Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 90

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
90 | Bojleri pod niskim pritiskom
SRB, MNE
VIІІ. PERIODIČNO
ODRŽAVANJE
Tokom normalnog rada rezervoara pod
uticajem visoke temperature se taloži ka-
menac / takozvani kazanski kamen /. Zbog
toga proizvođač ovog uređaja preporučuje
preventivno održavanje svake dve godine
vašeg rezervoara od strane ovlašćenog
servisa ili servisnog centra. Svaka takva
prevencija treba da se upiše i na garantnoj
knjižici. Moraju da se prikažu - datum zavr-
šetka, firma izvođač, ime osobe koja je oba-
vila delatnost, potpis.
Nepoštovanjem ovog zahteva može se ra-
skinuti besplatno garantno održavanje Va-
šeg rezervoara.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve
posledice koje proizlaze iz nepoštovanja
ovog uputstva.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200