Download  Print this page

Magyar - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 85 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Likvidácia
Neodhadzujte ručné elektrické náradie do
komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektric-
kých a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v
národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické pro-
dukty zbierať separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu
ochrane životného prostredia.
Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások
A szimbólumok magyarázata
Gondosan olvassa el az Üzemeltetési útmutatót.
A sövényvágót esőben ne használja. Ne tegye ki a
sövényvágót az eső hatásának.
Kapcsolja ki a sövényvágót és húzza ki a hálózati
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a
berendezésen beállítási vagy tisztítási munkákat
végez, ha a kábel beakadt valahova, ha
belevágtak a kábelbe, vagy ha a kábel bármely
módon megrongálódott, vagy ha a sövényvágót
akár csak rövid időre is felügyelet nélkül hagyja.
Általános biztonsági előírások az elektromos
kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes
FIGYELMEZTETÉS
biztonsági figyelmeztetést
és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi
sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám" fogalom a
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
 Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a
munkahelyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan
munkaterület balesetekhez vezethet.
Bosch Power Tools
 Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető
folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos
kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a
gőzöket meggyújthatják.
 Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot
használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a
berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon
csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó
dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az
áramütés kockázatát.
 Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek,
fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az
áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos
kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra,
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt
hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és
mozgó gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy cso-
mókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban való használatra
engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban
való használatra engedélyezett hosszabbító használata
csökkenti az áramütés veszélyét.
 Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon
egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonság
 Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit
csinál és meggondoltan dolgozzon az elektromos
kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy
alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne
használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség
a szerszám használata közben komoly sérülésekhez
vezethet.
 Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen
védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint
porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektromos kéziszerszám használata
jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések
kockázatát.
Magyar | 85
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading