Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 122

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 122 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
122 | Македонски
 Носете соодветна облека. Не носете широка облека
или накит. Тргнете ја косата, облеката и ракавиците
подалеку од подвижните делови. Лесната облека,
накитот или долгата коса може да се зафатат од
подвижните делови.
 Доколку треба да се инсталираат уреди за
вшмукување прав, осигурете се дека тие правилно
се приклучени и прикладно се користат.
Користењето на вшмукувач за прав не ја намалува
опасноста од прав.
Користење и ракување со електричниот апарат
 Не го преоптоварувајте уредот. Користете го
соодветниот електричен апарат за Вашата работа.
Со соодветниот електричен апарат ќе работите
подобро и посигурно во зададениот домен на работа.
 Не користете го електричниот апарат, доколку има
дефектен прекинувач. Апаратот кој повеќе не може
да се вклучи или исклучи, ја загрозува безбедноста и
мора да се поправи.
 Извлечете го приклучокот од ѕидната дозна и/или
извадете ја батеријата, пред да ги смените
поставките на уредот, да ги замените деловите или
да го тргнете настрана уредот. Овие мерки за
предупредување го спречуваат невнимателниот старт
на електричниот уред.
 Чувајте ги подалеку од дофатот на деца
електричните апарати кои не ги користите. Овој
уред не смее да го користат лица кои не се
запознаени со него или не ги имаат прочитано овие
упатства. Електричните апарати се опасни, доколку ги
користат неискусни лица.
 Одржувајте ги грижливо електричните апарати.
Проверете дали подвижните делови функционираат
беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или
оштетени, што може да ја попречи функцијата на
електричниот апарат. Поправете ги оштетените
делови пред користењето на уредот. Многу несреќи
својата причина ја имаат во лошо одржуваните
електрични апарати.
 Алатот за сечење одржувајте го остар и чист.
Внимателно одржуваните алати за сечење со остри
рабови за сечење помалку се заглавуваат и со нив
полесно се работи.
 Користете ги електричните апарати, опремата,
додатоците за алатите итн. во согласност со ова
упатство. Притоа земете ги во обѕир работните
услови и дејноста што треба да се изврши.
Користењето на електрични апарати за друга употреба
освен наведената може да доведе до опасни ситуации.
Сервис
 Поправката на Вашиот електричен апарат смее да
биде извршена само од страна на квалификуван
стручен персонал и само со користење на
оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе
бидете сигурни во безбедноста на електричниот
апарат.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Безбедносни правила за електричните ножици
за жива ограда
 Чувајте ги сите делови на своето тело подалеку од
сечилото. Не обидувајте се да ги отстраните
заглавените отпадоци од сечилото додека
машината е вклучена. Заглавените отпадоци
отстранувајте ги од сечилото само кога машината е
исклучена. Еден момент на невнимание при работа со
електричните ножици за жива ограда може да
резултира со тешки повреди.
 Електричните ножици секогаш носете ги за рачката,
и тоа само кога се исклучени. Кога ги пренесувате
или складирате електричните ножици секогаш
ставете ја заштитната футрола. Внимателното
ракување со машината го намалува ризикот од
повреда.
 Машината чувајте ја само на изолирани површини,
бидејќи сечилото може да дојде во контакт со
скриени жици или со сопствениот кабел. Ако
електричните ножици дојдат во контакт со жица низ која
тече струја, може да дојде до електричен удар.
 Кабелот чувајте го подалеку од местото на сечење.
Во процесот на работа внимавајте случајно да не ги
пресечете жиците што се можеби скриени во
грмушките.
Дополнителни сигурносни напомени
 Оваа машина не е наменета на личности (и деца) со
ограничени физички, сензорни или душевни
можности, со недостаток на искуство и знаење, освен
ако не им се обезбедени соодветни инструкции или
надзор за употреба на машината од страна на личност
одговорна за нивната безбедност.
Внимавајте децата да не си играат со машината.
 При работата, држете го електричниот апарат
цврсто со двете дланки и застанете во сигурна
положба. Со електричниот апарат посигурно ќе
управувате ако го држите со двете дланки.
 Почекајте додека електричниот апарат сосема не
прекине со работа, пред да го тргнете настрана.
 Додека ја користите машината, во круг од најмалку
3 метри не треба да има луѓе и животни. Ракувачот на
машината е одговорен за безбедноста на трети лица во
нејзината близина.
 Никогаш не држете ја машината за сечилото.
 Никогаш не дозволувајте им на деца и луѓе кои не се
запознаени со овие инструкции да ја користат
машината. Локалните прописи можат да ја ограничат
возраста на ракувачот.
 Не користете ја машината кога во близина има животни,
луѓе, а особено деца.
 Ракувачот е одговорен за штетата нанесена на други
луѓе или имот.
 Не користете ја машината боси или со отворени
сандали. Носете крути обувки и долги пантолони. Се
препорачува носење на заштитни ракавици, очила и
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading