Download  Print this page

Slovensky - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 79 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Hledání závad
Příznaky
Nůžky na živý plot neběží
Nůžky na živý plot běží
přerušovaně
Motor běží, nože zůstávají stát
Nože jsou horké
Silné vibrace/hluk
Zákaznická a poradenská služba
www.bosch-garden.com
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku zahradního nářadí.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: +420 519 305700
Fax: +420 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Zpracování odpadů
Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických
a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních
zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané
shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení
nepoškozujícímu životní prostředí.
Změny vyhrazeny.
Bosch Power Tools
Možná příčina
Chybí síťové napětí
Vadná síťová zásuvka
Poškozený prodlužovací kabel
Vypnula pojistka
Poškozený prodlužovací kabel
Vadná vnitřní kabeláž zahradního nářadí
Vadný spínač
Vnitřní závada
Tupé nože
Nůž má skuliny
Příliš velké tření kvůli chybějícímu mazání
Vadné zahradní nářadí

Slovensky

Bezpečnostné pokyny
Vysvetlenie obrázkových symbolov
Všeobecné výstražné upozornenia a
bezpečnostné pokyny
dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budúce použitie.
Náprava
Zkontrolujte a zapněte
Použijte jinou zásuvku
Kabel zkontrolujte a vyměňte, je-li
poškozený
Pojistku vyměňte
Kabel zkontrolujte a vyměňte, je-li
poškozený
Vyhledejte servis
Vyhledejte servis
Vyhledejte servis
Nechte nabrousit stříhací lištu
Nechte zkontrolovat stříhací lištu
Nastříkejte mazacím olejem
Vyhledejte servis
Pozorne si prečítajte tento Návod na používanie.
Nepoužívajte nožnice na živý plot za dažďa.
Nevystavujte nožnice na živý plot dažďu.
Nožnice na živý plot vypnite a vytiahnite aj
zástrčku zo zásuvky vždy predtým, ako budete
náradie nastavovať prípadne čistiť, alebo v
situácii, keď sa sieťová šnúra o niečo zachytila,
keď je roztrhnutá alebo poškodená, a v takom
prípade, keď náradie čo len na krátku chvíľu
opustíte zo svojho dohľadu.
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia
POZOR
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Slovensky | 79

Advertisement

Table of Contents
loading