Download  Print this page

Работа С Уреда; Vі. Важни Правила - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
122 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода
Обем на бойлера,
литри
200
300
400
500
Таблица 9.
Обем на бойлера, литри
200
300
400
500
Таблица 10
V. Работа с уреда
Преди първоначалната експлоатация на
уреда се уверете, че бойлерът е свързан
правилно, с подходящата инсталация и е
пълен с вода.
Всички настройки касаещи работата на
уреда се извършват от квалифициран
специалист.
VІ. Важни правила
• Използването на уреда за цели раз-
лични от неговото предназначение са
забранени.
• Преди пускането на водонагревателя
в експлоатация се уверете квалифи-
цирани, че водосъдържателят му е пъ-
лен с вода.
• Инсталирането и обслужването на уре-
да трябва да бъдат извършвани от ква-
лифициран инсталатор в съответствие
с инструкциите на производителя
• Бойлерът да се монтира само в
помещения
Клапан - размер на
входа
DN15 (R1/2)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
DN20 (R3/4)
Налягане на студената
вода, bar
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
с
нормална
пожарна
Минимален диаметър
на проходното му
сечение, mm
Ø12
Ø14
Ø14
Ø14
Минимален полезен обем на разширителният съд
в литрипри при температура на бойлера:
10°C - 60°C
7
8
12
10
13
18
13
17
23
17
21
29
обезопасеност. Трябва да има сифон
на инсталацията за отпадни води на
пода. Помещението да бъде осигурено
против понижение на температурата в
него под 4°С.
• Свързването на бойлера към водопро-
водната и топлопреносната мрежа да
се извършва само от квалифицирани
технически лица.
• При присъединяване на медни тръби
към входовете и изходите, използвай-
те междинна диелектрична връзка. В
противен случай има опасност от поя-
ва на контактна корозия по присъеди-
нителните фитинги!
• При вероятност температурата в по-
мещението да спадне под 0
рът трябва да се източи!
• При експлоатация (режим на нагрява-
не на водата), е нормално да капе вода
от отвора за източване на предпазния
клапан. Същият трябва да бъде oста-
вен открит към атмосферата.
• За безопасната работа на бойлера,
Махимална мощност на
нагряване на бойлера,
kW
75
150
150
150
10 °C - 70°C
9
11
16
13
17
24
18
23
32
22
28
39
С, бойле-
о
BG

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200