Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 150

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 150 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
150 | Latviešu
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu
no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novēr-
siet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.
Montāža un lietošana
Darbība un tās mērķis
Piegādes komplekts
Pagarinātājkabeļa nostiprināšana
Kļūmju uzmeklēšana
Pazīme
Iespējamais cēlonis
Dzīvžoga šķēres
Elektrotīklā nav sprieguma
nedarbojas
Ir bojāta kontaktligzda
Ir bojāts pagarinātājkabelis
Ir pārdedzis drošinātājs
Dzīvžoga šķēres darbojas
Ir bojāts pagarinātājkabelis
ar pārtraukumiem
Ir bojāti dārza instrumenta iekšējie savienojumi Griezieties remonta darbnīcā
Ir bojāts ieslēdzējs
Dzinējs darbojas, bet
Kļūme mehānismā
griezējelementi nekustas
Asmeņi karst
Asmeņi ir kļuvuši neasi
Asmeņos ir izveidojušies robi
Pārāk liela berze nepietiekošas eļļošanas dēļ
Dārza instruments stipri
Dārza instruments ir bojāts
vibrē un/vai trokšņo
Klientu konsultāciju dienests un
konsultācijas par lietošanu
www.bosch-garden.com
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, lūdzam
noteikti paziņot desmitzīmju pasūtījuma numuru, kas norādīts
uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Darbība un tās mērķis
Ieslēgšana
Izslēgšana
Norādījumi darbam
Asmeņu apkalpošana
Attēls
Lappuse
Uzglabāšana un transports
1
167
Piederumu izvēle
2
167
Atbrīvošanās no nolietotajiem
izstrādājumiem
Tikai ES valstīm
Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par
nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs
direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā,
lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un
jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā
veidā.
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
Attēls
2
2
2, 3
4
4
5
Novēršana
Pārbaudiet elektrotīklu un ieslēdziet spriegumu
Izmantojiet citu kontaktligzdu
Pārbaudiet kabeli un nomainiet, ja tas ir bojāts
Nomainiet drošinātāju
Pārbaudiet kabeli un nomainiet, ja tas ir bojāts
Griezieties remonta darbnīcā
Griezieties remonta darbnīcā
Pieslīpējiet asmeņu vadotni
Pārbaudiet asmeņu vadotnes stāvokli
Apsmidziniet asmeņu vadotni ar smēreļļu
Griezieties remonta darbnīcā
Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu
tvertnē!
Lappuse
167
168
167– 168
169
169
169
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading