Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 157

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR, BiH
VAŽNO: Između akumulacijskog
spremnika i sigurnosnog ventila
ne smije biti niti jednog zapornog
ventila ili slavine!
VAŽNO: Ugradnja nekog dru-
gog/starijeg/sigurnosnog ventila
može rezultirati kvarom spremni-
ka i isti se moraju demontirati.
6 Ispusna cijev sigurnosnog ventila.
Mora se ugraditi prema važećim europ-
skim normama i propisima. Mora biti po-
ložena pod dovoljnim nagibom za istjeca-
nje vode. Oba kraja moraju biti otvorena
prema atmosferi i moraju biti osigurana
od smrzavanja. Dok je sigurnosni ventil
otvoren treba poduzeti mjere sigurnosti
protiv opeklina! Slika 9 a, b, c.
7 Ispust spremnika za pripremu potroš-
ne tople vode.
8 Ispusna slavina.
9 Crijevo.
10 Ekspanzijska posuda. U akumulacij-
skom spremniku nema dovoljno prosto-
ra za prihvat vode koja je ekspandirala
zbog njenog zagrijavanja. Ugradnja ek-
spanzijskog ventila potrebna je kako se
ne bi izgubila voda kroz sigurnosni ventil.
Volumen ove ekspanzijske posude mora
dimenzionirati projektant (grijanja, venti-
lacije i klimatizacije) i mora biti usklađen
s važećim tehničkim zahtjevima za insta-
laciju. Njegovo instaliranje mora izvesti
kvalificirana stručna osoba ovlaštenog
servisa, prema uputama za rad. Refe-
rentni podaci o volumenu ekspanzijske
posude mogu se naći u tablici 10.
Ako se ne koristi izlaz cirkulacije „R" i izlazi
senzora temperature „TS1", TS2" i „TS3",
kao i izlaz za grijač „EE", treba ih zatvoriti
krajnjim kapama prije punjenja vodom spre-
mnika za pripremu potrošne tople vode.
Za modele spremnika bez izmjenjivača to-
pline, izlaz označen s „AV" namijenjen je za
priključak odzračnog ventila koji omogućava
Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 157
izbacivanje zraka iz spremnika. U interesu
dugotrajnog i nesmetanog rada spremnika,
uvijek se preporuča kompletno izbacivanje
zraka iz spremnika!
! Za punjenje vodom spremnika za pri-
premu potrošne tople vode, treba otvoriti
najudaljenije izljevno mjesto (s miješalicom)
za potrošnju tople vode i slavinu (2) za pu-
njenje hladnom vodom, blizu ovog izljev-
nog mjesta. Nakon punjenja spremnika za
pripremu potrošne tople vode, iz slavine
za hladnu vodu će kontinuirano početi teći
hladna voda.
! U slučaju potrebe za pražnjenjem spre-
mnika tople vode, prvo se mora isključiti
njegovo električno napajanje. Prvo treba
prekinuti dotok vode iz vodovodne mreže
(slavina 2) i mora se otvoriti najudaljenije
izljevno mjesto (s miješalicom) za potrošnju
tople vode.
Ispusnu slavinu (8) otvoriti za potpuno pra-
žnjenje spremnika!
VAŽNO! Sva gore navedena
pravila za priključak spremnika
na vodovodnu mrežu u interesu
su vaše sigurnosti! Usklađena su
s europskim zakonodavstvom i
obvezjuća su.
Proizvođač ne preuzima odgo-
vornost za probleme koji bi re-
zultirali pogrešnom montažom
spremnika na vodovodnu mrežu
i zbog korištenja armature nepo-
znatog porijekla, koja nije uskla-
đena s važećim europskim nor-
mama!

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200