Download  Print this page

Монтаж И Присъединяване - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BG
V. МОНТАЖ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ МОНТАЖ-
НИ ДЕЙНОСТИ ТРЯБВА ДА БЪ-
ДАТ ИЗВЪРШЕНИ ОТ УПЪЛНО-
МОЩЕН ТЕХНИК!
1. МОНТАЖ
Бойлерите се намират на транспортни
палета за по-лесен превоз. Ако бойле-
рът ще бъде инсталиран в помещение с
равен под и ниска влажност на въздуха,
може да бъде отстранено палето.
- Ако е необходимо палето може да
бъде отстранено по следния ред, ука-
зан на (фигура 4):
- Поставете уреда в легнало положе-
ние, а преди това поставете под него
подложка, за да избегнете надраск-
ване. Развийте трите болта, с които е
прикрепено палето към бойлера.
- Навийте петите, които се нагласят, на
мястото на винтовете.
Фиг. 4
2. ИНСТАЛИРАНЕ НА "МЕКА" ИЗОЛАЦИЯ ЗА УРЕДИ ОТ 800 ЛИТРА
Поставянето на изолация се извършва
от две лица в помещения с минимална
температура 18 С. Изолационният плащ
следва да бъде темпериран на същата
температура поне за 1 час. Изолацията
се поставя в съответствие с фигура 6.
Бойлери с ниско налягане | 21
- Поставете уреда в изправено положе-
ние и го нивелирайте чрез нагласяне
на височината на крачетата.
- В случаите, когато крачетата, които
могат да се нагласят, са сглобяеми,
сглобете крачетата в съответствие с
(фигура 5):
- Поставете детайл 1 на болт 2, който е
отстранен от палето
- Поставете подложка 3, свалена от па-
лето
- Навийте и добре затегнете гайки 4.
ВНИМАНИЕ! За да се избегнат
наранявания на ползвателя и
(или) на трети лица в случай на
възникване на повреда в систе-
мата за топла вода, уредът тряб-
ва да бъде инсталиран в поме-
щение с отходна канализация.
След закопчаването й се поставя горната
изолация и върху нея пластмасовия де-
коративен капак. От страната, на която са
изходите на бойлера, се поставят декора-
тивни гумени пръстени.
Фиг. 5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200