Download  Print this page

Česky - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 75 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Česky
Bezpečnostní upozornění
Vysvětlivky obrázkových symbolů
Pročtěte si návod k použití.
Nůžky na živý plot nepoužívejte v dešti. Nůžky na
živý plot nevystavujte dešti.
Dříve než přistoupíte k seřizovacím pracem nebo
k čištění, pokud se kabel zamotal, rozřízl či je
poškozený nebo když necháváte nůžky na živý
plot i jen na krátký čas bez dozoru ležet, nůžky na
živý plot vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
VAROVÁNÍ
pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí" se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
 Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
 S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach
nebo páry zapálit.
 Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
 Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně s elektronářadím s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko
zásahu elektrickým proudem.
 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.
Bosch Power Tools
 Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
 Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či
zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze
zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým
proudem.
 Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte
pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé
i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu
elektrickým proudem.
 Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve
vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
Bezpečnost osob
 Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte
k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné
elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití
elektronářadí může vést k vážným poraněním.
 Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska
proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou pod-
rážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
 Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.
Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej
uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo
akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na
spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
 Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací
nástroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se
nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
 Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si
bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
 Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
 Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu
určené elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
 Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
Česky | 75
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading