Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 118

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 118 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
118 | Български
Спазвайте указанията на в ръководството за експлоатация
на удължителния кабел или барабанния удължител, както
и валидните национални нормативни уредби.
Указание за продукти, които не се продават във
Великобритания:
ВНИМАНИЕ: за Вашата безопасност е необходимо
щепселът на градинския електроинструмент да бъде
включен към удължителен кабел. Куплунгът на
удължителния кабел трябва да е защитен срещу
напръскване с вода, да е изработен от гума или да има
гумено покритие. Удължителният кабел трябва да има
възможност за отпускане при обтягане.
Периодично трябва да проверявате захранващия кабел за
видими повреди; използвайте електроинструмента само
ако захранващият кабел е в безукорно състояние.
Ако захранващият кабел бъде повреден, ремонтът му
трябва да се извърши само в оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош.
Поддържане
 Когато трябва да извършвате дейности в близост до
ножовете, работете винаги с предпазни ръкавици.
 Проверете градинския електроинструмент и за по-
голяма сигурност заменяйте износени или повредени
детайли.
 Когато прибирате градинския електроинструмент,
смазвайте меча със спрей.
 За да бъде гарантирано безопасно работно състояние
на градинския инструмент, се уверявайте, че всички
гайки, щифтове и винтове са затегнати.
 Уверявайте се, че резервните части, които поставяте,
са произведени от Бош.
Технически данни
Електрическа ножица за храсти
Каталожен номер
Номинална консумирана мощност
Дължина на среза
Междина на зъба
Скорост на въртене на празен ход
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014
Клас на защита
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни
данните могат да се различават.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Символи
Символите по-долу са важни при запознаването с
ръководството за експлоатация. Моля, прегледайте ги и
запомнете значението им. Правилната интерпретация на
символите ще Ви помогне да ползвате
електроинструмента по-добре и по-безопасно.
Символ
Предназначение на електро-
инструмента
Градинският електроинструмент е предназначен за
рязане и окастряне на храсти и жив плет в домашни и хоби-
условия.
AHS 45-16
AHS 50-16
3 600 H47 A..
3 600 H47 B..
W
420
mm
450
mm
16
-1
min
3400
kg
2,6
/II
Значение
Работете с предпазни ръкавици
Работете с предпазни очила.
Посока на движение
Включване
Изключване
Предпазвайте се от токов удар.
Допустимо действие
Забранено действие
Допълнителни приспособления
AHS 55-16
AHS 60-16
3 600 H47 C..
3 600 H47 D..
450
450
500
550
16
16
3400
3400
2,7
2,7
/II
/II
Bosch Power Tools
450
600
16
3400
2,8
/II

Advertisement

Table of Contents
loading