Download  Print this page

Rokovanje Z Napravo; Važna Navodila - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
78 | Nizkotlačni vsebniki
Slika 7
VI. ROKOVANJE Z NAPRAVO
Pred začetkom delovanja naprave, preverite ali
je vsebnik pravilno priključen na ustrezne insta-
lacije in ali je napolnjen z vodo.
Vse nastavitve, ki so povezane z delovanjem
naprave, opravlja pooblaščeni serviser.
VII. VAŽNA NAVODILA
• UPORABA naprave v kateri koli drug na-
men razen prvotnega namena je prepo-
vedana.
• Pred aktivacijo grelnika vode, preverite
ali je vsebnik napolnjen z vodo.
• Vgradnjo in servis naprave mora opraviti
kvalificirani inštalater, v skladu z navodili
proizvajalca.
• Vsebnik je mogoče instalirati samo v so-
bah, kjer ni nevarnosti požara. Obvezna
je postavitev rešetke za odvod odpadnih
vod na tleh. V prostoru je potrebno zago-
toviti temperaturo ne nižjo kot 4°C.
• Priključitev
vsebnika
omrežje in na sistem gretja lahko opravlja-
jo samo pooblaščeni serviserji. Če sobna
temperatura padne pod 0°C, je potrebno
vsebnik izprazniti z dviganjem vzvoda ne-
povratnega in varnostnega ventila.
Vsebnik sistema
centralnega gretja
na
vodovodno
3 bara
• V času delovanja (v času gretja vode) je
običajno, da voda kapa iz varnostnega
ventila. Odprtina ventila mora biti odprta.
• Za varno delovanje vsebnika je potreb-
no redno čistiti nepovratne in varnostne
ventile in preveriti ali delujejo pravilno/ali
so blokirani, v regijah z zelo trdo vodo pa
redno čistiti nakopičen vodni kamen. Ta
storitev ni točka garancijskega servisira-
nja.
• Če pri dviganju vzvoda ventila (poln vseb-
nik) iz drenažne luknje ne teče voda, to je
signal nepravilnosti in treba je prenehati z
uporabo naprave.
• Ta naprava ni namenjena za uporabo pri
osebah (vključno z otroki) ki imajo zmanj-
šane fizične ali mentalne sposobnosti, ali
pri osebah, ki nimajo dovolj izkušenj in
znanja, razen če so pod nadzorom podu-
čene osebe, ki jih uči, kako pravilno upo-
rabljati napravo zaradi njihove varnosti.
• Potreben je nadzor otrok, da ne bi prišli v
stik z napravo.
Potrebno se je pridrževati predpisanih pravil
za vzdrževanje, zamenjavo zaščitne anode
in odstranjevanje nakopičenega vodnega
kamna tudi po izteku garancijskega roka
naprave.
SI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200