توجه کنید. کسربرد ابزار برقی برای موارد کسری‬
‫که برای آن در نظر گرىته نشده اات، میتواند شرایط‬
‫برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای‬
.‫رجوع کرده و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید‬
‫این بسعث خواهد شد که ایمنی داتگسه شمس تضمین‬
‫561 | ىسراف‬
‫از آن‬
.‫بیشتر ااتفسده کنید‬
.‫شوند‬
.‫می کند‬
.‫اات‬
.‫می بسشد‬
.‫خطرنسکی را منجر شود‬
‫سرویس‬
.‫گردد‬
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading