Download  Print this page

Rendszeres Karbantartás - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HU
Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 177
normális jelenség. Ennek az elemnek
nyitottnak kell lennie.
• A vízmelegítő biztonságos működésé-
nek érdekében a biztonsági szelepet
rendszeres időközönként ellenőrizni és
tisztítani kell (nem szabad hagyni, hogy
a szelep eltömődjön). Nagy keménysé-
gű víz esetén el kell távolítani a lerakódó
vízkövet. Erre a műveletre nem terjed ki
a garanciális karbantartás.
• Ha nem zárható ki, hogy a hőmérsék-
let 0 °C alá csökken, a vízmelegítőt le
kell ereszteni a biztonsági szelep karjá-
nak felemelésével. Ha a víztartály tele
van, és a szelep gombjának elforgatá-
sakor a víz nem kezd el folyni a szelep
leeresztőnyílásán keresztül, az meghibá-
sodásra utal. Ilyen esetben függessze fel
a berendezés használatát.
• A berendezés nem alkalmas csökkent fi-
zikai, érzékszervi vagy szellemi képessé-
gű személyek általi használatra (ideértve
a gyerekeket is), vagy megfelelő tudással
és tapasztalattal nem rendelkező sze-
mélyek általi használatra. Ilyen személy
kizárólag felügyelet mellett, illetve a biz-
tonságáért felelősséggel tartozó személy
által közölt utasítások birtokában hasz-
nálhatja a berendezést.
• Gyerekek esetében gondoskodni kell fel-
ügyeletről, hogy ne játsszanak a beren-
dezéssel.
• A vízmelegítő karbantartásáról, az anód-
betét időbeni cseréjéről és a vízkő eltá-
volításáról a garanciális időszak után is
gondoskodni kell a leírt utasításoknak
megfelelően.
• A megelőző karbantartásra, a magnézi-
umanód cseréjére és a tisztításra vonat-
kozó előírásokat a garanciális időszak
után is be kell tartani.
FONTOS! Jelen berendezés az
előírtnál magasabb hőmérsék-
leten és nyomáson történő
használata a garanciafeltételek
megsértését jelenti.
A belső tartály folyékony
halmazállapotú ivóvíz
melegítésére szolgál. Egyéb
összetételű, illetve más
halmazállapotú folyadékok
használata a
garanciafeltételek megsérté-
sét jelenti.
A hőcserélők és a külső
tartály rendeltetésszerű
használata a folyékony
halmazállapotú víz, illetve víz
és propilén-(etilén-)glikol
keverék alkalmazását jelenti.
Korróziógátló adalékanyag
használata kötelező. Egyéb
összetételű, illetve más
halmazállapotú folyadékok
használata a
garanciafeltételek megsérté-
sét jelenti.
VII. Rendszeres karbantartás
A vízmelegítő normál használata során a
magas hőmérséklet hatására vízkő (vízkő-
réteg) keletkezik, amely lerakódik a fűtőelem
felületére. Ez rontja a fűtőelem és a víz közti
hőcsere hatékonyságát. Emiatt a gyártó azt
javasolja, hogy hivatalos szervizközponttal
vagy szervizponttal kétévente végeztessen
megelőző jellegű karbantartást a vízmele-
gítőn. A karbantartási műveleteknek ki kell
terjedniük az anódbetét ellenőrzésére és
tisztítására (üveg-kerámia bevonat esetén),
illetve szükség esetén cseréjére. Az ilyen
megelőző jellegű karbantartási műveleteket
fel kell jegyezni a berendezés garancialap-
jára, ahol fel kell tüntetni a műveletek elvég-
zésének dátumát, a végrehajtó vállalat ne-
vét, a műveleteket elvégző személy nevét,

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200