Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 46 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
46 | Svenska
 Håll tag i elverktyget endast på isolerade greppytor då
risk finns att knivarna kommer i kontakt med dolda
strömledningar eller med egen nätsladd. Knivens kon-
takt med en spänningsförande ledning kan sätta redska-
pets metalldelar under spänning och leda till elstöt.
 Håll nätsladden på betryggande avstånd från klipp-
området. Under arbetet kan nätsladden vara dold i buska-
get och oavsiktligt kapas.
Extra säkerhetsanvisningar
 Elverktyget får inte användas av person (inklusive barn)
med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som
krävs för hantering. Undantag görs om personen överva-
kas av en ansvarig person som kan undervisa i verktygets
användning.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med
verktyget.
 Håll i elverktyget med båda händerna under arbetet
och se till att du står stadigt. Elverktyget kan styras säk-
rare med två händer.
 Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort
det.
 När trädgårdsredskapet används får inga andra personer
eller djur uppehålla sig inom en omkrets på 3 m. Operatö-
ren ansvarar för främmande person.
 Grip aldrig tag i häcksaxens knivsvärd.
 Häcksaxen får aldrig användas av barn eller personer som
inte är förtrogna med bruksanvisningarna. Nationella före-
skrifter begränsar eventuellt tillåten ålder för användning.
 Använd aldrig häcksaxen när personer, speciellt då barn
eller husdjur, uppehåller sig i närheten.
 Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor och skador
som drabbar andra människor eller deras egendom.
 Du får inte använda häcksaxen barfota eller med öppna
sandaler. Använd alltid kraftiga skor och långa byxor. Vi
rekommenderar att använda kraftiga handskar, halkfria
skor och skyddsglasögon. Bär inte vida kläder eller
smycken som kan dras in av rörliga delar.
 Innan du startar granska noga häcken och plocka bort stål-
trådar och andra främmande föremål.
 Kontrollera innan arbetet påbörjas att knivarna, knivskru-
varna och andra komponenter i knivverket inte är slitna
eller skadade. Arbeta aldrig med skadat eller kraftigt ned-
slitet knivverk.
 Kontrollera anslutningssladden/skarvsladden före varje
användning att de inte skadats eller så byt vid behov.
Skydda anslutningssladden/skarvsladden mot hetta, olja
och skarpa kanter.
 Gör dig förtrogen med häcksaxens hantering för att i nöd-
fall genast kunna stoppa den.
 Använd häcksaxen endast i dagsljus eller vid god belys-
ning.
 Häcksaxen får aldrig användas med defekt eller omonterad
skyddsanordning.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
 Kontrollera före användning av häcksaxen att alla medleve-
rerade handtag och all skyddsutrustning monterats.
Använd aldrig en ofullständigt monterad häcksax eller en
häcksax som på otillåtet sätt modifierats.
 Håll aldrig tag i häcksaxens skyddsanordning.
 När du använder häcksaxen bör du se till att du står stadigt
och håller balansen och speciellt då om du står på trapp-
steg eller stege.
 Var medveten om omgivningen och var beredd på faromo-
ment som du eventuellt inte kan höra under klippning av
häcken.
 Dra stickproppen ur stickuttaget:
– före kontroll, avhjälpande av blockering eller åtgärder
på häcksaxen.
– efter kontakt med främmande föremål. Kontrollera
häcksaxen avseende skada och låt den vid behov repa-
reras.
– om häcksaxen börjar vibrera ovanligt kraftigt (kontrol-
lera genast).
 Granska att alla muttrar, bultar och skruvar sitter stadigt
fast, detta garanterar att häcksaxens tillförlitlighet upp-
rätthålls.
 Förvara häcksaxen på ett torrt och högt beläget ställe eller
på en avstängd plats och utom räckhåll för barn.
 Av säkerhetsskäl ska slitna eller skadade delar bytas ut.
 Försök inte reparera trädgårdsredskapet om du inte har
den utbildning som krävs för arbetet.
 Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabrikat.
 Häcksaxen är utrustad med en skyddsbrytare i båda hand-
tagen som beröringsskydd för den rörliga kniven. För
användning av häcksaxen måste båda brytarna samtidigt
tryckas. Använd inte trädgårdsredskapet även om det
fungerar, om ingen brytare eller endast en brytare är
tryckt.
Elektrisk säkerhet
 Obs! Före serviceåtgärder eller rengöring stäng av
trädgårdsredskapet och dra ur stickproppen. Detta
gäller även om nätsladden skadats eller är tilltrasslad.
 Efter frånkoppling av häcksaxen rörs kniven ännu
några sekunder. Varning! Berör inte en kniv innan den
stannat helt.
Trädgårdsredskapet är skyddsisolerat och kräver därför
ingen jordning. Driftspänningen är 230 V AC, 50 Hz (för icke
EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande). Använd endast
godkända skarvsladdar. För information kontakta auktorise-
rad kundservice.
Använd endast skarvsladdar med beteckningen H05VV-F
eller H05RN-F.
För ökat skydd rekommenderar vi att använda en FI-jordfels-
brytare (RCD) med en utlösningsström på högst 30 mA.
Denna FI-jordfelsbrytare ska kontrolleras före varje använd-
ning.
Beakta tillverkarens instruktionsbok för skarvsladden eller
kabelvindan samt de nationella instruktionerna för deras
användning.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading