Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 163

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
‫کسربری مجسز‬
‫عملکرد ممنوع و غیر مجسز‬
‫موارد استفاده از دستگاه‬
‫این ابزار بسغبسنی جهت برش، کوتسه کردن حصسرهس و بوته‬
.‫هس در بسغهس و بسغهسی تفریحی در نظر گرىته شده اات‬
AHS 60-16
AHS 55-16
3 600 H47 D..
3 600 H47 C..
450
450
600
550
16
16
3 400
3 400
2,8
2,7
II /
II /
.‫ 032 ولت می بسشند و در صورت تغییر ولتسژ و یس در کشورهسی دیگر می توانند تغییر کنند‬V [U] ‫این اطالعست برای ولتسژ نسمی‬
AHS 500-16
AHS 550-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 C..
450
450
500
550
16
16
3 400
3 400
2,7
2,7
II /
II /
.‫ 032 ولت می بسشند و در صورت تغییر ولتسژ و یس در کشورهسی دیگر می توانند تغییر کنند‬V [U] ‫این اطالعست برای ولتسژ نسمی‬
‫اطح ارتعسش قید شده در این داتورالعمل بس روش‬
‫ مطسبقت دارد و از‬EN 60745 ‫اندازه گیری طبق ااتسندارد‬
‫آن میتوان برای مقسیسه ابزارهسی برقی بس یکدیگر ااتفسده‬
‫نمود. همچنین برای برآورد موقتی اطح ىشسر نسشی از‬
‫اطح ارتعسش قید شده معرف کسربرد اصلی ابزار برقی‬
‫اات. البته اگر ابزار برقی برای موارد دیگر بس اسیر‬
‫متعلقست، بس ابزارهسی کسربردی دیگر و یس بدون مراقبت و‬
‫ارویس کسىی بکسر برده شود، در آنصورت امکسن تغییر‬
‫اطح ارتعسش وجود دارد. این امر میتواند ىشسر نسشی‬
‫از ارتعسش را در طول مدت زمسن کسر به وضوح اىزایش‬
‫جهت برآورد دقیق ىشسر نسشی از ارتعسش، بسید زمسنهسئی را‬
‫هم که داتگسه خسموش اات و یس اینکه داتگسه روشن‬
‫اات ولیکن در آن زمسن بکسر گرىته نمیشود، در نظر‬
Bosch Power Tools
‫معنی‬
‫عالمت‬
‫متعلقست‬
AHS 50-16
AHS 45-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 A..
450
420
500
450
16
16
3 400
3 400
2,7
2,6
II /
II /
AHS 480-16
AHS 450-16
3 600 H47 B..
3 600 H47 A..
450
420
480
450
16
16
3 400
3 400
2,7
2,6
II /
II /
.‫ارتعسش نیز منساب اات‬
.‫بدهد‬
‫مسیر یس جهت حرکت‬
‫روشن كردن‬
‫خسموش كردن‬
‫خود را در برابر شوک الکتریکی مصون‬
W
mm
mm
min
-1
kg
W
mm
mm
-1
min
kg
‫اطالعات مربوط به صدا و‬
‫ محسابه می‬EN 60745-2-15 ‫میزان اطح ار و صدا طبق‬
‫ برای ابزار‬a ‫اطح ارتعسش صوتی اندازه گیری شده بر حسب‬
‫ 57; اطح‬dB (A) ‫معموال برابر اات بس: اطح ىشسر صوتی‬
.K = 2 dB )‫ 59. ضریب خطس (عدم قطعیت‬dB (A) ‫توان صوتی‬
!‫از گوشی ایمنی استفاده کنید‬
‫ (جمع بردارهسی اه جهت) و‬a
‫ بر مبنسی ااتسندارد محسابه می شوند‬K ‫ضریب خطس‬
‫361 | ىسراف‬
‫معنی‬
‫عالمت‬
.‫بدارید‬
‫مشخصات فنی‬
‫اره چمن زن‬
‫شمسره ىنی‬
‫قدرت ورودی نسمی‬
‫طول برش‬
‫دهسنه دندانه‬
‫تعداد دور در حسلت آزاد‬
‫وزن مطسبق ااتسندارد‬
EPTA-Procedure 01:2014
‫کالس ایمنی‬
‫اره چمن زن‬
‫شمسره ىنی‬
‫قدرت ورودی نسمی‬
‫طول برش‬
‫دهسنه دندانه‬
‫تعداد دور در حسلت آزاد‬
‫وزن مطسبق ااتسندارد‬
EPTA-Procedure 01:2014
‫کالس ایمنی‬
‫ارتعاش‬
.‫شود‬
‫میزان کل ارتعسشست‬
h
:EN 60745-2-15
.K = 1,5 m/s
،a
2
2
 < 2,5 m/s
h
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading