Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 148

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 148 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
148 | Latviešu
 Darba laikā paturiet uzmanības lokā situāciju darba vietas
tuvumā un visus faktorus, kas varētu radīt bīstamu
situāciju, jo dzīvžoga apgriešanas laikā instrumenta
darbība var nebūt dzirdama.
 Atvienojiet instrumenta kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas:
– pirms dzīvžoga šķēru pārbaudes, asmeņu atbrīvošanas
no iestrēgušajiem zariem vai citu darbību veikšanas ar
instrumentu,
– pēc instrumenta saduršanās ar kādu priekšmetu; šādā
gadījumā pārbaudiet, vai dzīvžoga šķērēm nav radušies
bojājumi, un vajadzības gadījumā nodrošiniet, lai tiktu
veikts nepieciešamais remonts,
– ja dzīvžoga šķēres sāk neparasti stipri vibrēt (šādā
gadījumā pārbaude jāveic nekavējoties).
 Pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi dzīvžoga šķēru
uzgriežņi un skrūves un vai instruments atrodas
apmierinošā tehniskā stāvoklī.
 Uzglabājiet dzīvžoga šķēres sausā, augstu izvietotā vai
noslēgtā vietā, kur tām nevar piekļūt bērni.
 Drošības apsvērumu dēļ nomainiet nolietotās vai bojātās
daļas.
 Nemēģiniet remontēt dārza instrumentu saviem spēkiem,
ja jums trūkst tam nepieciešamās kvalifikācijas.
 Nodrošiniet, lai nomaiņai tiktu izmantotas vienīgi
oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch.
 Lai pasargātu lietotāju no saskaršanās ar kustīgo
griezējasmeni, šīs dzīvžoga šķēres ir apgādātas ar diviem
rokturiem. katrs no kuriem ir aprīkots ar asmens vadības
elementu (drošības slēdzi). Lai dzīvžoga šķēres darbotos,
abi drošības slēdži jānospiež vienlaicīgi. Nelietojiet
instrumentu, ja tas darbojas bez slēdžu nospiešanas
vai arī, nospiežot tikai vienu slēdzi.
Elektriskā drošība
 Uzmanību! Pirms apkalpošanas vai tīrīšanas izslēdziet
dārza instrumentu un atvienojiet tā kontaktdakšu no
elektrotīkla. Rīkojieties šādi arī tad, ja elektrokabelis ir
bojāts, pārgriezts vai samezglojies.
 Pēc izslēgšanas dzīvžoga šķēru asmens vēl dažas
sekundes turpina kustēties. Ievērojiet piesardzību!
Nepieskarieties kustīgajam asmenim.
Drošības apsvērumu dēļ šis dārza instruments ir apgādāts ar
aizsargizolāciju un var tikt lietots bez aizsargzemējuma. Tas
darbojas no maiņsprieguma 230 V, 50 Hz (instrumenti, kas
paredzēti lietošanai ārpus ES, atkarībā no izpildījuma var būt
paredzēti arī spriegumam 220 V vai 240 V). Izmantojiet
darbam tikai lietošanai atļautos pagarinātājkabeļus. Sīkāku
informāciju varat saņemt pilnvarotā klientu apkalpošanas
iestādē.
Kopā ar instrumentu drīkst izmantot tikai tipu H05VV-F vai
H05RN-F pagarinātājkabeļus.
Lai paaugstinātu elektrodrošību, ieteicams lietot noplūdes
strāvas aizsargreleju (RCD) ar maksimālo aizsargstrāvu
30 mA. Šis aizsargrelejs ikreiz pirms darba jāpārbauda.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Ievērojiet pagarinātājkabeļa vai kabeļa noturspoles ražotāja
piegādātajā lietošanas pamācībā sniegtos morādījumus, kā
arī nacionālos priekšrakstus par šādu izstrādājumu lietošanu.
Piezīme par izstrādājumiem, kas nav iegādāti Lielbritānijā.
UZMANĪBU! Drošības apsvērumu dēļ dārza instrumenta
kontaktdakšu nepieciešams mehāniski sasaistīt ar
pagarinātājkabeli. Pagarinātājkabeļa savienotājiem jābūt
nodrošinātiem pret ūdens šļakatām; tiem jābūt pagatavotiem
no gumijas vai pārklātiem ar gumiju. Pagarinātājkabelis jālieto
kopā ar īpašu pretstiepes stiprinājumu.
Regulāri pārbaudiet, vai savienojošajos kabeļos nav
vērojamas bojājumu pazīmes, un izmantojiet tos tikai tad, ja
kabeļi ir nevainojamā stāvoklī.
Atklājot elektrokabelī bojājumu, nodrošiniet, lai
nepieciešamais remonts tiktu veikts Bosch pilnvarotā
remonta darbnīcā.
Apkalpošana
 Rīkojoties ar asajiem asmeņiem vai strādājot to tuvumā,
vienmēr uzvelciet dārznieka aizsargcimdus.
 Lai panāktu augstu darba drošību, pārbaudiet dārza
instrumentu un nomainiet tā izdilušās vai bojātās daļas.
 Pirms dārza instrumenta novietošanas uzglabāšanai
apsmidziniet tā asmeņu vadotni ar aizsargājošo smēreļļu.
 Pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi dārza instrumenta
uzgriežņi un skrūves un vai tas atrodas apmierinošā
tehniskā stāvoklī.
 Nodrošiniet, lai nomaiņai tiktu izmantotas vienīgi
oriģinālās rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch.
Simboli
Tālāk aplūkotie simboli ir svarīgi, lai lasītu un pareizi izprastu
šo lietošanas pamācību. Iegaumējiet šos simbolus un to
nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk
lietot elektroinstrumentu.
Simbols
Nozīme
Nēsājiet aizsargcimdus
Nēsājiet aizsargbrilles.
Kustības virziens
Ieslēgšana
Izslēgšana
Sargieties no elektriskā trieciena.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading