Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 120

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
120 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода
5. Свързване на бойлера към
водопроводната мрежа
Свързването на бойлера към
водопроводната мрежа се
извършва по проект от
правоспособен и лицензиран
проектант, изпълнен от
квалифицирани технически
монтажници! Наличието на
такъв проект е задължително
условие за признаването на
гаранцията от производителя!
Задължително е спазването на след-
ните стандарти и директиви:
a) Местни предписания.
b) БДС EN 806 – Технически изисквания
за сградните инсталации за питейна
вода.
c) БДС EN 1717 – Защита срещу замър-
сяване на питейната вода във водо-
снабд. инсталации и общи изисквания
към у-ва за предотвратяване на за-
мърсяване при обратен поток
d) БДС EN 12975 – Топлинни слънчеви сис-
теми и елементи. Слънчеви колектори.
e) БДС EN 12897 – Водоснабдяване. Из-
исквания за индиректно нагрявани ре-
зервоари без вентилация (затворени)
за вода
Препоръчително е и спазването на:
• DIN 4753-1-3-6-8 – Бойлери, водни
отоплителни инсталации и бойлери за
питейна вода
• DIN 1988 – : Технически правила за ин-
сталации за питейна вода
• DIN 4708 – Централни водонагрева-
телни съоръжения
• DVGW
- Работен лист W 551 – Съоръже-
ния за нагряване и водопроводни
съоръжения на питейна вода; тех-
нически мерки за предпазване от
развитието на легионелита в нови
съоръжения;
- Работен лист W 553 – Определяне
на параметрите на циркулационни
системи .
Подвързването на бойлера към водопро-
водната мрежа се извършва по фиг. 7.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ елементи на
1. подвързването са:
2. Входяща тръба на водопроводната
мрежа;
3. Спирателен кран.
Регулатор на налягането. При наля-
гане в мрежата над 6 bar е задължи-
телен. В този случай настроеното му
налягане е в съответствие с изчисле-
нията на проектанта, но не по-високо
от 0,5 МРа! При налягане в мрежата
под 6 bar, наличието му е строго пре-
поръчително. Във всички случаи нали-
чието на регулатор на налягането на-
строен на 4 bar е важно за правилното
функциониране на Вашият уред!
4. Възвратен клапан. Типът му се опре-
делят от правоспособен проектант в
съответствие с техническите данни на
бойлера, изгражданата система както
и с местните и Европейски норми
5. Предпазен клапан. При свързване да
се използват само предпазните клапа-
ни от комплекта предоставен от произ-
водителя. При монтаж по други схеми
- правоспособен проектант изчислява
и определя типът на задължителните
предпазни клапани (Pnr = 0.8 МРа; EN
1489:2000). Размерите са според табл. 9
ВАЖНО! Между бойлерът и
предпазният клапан не трябва
да има спирателна или друга
арматура!
ВАЖНО! Наличието на други /
стари/ възвратно-предпазни
клапани може да доведе до
повреда на вашия уред и те
трябва да се премахнат!
BG

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200