Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 48 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
48 | Svenska
Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60745-2-15.
Redskapets A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 75 dB(A); ljudeffektnivå 95 dB(A). Onoggrannhet
K =2 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden a
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
2
EN 60745-2-15: a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
h
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget
används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
nivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång,
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Felsökning
Symptom
Möjlig orsak
Häcksaxen startar inte
Nätspänning saknas
Nätuttaget defekt
Skarvsladden har skadats
Säkringen har löst ut
Häcksaxen går med
Skarvsladden har skadats
avbrott
Trädgårdsredskapets inre kablar defekta
Strömställaren defekt
Motorn går, knivarna står
Internt fel
stilla
Knivarna blir heta
Kniven är trubbig
Kniven har skåror i eggen
För hög friktion till följd av bristfällig
smörjning
Kraftiga vibrationer/
Trädgårdsredskapet är defekt
buller
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Montering och drift
(vektorsumma ur tre
Handlingsmål
h
Leveransen omfattar
2
.
Anslut skarvsladden
Inkoppling
Urkoppling
Arbetsanvisningar
Underhåll av kniv
Lagring och transport
Välj tillbehör
Figur
1
2
2
2
2, 3
4
4
5
Åtgärd
Kontrollera och slå på
Använd ett annat nätuttag
Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats
Byt ut säkringen
Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats
Uppsök kundservicen
Uppsök kundservicen
Uppsök kundservicen
Låt knivsvärdet slipas
Kontrollera knivsvärdet
Spreja med smörjolja
Uppsök kundservicen
Sida
167
167
167
168
167– 168
169
169
169
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading