Download  Print this page

Srpski - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 126 Monday, May 29, 2017 10:18 AM

126 | Srpski

Сервисна служба и совети при
користење
www.bosch-garden.com
Секогаш при кореспонденција или нарачка на резервни
делови наведете го десетцифрениот сериски број што се
наоѓа на натписната плочка.
Македонија
Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888
Отстранување
Не ги фрлајте електричните апарати во
домашната канта за ѓубре!
Само за земји во рамки на ЕУ
Според Европската регулатива 2012/19/EU за
електрични и електронски уреди и нивна национална
употреба, електричните апарати што се вон употреба мора
одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки
прифатлив начин.
Се задржува правото на промена.
Srpski
Uputstva o sigurnosti
Objašnjenja simbola sa slika
Pročitajte uputstvo za rad.
Makaze za živu ogradu nemojte da koristite na
kiši. Makaze za živu ogradu nemojte da izlažete
uticajima kiše.
Isključite makaze za živu ogradu i izvucite mrežni
utikač iz utičnice pre nego što počnete izvršavati
podešavanja uređaja ili pre čišćenja, ako se kabl
zaplete, zaseče ili ošteti, ili ako se makaze za živu
ogradu ostave i samo kratko bez nadzora.
Opšta upozorenja za električne alate
Čitajte sva upozorenja i uputstva.
UPOZORENJE
Propusti kod pridržavanja upozo-
renja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar,
požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat" odnosi se
na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i
na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog
kabla).
Sigurnost na radnom mestu
 Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi
nesrećama.
 Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti,
gasovi ili prašine. Električni alati prave varnice koje mogu
zapaliti prašinu ili isparenja.
 Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja
električnog alata. Prilikom rada možete izgubiti kontrolu
nad aparatom.
Električna sigurnost
 Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa
električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Ne
promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik
električnog udara.
 Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama
kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani. Postoji
povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo
uzemljeno.
 Držite aparat što dalje od kiše ili vlage. Prodor vode u
električni alat povećava rizik od električnog udara.
 Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne
izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja,
oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni
ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
 Ako sa električnim alatom radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produžne kablove koji su
pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produžnog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od
električnog udara.
 Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u
vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri
kvaru. Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru
smanjuje rizik od električnog udara.
Sigurnost osoblja
 Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno
na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge,
alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe elek-
tričnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
 Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.
Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu,
sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata,
smanjuju rizik od povreda.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading