Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 84

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 84 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
84 | Slovensky
Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého
časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas
ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď
náradie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže
výrazne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej
doby.
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami
zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné
opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického
náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie
zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných
úkonov.
Hľadanie porúch
Symptómy
Možná príčina
Nožnice na živý plot
Výpadok sieťového napätia
nebežia
Zásuvka elektrickej siete je chybná
Predlžovacia šnúra je poškodená
Poistka vypadla
Nožnice na živý plot bežia
Predlžovacia šnúra je poškodená
s prerušeniami
Vnútorná kabeláž záhradníckeho náradia je
porušená
Porucha vypínača
Motor beží, nože
Interná porucha
zostávajú stáť
Nože sa príliš zahrievajú
Nože sú tupé
Nôž je vyštrbený
Priveľké trenie kvôli nedostatočnému masteniu
Silné vibrácie/hluk
Záhradnícke náradie je pokazené
Servisné stredisko a poradenstvo pri
používaní
www.bosch-garden.com
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok
uvádzajte láskavo bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo
uvedené na typovom štítku záhradníckeho náradia.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Montáž a používanie
Cieľ činnosti
Obsah dodávky (základná
výbava)
Zapojenie predlžovacej šnúry
Zapnutie
Vypnutie
Pokyny na používanie
Údržba nožov
Uschovávanie a preprava
Voľba príslušenstva
Odstránenie príčiny
Skontrolujte a zapnite
Použite inú zásuvku
Skontrolovať prívodnú šnúru a v prípade, že je
poškodená, ju vymeniť
Vymeňte poistku
Skontrolovať prívodnú šnúru a v prípade, že je
poškodená, ju vymeniť
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu
Nožový mechanizmus nechať nabrúsiť
Dať prekontrolovať nožový mechanizmus
Zastriekať mastiacim olejom
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: +421 2 48 703 800
Fax: +421 2 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk
Obrázok
Strana
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading