Download  Print this page

Elektrische Veiligheid - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 37 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Gebruik de heggenschaar niet met blote voeten of met
open sandalen. Draag altijd stevige schoenen en een lange
broek. Het dragen van stevige werkhandschoenen, slip-
vaste schoenen en een veiligheidsbril wordt geadviseerd.
Draag geen lange kleding of sieraden die in bewegende de-
len kunnen vastraken.
 Controleer de te knippen heg zorgvuldig en verwijder alle
metaaldraad en overige voorwerpen.
 Controleer voor het gebruik altijd of de messen, mes-
schroeven of andere delen van het knipmechanisme zicht-
baar versleten of beschadigd zijn. Werk nooit met een be-
schadigd of ernstig versleten knipmechanisme.
 Controleer de aansluitkabel en de verlengkabel voor elk
gebruik op beschadigingen en vervang deze indien nodig.
Bescherm de aansluitkabel en de verlengkabel tegen hitte,
olie en scherpe randen.
 Maak uzelf met de bediening van de heggenschaar ver-
trouwd zodat u deze in een noodgeval onmiddellijk kunt
stoppen.
 Maai alleen heggen bij daglicht of goed kunstlicht.
 Gebruik de heggenschaar nooit met defecte of niet-ge-
monteerde veiligheidsvoorzieningen.
 Controleer dat alle meegeleverde grepen en veiligheids-
voorzieningen bij het gebruik van de heggenschaar gemon-
teerd zijn. Probeer het gereedschap nooit in gebruik te ne-
men als het onvolledig gemonteerd is en evenmin met niet-
toegestane aanpassingen.
 Pak de heggenschaar nooit aan de veiligheidsvoorziening
vast.
 Let er bij het gebruik van de heggenschaar altijd op dat u
stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht, in het bijzonder
bij het gebruik van een trap of ladder.
 Let op uw omgeving en wees voorbereid op eventuele ge-
varen die u tijdens het knippen van de heg mogelijk niet
kunt horen.
 Trek de stekker uit het stopcontact:
– Voor het controleren, verwijderen van een blokkering of
werkzaamheden aan een heggenschaar.
– Na het raken van een voorwerp. Controleer de heggen-
schaar onmiddellijk op beschadigingen en laat deze in-
dien nodig repareren.
– Als de heggenschaar op een ongewone manier begint te
trillen (onmiddellijk controleren).
 Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten,
zodat een veilige toestand van de heggenschaar gewaar-
borgd is.
 Bewaar de heggenschaar op een droge, hooggelegen of af-
gesloten plaats, buiten bereik van kinderen.
 Vervang versleten of beschadigde delen veiligheidshalve.
 Probeer niet het tuingereedschap te repareren, tenzij u de
daarvoor vereiste opleiding bezit.
 Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.
 Ter bescherming tegen aanraking van het bewegende snij-
mes is de heggenschaar uitgerust met twee mesbescher-
Bosch Power Tools
mingsschakelaars, op elke greep één. Voor het gebruik van
de heggenschaar moeten beide schakelaars tegelijkertijd
worden ingedrukt. Gebruik het tuingereedschap niet als
het loopt terwijl er geen schakelaar of slechts één scha-
kelaar wordt ingedrukt.

Elektrische veiligheid

 Let op! Schakel het tuingereedschap uit en trek de net-
stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitvoert. Hetzelfde geldt
wanneer de stroomkabel beschadigd, doorgesneden of
in de war is.
 Nadat de heggenschaar uitgeschakeld is, beweegt het
mes nog enkele seconden. Voorzichtig! Raak bewe-
gend mes niet aan.
Het tuingereedschap is voor uw veiligheid geïsoleerd en heeft
geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC,
50 Hz (voor landen buiten de EU 220 V of 240 V, afhankelijk
van de uitvoering). Gebruik alleen goedgekeurde verlengka-
bels. Informatie is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice.
Er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F of
H05RN-F worden gebruikt.
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aardlekscha-
kelaar met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA geadvi-
seerd. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden
gecontroleerd.
Neem de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de verleng-
kabel of van de kabelhaspel en de nationale voorschriften
voor het gebruik daarvan in acht.
Informatie over producten die niet in Groot-Brittannië wor-
den verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de aan het
tuingereedschap aangebrachte stekker met de verlengkabel
wordt verbonden. De stekker van de verlengkabel moet tegen
spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber
bekleed zijn. De verlengkabel moet met een trekontlasting
worden gebruikt.
De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen worden
gecontroleerd en mag alleen in onbeschadigde toestand wor-
den gebruikt.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een
erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd.
Onderhoud
 Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe mes-
sen vastpakt of er aan werkt.
 Controleer het tuingereedschap. Versleten of beschadigde
delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.
 Smeer de mesbalk altijd met onderhoudsspray voordat u
het tuingereedschap opbergt.
 Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten,
zodat een veilige toestand van het tuingereedschap ge-
waarborgd is.
 Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.
Nederlands | 37
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading