Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 124

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 124 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
124 | Македонски
Ознака
Значење
Носете заштитни ракавици
Носете заштитни очила.
Правец на движење
Вклучување
Исклучување
Чувајте се од електричен удар.
Технички податоци
Електрични ножици
Број на дел/артикл
Номинална јачина
Висина на шишање
Отвор на запците
Број на вибрации при работа на празно
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014
Класа на заштита
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 волти. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата
во односната земја.
Електрични ножици
Број на дел/артикл
Номинална јачина
Висина на шишање
Отвор на запците
Број на вибрации при работа на празно
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014
Класа на заштита
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 волти. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата
во односната земја.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Ознака
Значење
Дозволена функција
Забранети акции
Опрема
Употреба со соодветна намена
Електричните ножици се дизајнирани за шишање и
поткастрување живи огради и грмушки во домашни
градини.
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A.. 3 600 H47 B.. 3 600 H47 C.. 3 600 H47 D..
W
420
мм
450
мм
16
-1
min
3400
3400
кг
2,6
/II
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A.. 3 600 H47 B.. 3 600 H47 B.. 3 600 H47 C..
W
420
мм
450
мм
16
-1
min
3400
3400
кг
2,6
/II
AHS 55-16
AHS 60-16
450
450
450
500
550
600
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
AHS 500-16
AHS 550-16
450
450
450
480
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Bosch Power Tools
16
2,8
/II
16
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading