Download  Print this page

Антикорозионна Защита - Магнезиев Анод - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BG
6 ВАЖНО! Наличието на други /стари/
възвратно-предпазни клапани може
да доведе до повреда на вашия уред
и те трябва да се премахнат! Отвеж-
дащ тръбопровод на предпазният
клапан. Да се изпълни в съответствие
с местните и Европейски норми и раз-
поредби за безопасност! Той трябва
да е с достатъчен наклон за отичане
на водата. Двата му края трябва да
бъдат отворени към атмосферата и да
са осигурени против замръзване. При
монтажът на тръбата, да се вземат
мерки за безопасност от изгаряния при
сработване на клапана! Фиг.9а,b,c
7. Канализация.
8. Кран за източване.
9. Гъвкава дренажна връзка
10. Разширителен съд. В бойлерът няма
предвиден обем за поемане на разши-
рението на водата в следствие на ней-
ното загряване. Наличието на разши-
рителен съд е задължително, за да не
се губи вода през предпазния клапан.
Обемът и типът му се определят от ква-
лифициран проектант в съответствие
с техническите данни на бойлера, из-
гражданата система както и с местните
и Европейски норми за безопасност!
Монтажът му се извършва от правоспо-
собен техник в съответствие с неговата
инструкция за експлоатация. Справоч-
ни данни за обема на разш. съд могат
да се намерят в табл.10
При условие, че няма да се ползват цир-
кулационната муфа (означена с буква
"R"), муфи за термосонди (означени с
букви TS1, TS2, TS3), муфа за присъеди-
няване на нагревателен елемент „ЕЕ",
необходимо е да бъдат затворени водо-
плътно преди напълването на водосъ-
държателя с вода
При модели без топлообменници (сер-
пентини) – отворът означен с „AV" е
предназначен за свързване на устрой-
ство за обезвъздушаване на водосъдър-
жателя. С цел удължаване на живота на
Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 121
изделието, се препоръчва пълното му
обезвъздушаване!
! Напълването на бойлера с вода ста-
ва, като отворите крана за гореща вода
на най-отдалечената смесителната бате-
рия и крана за подаване на студена вода
(2) от водопроводната мрежа към него.
След напълването от смесителя трябва
да потече непрекъсната струя вода, след
което може да затворите крана на смеси-
телната батерия.
ВАЖНО! всички описани по-горе
правила на подвързването към
водопроводната мрежа са
свързани с безопастността и са
съобразени с европейските и
местни норми
СПАЗВАНЕТО ИМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОЕМА ОТГОВОР-
НОСТ ЗА ПРОИЗТЕКЛИТЕ ПРОБЛЕМИ ОТ
НЕПРАВИЛЕН МОНТАЖ НА УРЕДА КЪМ
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ПРОТИВО-
РЕЧИЕ С ГОРЕОПИСАНИТЕ ПРАВИЛА И ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИ С НЕДО-
КАЗАН ПРОИЗХОД И СЪОТВЕТСТВИЕ НА
МЕСТНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ!
IV. Антикорозионна защита -
магнезиев анод
Магнезиевият аноден допълнително за-
щитава вътрешната повърхност на во-
досъдържателя от корозия. Той се явява
износващ се елемент, който подлежи на
периодична подмяна.
С оглед на дългосрочната и безаварийна
експлоатация на Вашия бойлер произво-
дителят препоръчва периодичен преглед
(веднъж годишно или на две години в
зависимост от качеството на водата) на
състоянието на магнезиевия анод от ква-
лифициран техник и подмяна при необхо-
димост, като това може да стане по време
на периодичната профилактика на уреда.
За извършване на подмяната се обърне-
те към оторизираните сервизни лица.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200