Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 132

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 132 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
132 | Slovensko
 Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za
trdno stojišče in za stalno ravnotežje. Tako boste v
nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje
nadzorovali.
 Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in
nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte
premikajočim se delom naprave. Premikajoči se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali
nakit.
 Če je na napravo možno montirati priprave za
odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če
so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.
Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje
zdravstveno ogroženost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji
 Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte
električna orodja, ki so za to delo namenjena. Z
ustreznim električnim orodjem boste v navedenem
zmogljivostnem področju delali bolje in varneje.
 Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim
stikalom. Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali
izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
 Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora
ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne
vtičnice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
 Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne
dovolite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih
uporabljajo neizkušene osebe.
 Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte
brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne
smejo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do
te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je
potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo
vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
 Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in
čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so lažje vodljiva.
 Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem
upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste
opravljali. Uporaba električnih orodij v namene, ki so
drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih
situacij.
Servisiranje
 Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih
rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.
Varnostna opozorila za škarje za živo mejo
 Poskrbite, da bodo vsi deli telesa varno oddaljeni od
rezilnih nožev. Med delovanjem nožev ne poskušajte
odstranjevati rezalnega materiala in prav tako ne
F 016 L81 732 | (29.5.17)
poskušajte držati materiala, ki ga nameravate
odrezati. Zagozdeni rezalni material odstranite le pri
izklopljeni napravi. Le trenutek nepazljivosti pri uporabi
škarij za grmičevje lahko privede do težkih poškodb.
 Škarje za grmičevje prenašajte za ročaj, nož mora pri
tem mirovati. Pri transportiranju in pred
shranjevanjem morate na škarje za grmičevje vedno
namestiti zaščitno pokrov. Skrbno rokovanje z napravo
zmanjša nevarnost poškodb, ki bi nastale zaradi noža.
 Električno orodje smete med delom držati le na
izoliranih ročajih, saj lahko pride do dotika rezila s
skritimi napeljavami toka ali lastnim omrežnim
kablom. Stik rezila z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko
povzroči, da so posledično tudi kovinski deli naprave pod
napetostjo in to vodi do električnega udara.
 Poskrbite, da bo kabel oddaljen od območja rezanja.
Med delovnim postopkom se lahko kabel prekrije z
grmovjem in rezilo ga lahko nepričakovano prereže.
Dodatna opozorila
 Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb
(vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali
umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali
pomanjkljivim znanjem, razen, če jih nadzoruje oseba, ki je
odgovorna za varnost ali pa če dobijo s strani te odgovorne
osebe navodila, kako se mora ta naprava uporabljati.
Nadzorujte otroke in s tem zagotovite, da se ne igrajo z
napravo.
 Medtem ko delate, trdno držite električno orodje z
obema rokama in poskrbite za varno stojišče. Električno
orodje bo bolj vodljivo, če ga boste držali z obema rokama.
 Pred odlaganjem električnega orodja počakajte, da se
le to popolnoma ustavi.
 Med obratovanjem se v okolici 3 metrov ne smejo
zadrževati osebe ali živali. Uporabnik naprave je v
delovnem območju odgovoren za tretje osebe.
 Škarij za živo mejo nikoli ne primite za prečko z noži.
 Nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki se s temi navodili
niso seznanile, da bi uporabljale te škarje za živo mejo.
Nacionalni predpisi morebiti omejujejo starost
uporabnika.
 Nikoli ne uporabljajte škarij za živo mejo, ko se v
neposredni bližini nahajajo osebe, še posebej otroci ali pa
domače živali.
 Za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali
njihovi lastnini, je odgovoren uporabnik ali lastnik.
 Ne uporabljajte škarij za živo mejo, ko ste bosi ali z
odprtimi sandali. Nosite le fiksno obutev in dolge hlače.
Priporočamo nošenje trdih rokavic, nezdrsljive obutve in
zaščitnih očal. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita, ki bi se
lahko zapletel v premikajoče se dele.
 Skrbno preglejte živo mejo, ki jo želite obrezati in
odstranite žice in druge tujke.
 Pred pričetkom uporabe preverite, ali so morda obrabljeni
ali poškodovani noži, vijaki nožev ali drugi deli rezila. Nikoli
ne delajte s poškodovanim ali močno obrabljenim rezilom.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading