Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 116

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 116 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
116 | Български
всеки момент поддържайте равновесие. Така ще
можете да контролирате електроинструмента по-добре
и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
 Работете с подходящо облекло. Не работете с
широки дрехи или украшения. Дръжте косата си,
дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от вър-
тящи се звена на електроинструментите. Широките
дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат
захванати и увлечени от въртящи се звена.
 Ако е възможно използването на външна
аспирационна система, се уверявайте, че тя е
включена и функционира изправно. Използването на
аспирационна система намалява рисковете, дължащи
се на отделящата се при работа прах.
Грижливо отношение към електроинстру-
ментите
 Не претоварвайте електроинструмента.
Използвайте електроинструментите само
съобразно тяхното предназначение. Ще работите
по-добре и по-безопасно, когато използвате
подходящия електроинструмент в зададения от про-
изводителя диапазон на натоварване.
 Не използвайте електроинструмент, чиито пусков
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не
може да бъде изключван и включван по предвидения от
производителя начин, е опасен и трябва да бъде
ремонтиран.
 Преди да променяте настройките на
електроинструмента, да заменяте работни
инструменти и допълнителни приспособления,
както и когато продължително време няма да
използвате електроинструмента, изключвайте
щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте
акумулаторната батерия. Тази мярка премахва
опасността от задействане на електроинструмента по
невнимание.
 Съхранявайте електроинструментите на места,
където не могат да бъдат достигнати от деца. Не
допускайте те да бъдат използвани от лица, които не
са запознати с начина на работа с тях и не са прочели
тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни
потребители, електроинструментите могат да бъдат
изключително опасни.
 Поддържайте електроинструментите си грижливо.
Проверявайте дали подвижните звена
функционират безукорно, дали не заклинват, дали
има счупени или повредени детайли, които наруша-
ват или изменят функциите на електроинструмента.
Преди да използвате електроинструмента, се
погрижете повредените детайли да бъдат ремонти-
рани. Много от трудовите злополуки се дължат на
недобре поддържани електроинструменти и уреди.
 Поддържайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи
инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпро-
тивление и се водят по-леко.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
 Използвайте електроинструментите,
допълнителните приспособления, работните
инструменти и т.н., съобразно инструкциите на
производителя. При това се съобразявайте и с
конкретните работни условия и операции, които
трябва да изпълните. Използването на
електроинструменти за различни от предвидените от
производителя приложения повишава опасността от
възникване на трудови злополуки.
Поддържане
 Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви
да се извършва само от квалифицирани
специалисти и само с използването на оригинални
резервни части. По този начин се гарантира
съхраняване на безопасността на електроинструмента.
Указания за безопасна работа с електрически
ножици за храсти
 Дръжте всички части на тялото си на безопасно
разстояние от ножовете. Не се опитвайте да
отстранявате захванати остатъци от рязаните
растения или да държите растенията, докато
електроинструментът работи. Отстранявайте
захванати остатъци само при изключен
електроинструмент. Един миг невнимание при
използване на електрическата ножица за храсти може
да предизвика тежки травми.
 Пренасяйте електрическата ножица за храсти само
когато движението на ножа е спряло. При пренасяне
или прибиране на ножицата за храсти винаги
поставяйте предпазния капак. Внимателното
отношение към градинския електроинструмент
намалява опасността от нараняване с ножовете.
 Допирайте електроинструмента само до
изолираните ръкохватки, тъй като ножът може да
допре скрити проводници под напрежение или
собственият захранващ кабел. При контакт на ножа с
проводник под напрежение то може да се предаде на
металните части и това да предизвика токов удар.
 Дръжте захранващия кабел на разстояние от зоната
на рязане. По време на работа захранващият кабел
може да се скрие в храстите и да бъде прерязан
неволно.
Допълнителни указания за безопасна работа
 Този електроинструмент не е предназначен да бъде
ползван от лица (включително деца) с психични,
сензорни или душевни ограничения, както и от лица без
достатъчен опит и/или знания, освен в случаите, в
които те са под непосредствения контрол на отговорно
за безопасността им лице или се обучават от него как да
ползват електроинструмента.
Децата трябва да бъдат следени да не играят с
електроинструмента.
 По време на работа дръжте електроинструмента
здраво с двете ръце и заемайте стабилно положение
на тялото. С двете ръце електроинструментът се води
по-сигурно.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading