Download  Print this page

Eesti - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 140 Monday, May 29, 2017 10:18 AM

140 | Eesti

Traženje greške
Simptomi
Mogući uzroci
Škare ne rade
Nema mrežnog napona
Neispravna mrežna utičnica
Produžni kabel je oštećen
Osigurač je reagirao
Škare rade sa prekidima
Produžni kabel je oštećen
Neispravno unutarnje ožičenje vrtnog uređaja
Neispravan prekidač za uključivanje/isključivanje
Motor radi ali nož miruje
Unutarnja pogreška
Nož se zagrijava
Nož je tup
Nož ima na sebi zareze
Preveliko trenje zbog manjkavog podmazivanja
Jake vibracije/šumovi
Vrtni uređaj je neispravan
Servisiranje i savjetovanje o primjeni
www.bosch-garden.com
Kod svih upita i naručivanja rezervnih dijelova molimo
neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske
pločice vrtnog uređaja.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr
Zbrinjavanje
Električne alate ne bacajte u kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i
elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu
uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki
prihvatljivu ponovnu primjenu.
Zadržavamo pravo na promjene.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Pomoć
Provjeriti i uključiti
Koristiti drugu utičnicu
Kontrolirati priključni kabel i zamijeniti
ga ako je oštećen
Zamijeniti osigurač
Kontrolirati priključni kabel i zamijeniti
ga ako je oštećen
Zatražiti pomoć ovlaštenog servisa
Zatražiti pomoć ovlaštenog servisa
Zatražiti pomoć ovlaštenog servisa
Nosač noža treba naoštriti
Nosač noža treba kontrolirati
Poprskati sa mazivim uljem
Zatražiti pomoć ovlaštenog servisa
Eesti
Ohutusnõuded
Piltsümbolite selgitus
Lugege läbi kasutusjuhend.
Ärge kasutage hekikääre vihmase ilmaga. Ärge
jätke hekikääre vihma kätte.
Enne hekikääride seadistamist ja puhastamist,
samuti juhul, kui toitejuhe on kinni jäänud, läbi
lõigatud või vigastatud, või kui jätate hekikäärid
kas või lühikeseks ajaks järelevalveta, lülitage
hekikäärid välja ja eemaldage toitepistik
pistikupesast.
Üldised ohutusjuhised
Kõik ohutusnõuded ja juhised
TÄHELEPANU
tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja
juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju
ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading