Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 50 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
50 | Norsk
 Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
 Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
 Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
 Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverk-
tøy
 Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektområdet.
 Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et
elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig
og må repareres.
 Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet,
skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøy-
et.
 Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
 Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
troller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
 Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
 Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til an-
dre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjo-
ner.
Service
 Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Sikkerhetsinformasjoner for hekksakser
 Hold alle kroppsdeler unna kniven. Ikke forsøk å fjerne
skjæremateriale eller holde fast materiale som skal kuttes
mens kniven går. Fjern fastklemt skjæremateriale kun når
maskinen er slått av. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av hekksaksen kan føre til alvorlige skader.
 Bær hekksaksen alltid i håndtaket og med stanset kniv.
Ved transport eller oppbevaring av hekksaksen må all-
tid vernedekselet settes på. Fornuftig bruk av maskinen
reduserer faren for skader fra kniven.
 Hold el-verktøyet kun på de isolerte gripeflatene, for
kniven kan komme i kontakt med skjulte strømlednin-
ger eller sin egen ledning. Kontakt mellom kniven og en
spenningsførende ledning kan også sette elektroverktøy-
ets metalldeler under spenning og føre til elektriske støt.
 Hold ledningen unna klippeområdet. I løpet av arbeidet
kan ledningen være tildekket i buskaset, og slik kappes ved
en feiltagelse.
Ekstra advarsler
 Denne maskinen er ikke beregnet til å brukes av personer (in-
klusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intel-
lektuelle evner eller manglende erfaring og/eller manglende
kunnskaper, hvis de ikke er under oppsyn eller får instrukser
om bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må være under oppsyn for å forhindre at de leker med
maskinen.
 Hold elektroverktøyet fast med begge hender under ar-
beidet og sørg for å stå stødig. Elektroverktøyet føres
sikrere med to hender.
 Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger
det ned.
 I løpet av driften må det ikke oppholde seg andre personer
eller dyr i en omkrets på 3 m. Brukeren er ansvarlig ovenfor
tredje personer innenfor arbeidsområdet.
 Grip aldri tak i hekksaksen på knivbjelken.
 La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse in-
struksene få lov til å bruke hekksaksen. Nasjonale forskrif-
ter innskrenker eventuelt brukerens alder.
 Klipp aldri hekken når det oppholder seg personer, sær-
skilt barn eller husdyr, like i nærheten.
 Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre men-
nesker eller deres eiendom.
 Ikke bruk hekksaksen barbent eller med åpne sandaler. Bruk
alltid solide sko og lange bukser. Det anbefales å bruke tykke
hansker, sklifaste sko og beskyttelsesbriller. Ikke bruk vide
klær eller smykker som kan komme inn i bevegende deler.
 Sjekk hekken som skal klippes nøye og fjern alle ståltråder
eller andre fremmedlegemer.
 Før bruk må du alltid sjekke om knivene, knivskruene og
andre deler på skjæreverket er slitt eller skadet. Arbeid al-
dri med skadet eller sterkt slitt skjæreverk.
 Sjekk tilkoplingsledningen/skjøteledningen før hver bruk
med hensyn til skader og skift disse eventuelt ut. Beskytt
tilkoplingsledningen/skjøteledningen mot varme, olje og
skarpe kanter.
 Gjør deg kjent med betjeningen av hekksaksen, slik at du
straks kan stanse den i et nødstilfelle.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading