Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 82 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
82 | Slovensky
 Dbajte na to, aby ste mali pri používaní nožníc na živý plot
vždy pevný postoj a vedeli udržiavať rovnováhu,
predovšetkým pri práci na schodíkoch alebo na rebríkoch.
 Majte na zreteli špecifické vlastnosti Vášho prostredia a
buďte pripravený na vznik nebezpečných momentov,
ktoré možno nebudete pri strihaní živého plota počuť.
 Zástrčku prívodnej šnúry vytiahnite zo zásuvky:
– pred kontrolou, odstránením blokovania alebo pri práci
na nožniciach na živý plot.
– po kontakte (kolízii) s cudzím telesom. Skontrolujte, či
nie sú nožnice na živý plot poškodené, a v prípade
potreby ich dajte opraviť.
– keď začnú nožnice na živý plot nezvyčajným spôsobom
vibrovať (ihneď ich prekontrolujte).
 Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky
a ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zabezpečený
spoľahlivý prevádzkový stav nožníc na živý plot.
 Nožnice na živý plot majte uložené na suchom, vysoko
položenom alebo uzamknutom mieste, ku ktorému nemajú
prístup deti.
 Opotrebované alebo nejakým spôsobom poškodené
súčiastky vždy pre istotu ihneď vymeňte.
 Nepokúšajte sa záhradnícke náradie opravovať sami, s
výnimkou prípadu, že máte potrebné vzdelanie (školenie).
 Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné
súčiastky značky Bosch.
 Na ochranu pred dotykom s pohybujúcimi sa rezacími
nožmi sú nožnice na živý plot vybavené jedným ochranným
spínačom pre každú rukoväť. Pri používaní nožníc na živý
plot musia byť súčasne stlačené oba vypínače.
Nepoužívajte záhradné náradia v prípade, ak sa
rozbehne aj v prípade, keď nie je stlačený žiaden
vypínač, alebo keď je stlačený len jeden vypínač.
Elektrická bezpečnosť
 Dôležité upozornenie! Predtým, ako začnete robiť
údržbu alebo záhradnícke náradie čistiť, vypnite ho a
vytiahnite zástrčku prívodnej šnúry zo zásuvky. To isté
platí v prípade, ak je poškodená, narezaná alebo
zauzlená prívodná šnúra.
 Po vypnutí nožníc na živý plot sa nôž ešte niekoľko
sekúnd pohybuje ďalej. Zachovajte opatrnosť!
Nedotýkajte sa pohybujúceho noža.
Vaše záhradnícke náradie je kvôli bezpečnosti vybavené
ochrannou izoláciou a nepotrebuje žiadne uzemnenie.
Prevádzkové napätie náradia je 230 V AC (striedavý prúd),
50 Hz (pre krajiny mimo EÚ 220 V, 240 V – podľa
konkrétneho vyhotovenia). Používajte len schválené
predlžovacie šnúry zodpovedajúce predpisom. Bližšie
informácie Vám poskytne Vaše autorizované servisné
stredisko.
S týmto náradím sa smú používať len predlžovacie šnúry typu
H05VV-F alebo H05RN-F.
Na zaručenie bezpečnosti odporúčame používať ochranný
spínač pri poruchových prúdoch (FI) s maximálnym
chybovým 30 mA. Tento ochranný spínač pri poruchových
prúdoch (FI) treba pred každým použitím prekontrolovať.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Dodržiavajte Návod na používanie predlžovacej šnúry alebo
navíjacieho bubna ako aj národné predpisy na ich používanie.
Pokyny k produktom, ktoré sa vo Veľkej Británii
nepredávajú:
UPOZORNENIE: Pre Vašu bezpečnosť je potrebné, aby
zástrčka namontovaná na záhradníckom náradí bola spojená
s predlžovacou šnúrou. Spojenie predlžovacej šnúry musí byť
chránené pred ostrekujúcou vodou, musí byť vyrobené z
gumy, alebo musí byť potiahnuté gumou. Predlžovacia šnúra
musí byť vybavená odľahčovacími prípravkami pri namáhaní
na ťah.
Prívodné vedenie treba pravidelne kontrolovať, či nevykazuje
znaky poškodenia a smie sa používať len vtedy, keď je v
bezchybnom stave.
Keď je prívodná šnúra poškodená, smie sa zveriť do opravy
len autorizovanému servisnému stredisku Bosch.
Údržba
 Keď s niečím manipulujete, alebo keď niečo robíte v
priestore ostrých nožov, používajte vždy záhradnícke
pracovné rukavice.
 Kontrolujte pravidelne svoje záhradnícke náradie a keď
zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo
poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti
vymeňte.
 Pred uskladnením záhradníckeho náradia namastite
nožový mechanizmus ošetrovacím olejom (sprejom).
 Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky
a ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručený
bezpečný prevádzkový stav záhradníckeho náradia.
 Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné
súčiastky značky Bosch.
Symboly
Nasledujúce symboly sú na čítanie a pochopenie tohto
Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a
ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto
symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať
toto ručné elektrické náradie.
Symbol
Význam
Používajte ochranné pracovné rukavice
Používajte ochranné okuliare.
Smer pohybu
Zapnutie
Vypnutie
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading