Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 39

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 39 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens
EN 60745-2-15.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend: geluidsdrukniveau 75 dB(A); geluidsvermogen-
niveau 95 dB(A). Onzekerheid K =2 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden a
(vectorsom van drie richtingen) en
h
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-15:
2
2
a
<2,5 m/s
, K=1,5 m/s
.
h
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
Storingen opsporen
Symptomen
Mogelijke oorzaak
Heggenschaar loopt
Netspanning ontbreekt
niet
Stopcontact defect
Verlengkabel beschadigd
Zekering doorgeslagen
Heggenschaar loopt
Verlengkabel beschadigd
met onderbrekingen
Interne bekabeling van tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice
Aan/uit-schakelaar defect
Motor loopt, messen
Interne fout
blijven stilstaan
Messen worden heet
Messen bot
Mes heeft kerf of breuk
Te veel wrijving wegens ontbrekende smering Besproeien met smeerolie
Sterke trillingen of ge-
Tuingereedschap defect
luiden
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het tuingereedschap.
Bosch Power Tools
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Montage en gebruik
Handelingsdoel
Meegeleverd
Verlengkabel aanbrengen
Inschakelen
Uitschakelen
Tips voor de werkzaamheden
Onderhoud van de messen
Opbergen en vervoeren
Toebehoren kiezen
Oplossing
Controleren en inschakelen
Gebruik een ander stopcontact
Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd
Zekering vervangen
Kabel controleren en vervangen, indien beschadigd
Neem contact op met klantenservice
Neem contact op met klantenservice
Laat de mesbalk slijpen
Laat de mesbalk controleren
Neem contact op met klantenservice
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Nederlands | 39
Afbeelding Pagina
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading