Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 117

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BG
Цип
ВНИМАНИЕ! За избягване причи-
няването на вреди на потребителя
и (или) на трети лица в случаи на
неизправност в системата за снаб-
дяване с топла вода е необходимо
уреда да се монтира в помещения
имащи подова хидроизолация и
(или) дренаж в канализацията.
3. Свързване на
топлообменниците към
топлопреносната инсталация от
алтернативни топлоизточници
ВНИМАНИЕ!
уредът към топлопреносна ин-
сталация се извършва единстве-
но от квалифицирани лица изгот-
вили и осъществили съответния
проект за топлопреносна инста-
лация.
Свързването на топлообменниците на
водонагревателя с топлопреносната ин-
сталация се извършва, като към озна-
ченият с цвят и надпис извод се свърже
съответстващият му от топлопреносната
инсталация:
IS1 (MS) – Вход серпентина 1; OS1 (ES) –
Изход серпентина 1
IS2 (M) – Вход серпентина 2; OS2 (E) – Изход
Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 117
Външен РVС
слой
Странична
Цип
изолация
Свързването
Пластмасов декоративен
капак
Цип
Fig. 6
серпентина 2
При напълване на системата с работен
флуид е необходимо въздухът да бъде
премахнат. Затова преди експлоатация-
та на уреда се уверете, че няма въздух
в системата и това не пречи на нормал-
ното му функциониране. Необходимо е
температурата на топлоносителя да не
превишава 110°С, а налягането 0,6 МРа!
Предпазен клапан в кръга на топлооб-
менника (серпентината) трябва да бъде
инсталиран в съответствие с изисквани-
ята на проектанта, и с настройка не по-
голяма от Pnr = 0,6МРа (EN 1489:2000)!
Разширителен съд е задължителен в съ-
на
ответствие с проекта на инсталацията!
4. свързване на Буфер за
отоплителни инсталации.
Примерна схема (Фиг.8).
Буферите за отоплителни инсталаци са
предназаначени за акумулиране на то-
плина, разслояването и на пластове с
различна температура и последващото
и разпределение по топлинни потоци в
зависимост от предназначението. Като
пример на Фиг.8 е показано захранване
на нискотемпературно отопление от дол-
ните слоеве на буфера и високотемпера-
турно съответно от горните слоеве, къ-
Горна
мека
изолация
Декоративни
пластмасови
розетки

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200