Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 127

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 127 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je
električni alat isključen, pre nego što ga priključite na
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču
ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi
nesrećama.
 Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje,
pre nego što uključite električni alat. Neki alat ili ključ
koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi
nesrećama.
 Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek
da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.
Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u
neočekivanim situacijama.
 Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit.
Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova.
Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotirajući delovi.
 Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i
skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine
može smanjiti opasnosti od prašine.
Brižljiva upotreba i ophodjenje sa električnim
alatima
 Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš
posao električni alat odredjen za to. Sa odgovarajućim
električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom
području rada.
 Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u
kvaru. Električni alat koji se ne može više uključiti ili
isključiti, je opasan i mora se popraviti.
 Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre
nego što preduzmete podešavanja na aparatu,
promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza sprečava nenameran start električnog alata.
 Čuvajte nekorišcene električne alate izvan dometa
dece. Ne dozvoljavajte korišcenje aparata osobama
koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva.
Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
 Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li
pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne
„lepe", da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da
je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove
oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju
svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.
 Održavajte alate za sečenja oštre i čiste. Brižljivo
održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje
„slepljuju" i lakše se vode.
 Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se
umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu
predvidjene, može voditi opasnim situacijama.
Bosch Power Tools
Servisi
 Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim
delovima. Tako se obezbedjuje, da ostane sačuvana
sigurnost aparata.
Sigurnosna uputstva za makaze za živicu
 Držite Vaše sve delove tela dalje od noža za sečenje. Ne
pokušavajte, da sa noževima u radu uklanjate materijal
koji se seče ili da držite materijal koji treba seći.
Uklanjajte zaglavljeni materijal za sečenje samo sa
isključenim uredjajem. Momenat nepažnje pri korišćenju
makaza za živicu može uticati na teške povrede.
 Nosite makaze za živicu za dršku i motorom koji stoji.
Pri transportu ili čuvanju makaza za živicu uvek
navucite zaštitn i poklopac. Brižljivo ophodjenje sa
uredjajem smanjuje opasnost od povreda od noža.
 Električni alat hvatajte samo za izolirane površine za
držanje, pošto noževi mogu da dođu u dodir sa nekim
sakrivenim strujnim vodovima ili sopstvenim mrežnim
kablom. Kontakt noževa sa vodom koji provodi struju
može da dovede metalne delove uređaja pod napon, što
opet može da dovede do strujnog udara.
 Držite kabl dalje od područja noža. Za vreme rada može
se kabl pokriti u žbunu i omaškom preseći.
Dodatna uputstva sa upozorenjem
 Ovaj uredjaj nije zamišljen za to, da ga koriste osobe
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, unutrašnjim ili
duhovnim sposobnostima ili nedostajućim iskustvom i/ili
bez znanja, čak i onda ako su pod nadzorom radi svoje
sigurnosti odgovarajuće osobe ili dobijaju uputstva od nje,
kako se koristi uredjaj.
Decu bi trebalo kontrolisti, da bi se osigurali, da se ne
igraju sa uredjajem.
 Držite čvrsto električni alat prilikom rada sa obe ruke i
pobrinite se da sigurno stojite. Električni alat se sigurnije
vodi sa obe ruke.
 Sačekajte da se električni alat umiri, pre nego što ga
ostavite.
 Za vreme rada ne smeju se u krugu od 3 metra zadržavati
nikakve druge osobe ili životinje. Radnik je odgovoran u
radnom području prema trećim licima.
 Makaze za živu ogradu nikada nemojte da hvatate za traku
sa noževima.
 Deci ili osobama koje ne poznaju ova uputstva nikada
nemojte da dozvolite da koriste makaze za živu ogradu.
Moguće je da je minimalna starost korisnika ograničena
nacionalnim propisima.
 Nikada nemojte da sečete živu ogradu kada se osobe, a
posebno deca ili domaće životinje nalaze u neposrednoj
blizini.
 Radnik ili korisnik je odgovoran za nesreće ili štete kod
drugih ljudi ili na njihovoj imovini.
 Makaze za živu ogradu nemojte da koristite kada ste
bosonogi ili ako nosite sandale. Uvek nosite solidne cipele
i dugačke pantalone. Preporučujemo nošenje solidnih
Srpski | 127
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading