Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 55 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet
 Pidä kaikki kehonosat loitolla leikkuuteristä. Älä terien
toimiessa yritä poistaa leikattua materiaalia äläkä pidä
kiinni leikattavasta materiaalista. Poista puristukseen
jäänyttä leikattavaa ainetta vain laitteen ollessa pysäh-
dyksissä. Hetken tarkkaamattomuus pensasleikkuria käy-
tettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
 Kanna pensasleikkuria kahvasta, kun leikkuulaite on
pysähdyksissä. Asenna aina suojus, kun kuljetat tai säi-
lytät pensasleikkuria. Laitteen huolellinen käsittely mini-
moi terän aiheuttaman loukkaantumisvaaran.
 Tartu sähkötyökaluun vain kahvojen eristepinnoista,
koska leikkuuterä saattaa osua piilossa olevaan tai
omaan sähköjohtoon. Leikkuuterän kosketus jännittei-
seen johtoon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännit-
teisiksi ja johtaa sähköiskuun.
 Pidä johto loitolla leikkuualueelta. Työn aikana saattaa
johto olla oksien alla piilossa ja huomaamattomasti joutua
leikatuksi.
Lisävaro-ohjeita
 Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluki-
en), joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt
tahi puuttuva kokemus ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he
ovat turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa tai
saamassa häneltä ohjeita laitteen oikeasta käytöstä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteen
kanssa.
 Pidä työn aikana sähkötyökalua kaksin käsin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sähkötyökalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kädellä.
 Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuin asetat sen pois käsistäsi.
 Käytön aikana ei ympäristössä 3 m säteellä saa olla muita
ihmisiä tai eläimiä. Käyttäjällä on vastuu ulkopuoliseen
henkilöön nähden.
 Älä koskaan tartu pensasleikkurin teräpalkkiin.
 Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät ole tutus-
tuneet tähän käyttöohjeeseen käyttää pensasleikkuria. Kan-
salliset säännökset saattavat määrätä käyttäjän alaikärajan.
 Älä koskaan leikkaa pensasaitaa, jos ihmisiä, etenkin lapsia
tai kotieläimiä on välittömässä läheisyydessä.
 Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja toisille ihmisille
tai heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vaurioista.
 Älä käytä pensasleikkuria paljain jaloin tai avoimissa san-
daaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia
housuja. Tukevien käsineiden, luisumattomien jalkineiden
ja suojalasien käyttöä suositellaan. Älä käytä väljiä vaattei-
ta tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.
 Tarkista työstettävä pensasaita perusteellisesti ja poista
siitä langat ja muut vieraat esineet.
 Tarkista aina silmämääräisesti ennen käyttöä, etteivät te-
rät, terän pultit tai leikkurin muut osat ole loppuun käytetyt
tai vaurioituneet. Älä koskaan työskentele vaurioituneella
tai voimakkaasti kuluneella leikkuukoneistolla.
 Tarkista ennen jokaista käyttöä ettei liitäntäjohdossa/jat-
kojohdossa ole vaurioita ja vaihda ne tarvittaessa. Suojaa
Bosch Power Tools
liitäntäjohtoa/jatkojohtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
 Tutustu pensasleikkurin käsittelyyn, jotta hätätapauksessa
voit pysäyttää sen välittömästi.
 Käytä pensasleikkuria vain päivänvalossa tai hyvässä kei-
novalossa.
 Älä koskaan käytä pensasleikkuria suojalaitteiden ollessa
viallisia tai ilman suojalaitteita.
 Varmista, että kaikki toimitukseen kuuluvat kahvat ja suo-
jalaitteet on asennettu pensasleikkuria käytettäessä. Älä
koskaan koeta ottaa käyttöön epätäydellisesti koottua
pensasleikkuria tai pensasleikkuria, johon on tehty luvatto-
mia muutoksia.
 Älä koskaan tartu pensasleikkurin suojalaitteeseen.
 Varmista pensasleikkuria käytettäessä tukeva seisoma-
asento ja huolehdi aina hyvästä tasapainosta etenkin, jos
leikkaat portailta tai tikkailta.
 Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varaudu mahdollisiin vaaramo-
mentteihin, joita et ehkä kuule pensasaitaa leikatessasi.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta:
– ennen tarkistusta, tukoksen poistamista tai pensasleik-
kuriin kohdistuvia töitä.
– osuttuasi vieraaseen esineeseen. Tarkista välittömästi
pensasleikkurin mahdolliset vauriot ja anna kunnostaa
se tarvittaessa.
– jos pensasleikkuri alkaa täristä poikkeuksellisesti (tar-
kista heti).
 Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä
kiinnitys, jotta pensasleikkurin turvallinen työkunto olisi
taattu.
 Säilytä pensasleikkuri varmassa, kuivassa paikassa, korke-
alla tai suljetussa tilassa, lasten ulottumattomissa.
 Vaihda turvallisuussyistä kuluneet tai vaurioituneet osat
uusiin.
 Älä koeta korjata puutarhalaitetta, ellei sinulla ole siihen
tarvittavaa koulutusta.
 Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
 Liikkuvan leikkuuterän kosketussuojaksi pensasleikkuri on
varustettu kummassakin kahvassa sijaitsevalla teränsuoja-
kytkimellä. Pensasleikkurin käyttöä varten täytyy molem-
pia kytkimiä painaa samanaikaisesti. Älä käytä puutarha-
laitetta, vaikka se kävisi, jos kytkintä ei ole painettu tai
jos vain toista kytkintä on painettu.
Sähköturvallisuus
 Huom! Pysäytä puutarhalaite ja irrota pistotulppa pis-
torasiasta ennen huolto- ja puhdistustöitä. Sama sään-
tö pätee, jos verkkojohto on vaurioitunut, katkennut
tai sotkeutunut.
 Terä liikkuu vielä muutaman sekunnin sen jälkeen, kun
pensasleikkuri on sammutettu. Varoitus! Älä kosketa
liikkuvaa terää.
Puutarhalaitteesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä si-
tä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC, 50 Hz
(ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista riippuen). Käytä ai-
noastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja. Tietoa saat Bosch-sopi-
mushuollosta.
Suomi | 55
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading