Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 152

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 152 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
152 | Lietuviškai
dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto
galingumo.
 Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.
Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra
pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius
ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo
ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių. Ši
atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio
įrankio įsijungimo.
 Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyrę asmenys.
 Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite,
ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir
niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių,
kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl
naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti
sutaisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra
blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
 Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai
prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis
briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
 Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t.t.
naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir
atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.
Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali
susidaryti pavojingos situacijos.
Aptarnavimas
 Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti
specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.
Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus
naudoti.
Saugos nuorodos dirbantiems su gyvatvorių
žirklėmis
 Stenkitės, kad jūsų kūno dalys būtų toliau nuo pjovimo
peilio. Veikiant peiliams, nemėginkite pašalinti
kerpamą medžiagą arba ją laikyti. Įstrigusią kerpamą
medžiagą šalinkite tik tada, kai prietaisas išjungtas.
Akimirksnio neatidumas naudojant gyvatvorių žirkles gali
tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
 Gyvatvorių žirkles neškite tik peiliui sustojus,
laikydami jas už rankenos. Gyvatvorių žirkles visada
transportuokite ir sandėliuokite su apsauginiu dėklu.
Rūpestingai elgiantis su prietaisu, mažesnis pavojus
susižeisti peiliu.
 Elektrinį įrankį laikykite tik už izoliuotų rankenų, nes
pjovimo peiliai gali kliudyti paslėptus elektros laidus
arba elektrinio įrankio maitinimo laidą. Pjovimo
peiliams prisilietus prie laido, kuriuo teka elektros srovė,
metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti
elektros smūgis.
 Saugokite, kad laidas nepatektų į pjovimo sritį. Darbo
metu krūmuose laidas gali būti blogai matomas ir per
neapsižiūrėjimą perkirptas.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Papildomos įspėjamosios nuorodos
 Šis prietaisas nėra skirtas naudoti ribotos fizinės, juslinės
ar intelektinės galios ir turintiems nepakankamai patirties
bei žinių asmenims (taip pat vaikams), išskyrus tuos
atvejus, kai jie yra prižiūrimi už saugumą atsakingo asmens
ir instruktuojami, kaip prietaisu naudotis.
Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
 Darbo metu elektrinį įrankį visuomet būtina laikyti
abiem rankomis ir patikimai stovėti. Elektrinis įrankis
yra saugiau valdomas, kai laikomas dviem rankomis.
 Prieš padėdami prietaisą išjunkite jį ir palaukite, kol
variklis visiškai sustos.
 Dirbant su prietaisu pašaliniams asmenims ar gyvūnams
artintis prie prietaiso arčiau kaip 3 metrų atstumu
draudžiama. Dirbantysis yra atsakingas už darbo zoną
trečiųjų asmenų asmenų atžvilgiu.
 Niekada neimkite gyvatvorių žirklių už pjovimo peilių.
 Niekada neleiskite gyvatvorių žirklėmis naudotis vaikams
arba su šia instrukcija nesusipažinusiems asmenims.
Nacionalinėse direktyvose gali būti numatyti tokių
prietaisų naudotojų amžiaus apribojimai.
 Niekada nekirpkite gyvatvorių, jei arti yra žmonių, ypač
vaikų, ar naminių gyvūnų.
 Naudotojas ar dirbantysis yra atsakingas už nelaimingus
atsitikimus ir žmonėms ar jų nuosavybei padarytą žalą.
 Nedirbkite su gyvatvorių žirklėmis basi ar atvirais batais.
Visada avėkite tvirtus batus ir mūvėkite ilgomis kelnėmis.
Rekomenduojama mūvėti tvirtas pirštines, neslystančius
batus ir užsidėti apsauginius akinius. Nedėvėkite plačių
drabužių ar papuošalų, kuriuos gali įtraukti judančios dalys.
 Atidžiai apžiūrėkite gyvatvores, kurias reikia kirpti, ir
pašalinkite visas vielas bei kitokius svetimkūnius.
 Prieš pradėdami dirbti, visada patikrinkite, ar
nesusidėvėję arba nepažeisti peiliai, peilių varžtai ir kitos
pjaunamojo mechanizmo dalys. Niekada nedirbkite su
pažeistu arba labai susidėvėjusiu pjaunamuoju
mechanizmu.
 Kaskart prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar nepažeistas
maitinimo laidas ir ilginamasis laidas ir, jei reikia, jį (juos)
pakeiskite. Maitinimo laidą ir jungiamąjį laidą saugokite
nuo karščio, alyvos ir aštrių briaunų.
 Susipažinkite su gyvatvorių žirklių valdymo ypatumais, kad
avariniu atveju galėtumėte greitai išjungti.
 Gyvatvores kirpkite tik dienos šviesoje arba esant geram
dirbtiniam apšvietimui.
 Niekada nedirbkite su gyvatvorių žirklėmis, jei sugedę arba
nuimti apsauginiai įtaisai.
 Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar ant gyvatvorių
žirklių pritvirtintos visos komplekte esančios rankenos ir
įstatyti visi apsauginiai įtaisai. Niekada nenaudokite
gyvatvorių žirklių, jei jos nėra visiškai sumontuotos arba jei
yra neleistinai modifikuotos.
 Niekada nelaikykite gyvatvorių žirklių už jų apsauginio
įtaiso.
 Dirbdami su gyvatvorių žirklėmis visada tvirtai stovėkite ir
išlaikykite pusiausvyrą, o ypač dirbdami ant pakopų ar
kopėčių.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading