Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 133

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 133 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Pred vsako uporabo preverite priključni vodnik/
podaljševalni kabel glede na poškodbe in ju po potrebi
zamenjajte. Zaščitite priključni vodnik/podaljševalni kabel
pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
 Z uporabo škarij za živo mejo morate biti dobro seznanjeni,
da jih boste lahko v primeru sile takoj ustavili.
 Živo mejo rezajte le pri dnevni svetlobi ali dobri umetni
svetlobi.
 Nikoli ne uporabljajte škarij za živo mejo z okvarjenimi
zaščitnimi pripravami ali takrat, ko zaščitne priprave niso
montirane.
 Zagotovite, da so pri uporabi škarij za živo mejo montirani
vsi priloženi ročaji in zaščitne priprave. Nikoli ne
poskušajte zagnati škarij za živo mejo, ki so nepopolno
montirane ali pa škarij z nedopustnimi modifikacijami.
 Škarij za živo mejo nikoli ne primite za zaščitno pripravo.
 Pri uporabi škarij za živo mejo morate vedno paziti na trdno
stojišče ter vedno držite ravnotežje, še posebej pri uporabi
na stopnicah ali lestvah.
 Zavedajte se svoje okolice in možnih trenutkov nevarnosti,
ki jih med rezanjem meje morda ne slišite.
 Potegnite omrežni vtič iz vtičnice v naslednjih primerih:
– pred preverjanjem, odstranitvijo blokade ali opravilih
na škarjih za živo mejo.
– po stiku s tujkom. Preverite živo mejo glede na
poškodbe in če je potrebno, poskrbite za njihovo
popravilo.
– če škarje za živo mejo pričnejo nenavadno vibrirati
(preglejte takoj).
 Prepričajte se, da bodo vse matice, vsi sorniki in vijaki
varno pritrjeni, le tako boste zagotovili varno delovno
stanje škarij za živo mejo.
 Škarje za živo mejo hranite na suhem, visoko ležečem ali
zaklenjenem mestu, ki ni dosegljivo otrokom.
 Obrabljene ali poškodovane dele zaradi varnosti
zamenjajte.
 Ne poskušajte popravljati vrtnega orodja, razen če imate
ustrezno kvalifikacijo za to.
 Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih boste zamenjali, izdelani
v tovarni Bosch.
 Za zaščito proti dotiku za premikajoč se rezalni nož so
škarje za živo mejo opremljene z zaščitnim stikalom za nož
na vsakem ročaju. Za obratovanje škarij za živo mejo
morata biti pritisnjena oba stikala istočasno. Ne
uporabljajte vrtnega orodja, četudi bi delovalo, brez
aktiviranja stikala ali aktiviranja samo enega stikala.
Električna varnost
 Pozor! Pred opravili vzdrževanja ali čiščenja izklopite
vrtno orodje in izvlecite omrežni vtič. Enako storite v
primeru, ko je omrežni kabel poškodovan, narezan ali
zamotan.
 Po izklopu škarij za živo mejo se noži še vedno nekaj
sekund premikajo. Pozor! Ne dotikajte se premikajočih
se nožev.
Bosch Power Tools
Vaše vrtno orodje je v varnostne namene zaščitno izolirano in
ne potrebuje ozemljitve. Omrežna napetost znaša 230 V AC,
50 Hz (za nečlanice EU 220 V, 240 V glede na izvedbo).
Uporabite le odobrene podaljševalne kable. Informacije
dobite pri pooblaščenem servisu.
Uporabljati se smejo samo podaljševalni kabli vrste H05VV-F
ali H05RN-F.
Za povečanje varnosti vam priporočamo, da uporabite FI-
stikalo (RCD) z okvarnim tokom maks. 30 mA. To FI-stikalo
morate pred vsako uporabo preveriti.
Upoštevajte proizvajalčevo navodilo za uporabo
podaljševalnega kabla ali kabelskega bobna ter tudi
mednarodne predpise za njihovo uporabo.
Opozorilo za izdelke, ki se ne prodajajo v Veliki Britaniji:
POZOR: Za vašo varnost je potrebno, da se vtič na vrtnem
orodju poveže s podaljševalnim kablom. Priključno mesto
podaljševalnega kabla se mora zaščititi proti škropljenjem.
Slednje mora biti iz gume ali biti prevlečeno z gumo.
Podaljševalni kabel se mora uporabljati z razbremenitvijo
natega.
Priključni vodnik morate redno pregledovati glede na znake
poškodb in ga smete uporabljati le v brezhibnem stanju.
Če je priključni vodnik poškodovan, ga sme popraviti le
pooblaščena servisna delavnica Bosch.
Vzdrževanje
 Vselej nosite vrtne rokavice, ko rokujete z ostrimi noži ali
delate na področju ostrih nožev.
 Preverite vrtno orodje in zaradi varnosti nadomestite
obrabljene ali poškodovane dele.
 Pri shranjevanju vrtnega orodja morate prečko z noži
vedno namazati z vzdrževalnim sprejem.
 Prepričajte se, da bodo vse matice, vsi sorniki in vijaki
varno pritrjeni, le tako boste zagotovili varno delovno
stanje vrtnega orodja.
 Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih boste zamenjali, izdelani
v tovarni Bosch.
Simboli
Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje
navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov
pomen. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da
električno orodje lahko bolje in varneje uporabljate.
Simbol
Pomen
Nosite zaščitne rokavice
Nosite zaščitna očala.
Smer premikanja
Slovensko | 133
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading