Download  Print this page

Vіі. Периодична Поддръжка - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BG
предпазния клапан редовно да се по-
чиства и преглежда дали функционира
нормално /да не е блокиран/, като за
районите със силно варовита вода да
се почиства от натрупания варовик.
Тази услуга не е предмет на гаран-
ционното обслужване. Ако при завър-
тане на ръкохватката на клапана при
пълен водосъдържател, от дренажния
отвор не протече вода това е сигнал за
неизправност и използването на уреда
следва да бъде преустановено.
• Този уред не е предназначен да бъде
използван от хора (включително деца)
с намалени физически, чувствителни
или умствени способности, или хора с
липса на опит и познания, освен ако не
са под наблюдение или инструктирани
в съответствие с употребата на уреда
от човек отговорен за тяхната безопас-
ност.
• Децата трябва да бъдат под наблюде-
ние за да е сигурно, че не си играят с
уреда.
• Необходимо e да се спазват правилата
за профилактика, подмяната на анод-
ния протектор и отстраняването на на-
трупания варовик дори след изтичане
на гаранциония срок на уреда.
Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 123
ВАЖНО! Работата на уреда при
температури и налягания
несъответстващи на
предписаните води до
нарушение на гаранцията!
Вътрешният бойлер е
предназначен за подгряване
на питейна вода в течна фаза.
изполването му с други
флуиди в други фази води до
нарушение на гаранцията!
Топлообменниците на уреда и
Външният съд, са
предназначени за работа с
чиста вода или смес от вода и
пропилен (етилен) гликол с
добавени антикорозионни
присадки в течна фаза.
Използването им с друг тип
флуиди и в други агрегатни
състояния води до нарушение
на гаранцията!
VІІ. Периодична поддръжка
При нормална работа на бойлера, под
въздействието на високата температура
се отлага варовик /т.н.котлен камък/. По-
ради това производителят на този уред
препоръчва профилактика на всеки две
години на Вашият бойлер от оторизиран
сервизен център или сервизна база. Тази
профилактика трябва да включва почист-
ване и преглед на анодния протектор,
който при необходимост да се замени с
нов. Всяка такава профилактика трябва
да бъде отразена в гаранционната карта
като бъдат посочени – дата на извърш-
ване, фирма изпълнител, име на лицето
което е извършило дейността, подпис.
Сключете договор за обслужване и
инспекция с упълномощен специали-
зиран сервиз. Препоръчва се провеж-
дането на техническо обслужване вед-
нъж на две години.
Производителят не носи отговорност
за всички последици, вследствие не-
спазване на настоящата инструкция.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200