Download  Print this page

Български - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 115 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Български
Указания за безопасна работа
Пояснения на графичните символи
Прочетете ръководството за експлоатация.
Не използвайте ножицата за храсти, докато
вали. Не оставяйте ножицата за храсти на
дъжд.
Преди да извършвате настройки или да
почиствате ножицата за храсти, когато няма да я
използвате дори и за кратък период, когато
захранващият кабел се е усукал, ако бъде
повреден или прерязан, изключвайте ножицата
за храсти и изваждайте щепсела от контакта.
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички
указания. Неспазването на
приведените по-долу указания може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се
отнася до захранвани от електрическата мрежа
електроинструменти (със захранващ кабел) и до
захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти
(без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
 Поддържайте работното си място чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова
злополука.
 Не работете с електроинструмента в среда с
повишена опасност от възникване на експлозия, в
близост до леснозапалими течности, газове или
прахообразни материали. По време на работа в
електроинструментите се отделят искри, които могат да
възпламенят прахообразни материали или пари.
 Дръжте деца и странични лица на безопасно
разстояние, докато работите с електроинструмента.
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
 Щепселът на електроинструмента трябва да е
подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай
не се допуска изменяне на конструкцията на
щепсела. Когато работите със занулени
електроуреди, не използвайте адаптери за
щепсела. Ползването на оригинални щепсели и
контакти намалява риска от възникване на токов удар.
Bosch Power Tools
 Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и
хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рискът от
възникване на токов удар е по-голям.
 Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
влага. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
 Не използвайте захранващия кабел за цели, за
които той не е предвиден, напр. за да носите
електроинструмента за кабела или да извадите
щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от на-
гряване, омасляване, допир до остри ръбове или до
подвижни звена на машини. Повредени или усукани
кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
 Когато работите с електроинструмент навън,
използвайте само удължителни кабели, подходящи
за работа на открито. Използването на удължител,
предназначен за работа на открито, намалява риска от
възникване на токов удар.
 Ако се налага използването на електроинструмента
във влажна среда, използвайте предпазен
прекъсвач за утечни токове. Използването на предпа-
зен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от
възникване на токов удар.
Безопасен начин на работа
 Бъдете концентрирани, следете внимателно
действията си и постъпвайте предпазливо и
разумно. Не използвайте електроинструмента,
когато сте уморени или под влиянието на
наркотични вещества, алкохол или упойващи ле-
карства. Един миг разсеяност при работа с
електроинструмент може да има за последствие
изключително тежки наранявания.
 Работете с предпазващо работно облекло и винаги с
предпазни очила. Носенето на подходящи за
ползвания електроинструмент и извършваната дейност
лични предпазни средства, като дихателна маска,
здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер,
защитна каска или шумозаглушители (антифони),
намалява риска от възникване на трудова злополука.
 Избягвайте опасността от включване на
електроинструмента по невнимание. Преди да
включите щепсела в захранващата мрежа или да
поставите акумулаторната батерия, се уверявайте,
че пусковият прекъсвач е в положение
«изключено». Ако, когато носите електроинструмента,
държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако
подавате захранващо напрежение на електро-
инструмента, когато е включен, съществува опасност
от възникване на трудова злополука.
 Преди да включите електроинструмента, се
уверявайте, че сте отстранили от него всички
помощни инструменти и гаечни ключове. Помощен
инструмент, забравен на въртящо се звено, може да
причини травми.
 Избягвайте неестествените положения на тялото.
Работете в стабилно положение на тялото и във
Български | 115
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading