Download  Print this page

Dansk - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 40 Monday, May 29, 2017 10:18 AM

40 | Dansk

België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huis-
vuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU over elektrische
en elektronische oude apparaten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektri-
sche gereedschappen apart worden ingezameld en op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Forklaring af billedsymbolerne
Læs brugsanvisningen.
Brug ikke hækkeklipperen, når det regner. Udsæt
ikke hækkeklipperen for regn.
Sluk for hækkeklipperen og træk stikket ud af stik-
dåsen, før værktøjet indstilles eller rengøres, hvis
ledningen er sammenfiltret, ødelagt eller beskadi-
get eller hvis hækkeklipperen bare forlades uden
opsyn i kort tid.
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
ADVARSEL
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj"
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akku-
drevet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
 Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
 Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ. Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver,
og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få
sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
 Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen
for personskader.
 Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktø-
jet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det. Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
 Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
 Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading