Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 110

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
110 |
Уважаеми клиенти,
Екипът сърдечно Ви честити новата покупка. Надяваме се, че новият Ви уред ще до-
принесе за подобряване на комфорта във Вашия дом.
Настоящото техническо описание и инструкция за експлоатация има за цел да Ви за-
познае с изделиeтo и условията за неговото правилно монтиране и експлоатация. Ин-
струкцията е предназначена и за квалифицирани техници, които ще монтират уреда,
демонтират и ремонтират в случай на повреда.
Спазването на указанията в настоящата инструкция е в интерес на купувача и е едно
от гаранционните условия, посочени в гарнционната карта.
• Тази инструкция е неразделна част от буфера. Тя трябва да се съхранява и трябва
да придружава уреда в случай, че се смени собственика или потребителя и/или се
преинсталира
• Прочетете инструкцията внимателно. Тя ще ви помогне за осигуряване на безопас-
но инсталиране, използване и поддръжка на вашия уред
• Инсталирането на уреда е за сметка на купувача и трябва да се извърши от квали-
фициран инсталатор, в съответствие с настоящата инструкция
Съдържание
I. Предназначение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
II. Описание и техн. характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
ІII. Технически данни и размери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
III. Монтаж и включване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
IV. Антикорозионна защита - магнезиев анод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
V. Работа с уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
VІ. Важни правила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
VІІ. Периодична поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
VIII. Инструкции за опазване на околната среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
BG

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200