Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 212

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
212 | Bojlerji za indirektno ogrevanje
POMEMBNO! Vgradnja drugač-
nega /starejšega/ varnostnega
ventila lahko povzroči napako na
bojlerjuin ga je treba odstraniti.
6 Izpustna cev varnostnega ventila.
Vgraditi jo je treba po veljavnih evropskih
standardih in predpisih. Položena mora
biti z ustreznim nagibom za iztekanje
vode. Na obeh koncih mora biti odprta in
zaščitena pred zmrzovanjem. Ko je var-
nostni ventil odprt, je potrebna previdnost
zaradi možnosti opeklin! Slika 9a, 9b, 9c.
7 Izpust iz bojlerja za pripravo sanitar-
ne tople vode.
8 Izpustna pipa.
9 Cev.
10 Ekspanzijska posoda. V akumulacij-
skem bojlerju ni dovolj prostora za vso
vodo, ki se je zaradi segrevanja razširila.
Treba je vgraditi ekspanzijski ventil, da
voda ne bi izhajala skozi varnostni ven-
til. Prostornino te ekspanzijske posode
mora dimenzionirati projektant (ogreva-
nja, ventilacije in klimatizacije) v skladu
z veljavnimi tehničnimi zahtevami za na-
mestitev. Namestitev mora izvesti za to
usposobljen strokovnjak pooblaščenega
servisa v skladu z navodili. Referenčni
podatki o prostornini ekspanzijske poso-
de so v tabeli 10.
Če ne uporabljate izhoda cirkulacije „R" in
izhodov senzorja temperature „TS1", TS2"
in „TS3" ter izhoda za bojler „EE", je te izho-
de treba zapreti s pokrovi, preden se bojler
napolni z vodo.
Pri modelih brez izmenjevalca toplote je iz-
hod, označen z „AV", namenjen priklopu od-
zračevalnega ventila, ki omogoča iztiskanje
zraka iz bojlerja. Za dolgotrajno in pravilno
delovanje vašega bojlerja priporočamo po-
polno iztiskanje zraka iz bojlerja!
! Za polnitev bojlerja za pripravo tople
vode z vodo je treba odpreti najbolj oddalje-
no izlivno mesto (z mešalno baterijo) in pipo
(2) za polnjenje s hladno vodo ob izlivnem
mestu. Po polnitvi bojlerja za pripravo sani-
tarne tople vode bo iz pipe za hladno vodo
pričela teči hladna voda.
! Pri praznjenju bojlerja za sanitarno
vodo ga je najprej treba izklopiti iz električ-
nega napajanja. Prekiniti je treba dotok vode
iz vodovodnega omrežja (pipa 2) in odpreti
najbolj oddaljeno izlivno mesto (z mešalno
baterijo) za porabo tople vode.
Izpustno cev (8) je treba za popolno pra-
znjenje bojlerja odpreti!
POMEMBNO! Vsa zgoraj nave-
dena pravila za priklop bojlerja
na vodovodno omrežje so name-
njena vaši varnosti! Usklajena so
z evropsko zakonodajo in obve-
zna.
Proizvajalec ne prevzema odgo-
vornosti za težave, nastale za-
radi napačne montaže bojlerja
na vodovodno omrežje in zaradi
uporabe armature neznanega
porekla, ki ni usklajena z veljav-
nimi evropskimi standardi!
SI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200