Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 118

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
118 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода
дето температурата на топлоносителя е
по-висока. Зареждането на буфера става
от високо температурен котел, подвързан
към горните слоеве и захранване от слън-
чева инсталация в по-ниските пластове.
ВНИМАНИЕ! Буферa е част от
отоплителната инсталация, която
трябва да бъде пресметната от
правоспособен проектант! Задъл-
жително е поставянето на предпа-
зен клапан със съответният дебит
на изпускане! Максимално наляга-
не на буфера 3 bar.
Фиг. 7
BG

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200