Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 156

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
156 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode
5. Priključak na vodovodnu mrežu
Važno! Priključak akumulacij-
skog spremnika potrošne tople
vode na vodovodnu mrežu treba
izvesti prema projektu (grijanja,
ventilacije i klimatizacije)!
priznavanje prava na jamstvo po-
trebno je postojanje PISMENOG
DOKUMENTA za dodatne kom-
ponente! Ovaj spremnik smiju
instalirati samo za to kvalificirani
servisni tehničari ovlaštenog ser-
visa.
Obvezna je usklađenost ovog spremnika
sa slijedećim normama i smjernicama:
a) Važeće zakonodavstvo zemlje kupca
spremnika
b) Norma EN 806 – Tehnički zahtjevi za
instalacije unutar zgrada, za opskrbu po-
trošača potrošnom toplom vodom.
c) Norma EN 1717 – Zaštita od zagađenja
pitke vode u vodovodnim instalacijama i
opći zahtjevi za uređaje, koji služe u svr-
hu sprječavanja zagađenja povratnog
toka
d) Norma EN 12975 – Toplinske solarne in-
stalacije i njihove komponente – solarni
kolektori
e) Norma EN 12897 – Opskrba vodom –
tehnički zahtjevi za neizravno zagrijava-
ne, neodzračivane (zatvorene) akumu-
lacijske spremnike za pripremu potrošne
tople vode.
Također se preporučuje usklađenost sa
slijedećim normama i propisima:
• DIN 4753 1-3-6-8 – Spremnici za pri-
premu potrošne tople vode, instalaci-
je za zagrijavanje vode i akumulacijski
spremnici za pripremu potrošne tople
vode
• DIN 1988 – Tehnički propisi za instalacije
pitke vode
• DIN 4708 – Instalacije vode centralnog
grijanja
• DVGW
- Tehnička pravila W 551 - Zagrija-
vanje pitke vode i instalacije cjevovo-
da pitke vode – Tehnički zahtjevi za
smanjenje razmnožavanja bakterija
legionela – Izvedba, konstrukcija, rad
Za
i osposobljavanje instalacija pitke vode
- Tehnička pravila W 553 - Dimenzi-
oniranje optočnih sustava u instalaci-
jama centralnog grijanja s pitkom vo-
dom.
Instaliranje akumulacijskog spremnika s jed-
nim izmjenjivačem topline treba izvršiti pre-
ma slici 7.
OBVEZNI elementi instalacija jesu:
1 Ulazna cijev;
2 Slavina vodovodne mreže
3 Regulator tlaka treba instalirati ako je
tlak u vodovodnoj mreži viši od 6 bar. U
tom slučaju namješteni tlak je prema izra-
čunu projektanta, ali ne smije biti viši od
0,5 MPa! Instaliranje ovog regulatora tla-
ka preporučuje se kao neizostavno, ako
je tlak u vodovodnoj mreži niži od 6 bar,
U svim slučajevima instaliranje regulatora
tlaka namještenog na 0,4 MPa važno je
za ispravnu funkciju vašeg spremnika!
4 Nepovratni ventil. Tip ovog ventila mora
odabrati projektant (grijanja, ventilacije i
klimatizacije), prema važećim propisima
u zemlji kupca spremnika i prema važe-
ćim europskim normama i propisima.
5 Sigurnosni ventil. Treba koristiti samo
sigurnosne ventile sadržane u isporuče-
nom kompletu. Za sheme različite od 10,
11 ili 12, sigurnosni ventil mora odabrati
projektant (grijanja, ventilacije i klimati-
zacije, prema važećim propisima u zemlji
kupca spremnika i prema važećim europ-
skim normama i propisima. (Pnr = 0,8
MPa; EN 1489:2000). Dimenzije ventila
prema tablici 9.
HR, BiH

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200