Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 137

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 137 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.
Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati
opasan je i mora se popraviti.
 Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-
bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili
odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza izbjeći će se
nehotično pokretanje električnog alata.
 Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s
njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.
Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
 Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li
pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da
se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije
primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim
alatima.
 Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pažljivo
održavani rezni alati s oštrim oštricama manje će se
zaglaviti i lakše se s njima radi.
 Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema
ovim uputama i na način kako je to propisano za
poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne
uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za
druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do
opasnih situacija.
Servisiranje
 Popravak vašeg električnog alata prepustite samo
kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i
samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se
način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.
Upute za sigurnost za škare za živicu
 Sve dijelove tijela držite dalje od noža. Dok nož radi, ne
pokušavajte vaditi odrezani materijal ili čvrsto držati
materijal koji se reže. Zaglavljeni odrezani materijal
vadite samo dok je vrtni uređaj isključen. Trenutak
nepažnje kod korištenja škara za živicu može dovesti do
teških ozljeda.
 Škare za živicu nosite za ručku dok nož miruje. Kod
transporta ili spremanja škara za živicu uvijek na njih
navucite zaštitni pokrov. Pažljivim rukovanjem sa
uređajem umanjit će se opasnost od ozljeda od noža.
 Električni alat držite samo na izoliranim površinama
zahvata, budući da nož za rezanje može doći u kontakt
sa skrivenim električnim vodovima ili vlastitim
priključnim kabelom. Kontakt noža za rezanje sa
električnim vodom pod naponom metalne dijelove uređaja
može staviti pod napon i dovesti do strujnog udara.
 Kabel držite dalje od područja rezanja. Tijekom radnog
postupka kabel bi se mogao zavući u grmlje i nehotično
odrezati.
Bosch Power Tools
Dodatne upute upozorenja
 Ovaj uređaj nije predviđen da s njime rade osobe
(uključujući djeca) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili
psihičkim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili
nedovoljnim stručnim znanjima. U takvim slučajevima
ovakve osobe trebaju raditi pod nadzorom stručne osobe
zadužene za sigurnost ili trebaju dobiti upute kako se sa
uređajem radi.
Djecu treba držati pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa
uređajem.
 Električni alat kod rada držite čvrsto s obje ruke i
zauzmite siguran i stabilan položaj tijela. Električni alat
će se sigurno voditi s dvije ruke.
 Prije njegovog odlaganja pričekajte da se električni
alat zaustavi do stanja mirovanja.
 Tijekom rada vrtnog uređaja, u krugu 3 m ne smije se
nalaziti niti jedna osoba ili životinja. Osoba koja rukuje sa
vrtnim uređajem odgovorna je prema trećoj strani u
radnom području vrtnog uređaja.
 Škare za živicu nikada ne hvatajte za nosače noževa.
 Ne dopustite nikada djeci ili osobama koje nisu upoznate s
ovim uputama da rade sa škarama za živicu. Važećim
propisima u dotičnoj zemlji možda je ograničena starost
osobe koja rukuje ovim električnim alatom.
 Nikada ne obrezujte živicu dok se osobe, osobito djeca ili
domaće životinje zadržavaju u neposrednoj blizini.
 Osoba koja radi sa uređajem ili korisnik odgovorna je za
nezgode ili za štete počinjene drugim ljudima ili njihovoj
imovini.
 Sa škarama za živicu ne radite bosi ili u otvorenim
sandalama. Nosite uvijek čvrstu obuću i duge hlače.
Preporučuje se nošenje čvrstih rukavica, obuće koja ne
klizi i zaštitnih naočala. Ne nosite široku odjeću ili nakit koji
bi mogli zahvatiti pomični dijelovi električnog alata.
 Pažljivo pregledajte živicu koja će se obrezivati i odstranite
sve komade žice i ostala strana tijela.
 Prije rada sa škarama za živicu uvijek provjerite da li su
noževi, vijci noževa i ostali dijelovi mehanizma za rezanje
istrošeni ili oštećeni. Ne radite nikada sa oštećenim ili jako
istrošenim mehanizmom za rezanje.
 Prije svake uporabe kontrolirajte priključni kabel/produžni
kabel na oštećenje i prema potrebi ih zamijenite. Zaštitite
priključni kabel/produžni kabel od izvora topline, ulja i
oštrih rubova.
 Prije uporabe upoznajte se sa rukovanjem škarama za
živicu, kako bi ih u slučaju nužde mogli odmah zaustaviti.
 Obrezivanje živice izvodite samo kod dnevnog svjetla ili
dovoljno jakog umjetnog svjetla.
 Škare za živicu ne koristite nikada sa neispravnim ili
nemontiranim zaštitnim napravama.
 Sve isporučene ručke i zaštitne naprave moraju biti
montirane kod rada škara za živicu. Ne pokušavajte nikada
raditi sa nepotpuno montiranim škarama za živicu, niti
puštati u rad škare za živicu sa nedopuštenim provedenim
izmjenama.
Hrvatski | 137
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading