Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 171

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page II Monday, May 29, 2017 10:18 AM
ru
Заявление о соответствии ЕС
Кусторез
Товарный №
uk Заява про відповідність ЄС
Кущоріз
Товарний номер
kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы
Бақ секатор-қайшысы Өнім нөмірі
ro
Declaraţie de conformitate UE
Foarfece de tăiat gard
Număr de
viu
identificare
bg ЕС декларация за съответствие
Електрическа ножица
Каталожен номер
за храсти
mk EU-Изјава за сообразност
Електрични ножици
Број на дел/
артикл
sr
EU-izjava o usaglašenosti
Makaze za živu ogradu Broj predmeta
sl
Izjava o skladnosti EU
Škarje za živo mejo
Številka artikla
hr
EU izjava o sukladnosti
Škare za živicu
Kataloški br.
et
EL-vastavusdeklaratsioon
Hekikäärid
Tootenumber
lv
Deklarācija par atbilstību ES
standartiem
Dzīvžoga šķēres
Izstrādājuma
numurs
lt
ES atitikties deklaracija
Gyvatvorių žirklės
Gaminio numeris
AHS 45-16
3 600 H47 A..
AHS 50-16
3 600 H47 B..
AHS 55-16
3 600 H47 C..
AHS 60-16
3 600 H47 D..
AHS 450-16
3 600 H47 A..
AHS 480-16
3 600 H47 B..
AHS 500-16
3 600 H47 B..
AHS 550-16
3 600 H47 C..
Bosch Power Tools
Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные
продукты соответствуют всем действующим предписаниям
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных
норм.
Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби
відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив і
розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам.
Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған
директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және
төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.
Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund tuturor
dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în cele ce
urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde.
С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти
отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите
по-долу и съответства на следните стандарти.
Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во
согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и
прописи и се во согласност со следните норми.
Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u
skladu sa sledećim standardima.
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vse-
mi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
da su sukladni sa sljedećim normama.
Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetle-
tud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas
järgmiste normidega.
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm,
kā arī sekojošiem standartiem.
Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EC
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
EN 50581:2012
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2: 1997+A1:2001+A2:2008
II
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading