Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 57 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Pensasleikkuri
Tuotenumero
Ottoteho
Leikkuupituus
Hammasaukko
Tyhjäkäynti-iskuluku
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014
Suojausluokka
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-15 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: äänen paineta-
so 75 dB(A); äänen tehotaso 95 dB(A). Epävarmuus K=2 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot a
(kolmen suunnan vektorisumma) ja
h
epävarmuus K mitattuna EN 60745-2-15 mukaan:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja
sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun.
Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arvioin-
tiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla
käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin vä-
rähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saat-
taa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomat-
tavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasi-
tusta.
Vianetsintä
Vian oire
Mahdolliset vikalähteet
Pensasleikkuri ei toimi
Verkkojännitettä ei ole
Verkkopistorasia on viallinen
Jatkojohto on vaurioitunut
Sulake on lauennut
Pensasleikkuri käy katko-
Jatkojohto on vaurioitunut
naisesti
Puutarhalaitteen sisäisessä johdotuksessa vika Hakeudu asiakaspalveluun
Käynnistyskytkin viallinen
Bosch Power Tools
AHS 450-16
AHS 480-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä,
työprosessien organisointi.
Asennus ja käyttö
Tehtävä
Vakiovarusteet
Jatkojohdon kiinnitys
Käynnistys
Poiskytkentä
Työskentelyohjeita
Teränhoito
Kuljetus ja varastointi
Lisälaitteen valinta
Korjaus
Tarkista ja kytke
Käytä toista pistorasiaa
Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut
Vaihda sulake
Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut
Hakeudu asiakaspalveluun
Suomi | 57
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
480
500
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Kuva
Sivu
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
F 016 L81 732 | (29.5.17)
450
550
16
3400
2,7
/II

Advertisement

Table of Contents
loading