Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 141

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 141 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist" käib võrgutoi-
tega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega
(ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutusnõuded tööpiirkonnas
 Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada
õnnetusi.
 Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis
võivad tolmu või aurud süüdata.
 Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud töökohast eema. Kui Teie tähelepanu
kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
 Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge
kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
 Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
 Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse
tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
 Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole
ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks,
ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast
väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli,
teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
 Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud
kasutada ka välistingimustes. Välistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
 Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes
keskkonnas on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti kasu-
tamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Inimeste turvalisus
 Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige
elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge
kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või
uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline
tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
 Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski,
libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või
kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise
tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste
ohtu.
Bosch Power Tools
 Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku
ühendamist pistikupessa, aku ühendamist seadme
külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate
elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate
vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla
õnnetused.
 Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage
selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed. Seadme
pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib
põhjustada vigastusi.
 Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne
tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate
elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.
 Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme
liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või
pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on
seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust
põhjustatud ohte.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja
kasutamine
 Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks
selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva
elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.
 Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis.
Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse
ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
 Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme ärapanekut. See ettevaatus-
abinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
 Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele
kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada
isikutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute käes on
elektrilised tööriistad ohtlikud.
 Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini.
Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või
kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust.
Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti
hooldatud elektrilised tööriistad.
 Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud
kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu
konkreetse seadmetüübi jaoks ette nähtud. Arvestage
seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga.
Eesti | 141
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading