Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 119

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 119 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Електрическа ножица за храсти
Каталожен номер
Номинална консумирана мощност
Дължина на среза
Междина на зъба
Скорост на въртене на празен ход
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014
Клас на защита
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни
данните могат да се различават.
Информация за излъчван шум и
вибрации
Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно
EN 60745-2-15.
Равнището А на излъчвания от електроинструмента шум
обикновено е: равнище на звуковото налягане 75 dB(A);
равнище на мощността на звука 95 dB(A).
Неопределеност K =2 dB.
Работете с шумозаглушители (антифони)!
Пълната стойност на вибрациите a
трите направления) и неопределеността K са определени
съгласно EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище
на генерираните вибрации е измерено съгласно
процедура, стандартизирана в EN 60745, и може да
служи за сравняване на електроинструменти един с друг.
То е подходящо също и за предварителна ориентировъчна
преценка на натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е
представително за най-често срещаните приложения на
електроинструмента. Ако обаче електроинструментът
бъде използван за други дейности, с различни работни
инструменти или без необходимото техническо
обслужване, нивото на вибрациите може да се различава.
Това би могло да увеличи значително сумарното
натоварване от вибрации в процеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва
да бъдат взимани предвид и периодите, в които
електроинструментът е изключен или работи, но не се
ползва. Това би могло значително да намали сумарното
натоварване от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от въздействието на
вибрациите, например: техническо обслужване на
електроинструмента и работните инструменти,
поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация
на работните стъпки.
Bosch Power Tools
AHS 450-16
3 600 H47 A..
W
420
mm
450
mm
-1
min
3400
kg
Монтиране и работа
Дейност
Окомплектовка
Включване на удължителен кабел 2
Включване
Изключване
Указания за работа
(векторната сума по
h
Поддръжка на ножовете
Съхраняване и транспортиране
Избор на допълнителни
приспособления
AHS 480-16
AHS 500-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 B..
450
480
16
16
3400
3400
2,6
2,7
/II
/II
Български | 119
AHS 550-16
3 600 H47 C..
450
450
500
550
16
16
3400
2,7
2,7
/II
/II
Фигура Страница
1
167
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading