Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
22 | Бойлери с ниско налягане
Мека
изолация
3. СВЪРЗВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА КЪМ СИСТЕМАТА ЗА
ОТОПЛЕНИЕ С АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА
ВНИМАНИЕ!
уреда към инсталацията за ото-
пление може да се извърши
единствено от оторизирани лица,
които са подготвили и извършили
сътветния проект на инсталация-
та за отопление.
Включването на топлообменника (сер-
пентината) към инсталацията за отопле-
ние се извършва като се имат предвид
означените по съответния начин входове
и изходи:
4.СВЪРЗВАНЕ НА БОЙЛЕРА КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Резервоарите (буферите) в инсталаци-
ята за отопление са предназначени да
акумулират топла вода, с цел нейното
неколкократно допълнително използване
при нужда. Като пример на схемата е по-
казано захранване с нискотемпературно
загряване от долните слоеве на буфера
и високотемпературно, съответно от гор-
ните слоеве, където температурата на
топлинния носител е по-висока.
Натоварването на резервоара се извърш-
ва чрез високотемпературан котел, при-
Отвори за изводи
Включването
Горен декоративен
капак
Закопчаващ
цип
Фиг. 8
IS 1(MS) - вход на топлообменник 1
на
OS1 (ES) – изход на топлообменник 1
IS2 (M) – вход на топлообменник 2
OS2 (E) – изход на топлообменник 2
Преди пълнене на системата с работна
течност, е необходимо да се отстрани
въздуха да се обезвъздуши. За тази цел,
преди започване на работа с уреда, се
погрижете в уреда да няма въздух и да не
се пречи на нормалната му работа. Тем-
пературата на топлообменника (нагрева-
теля) не бива да надвишава 110 ºС.
качен към горните слоеве и със захран-
ване от соларна инсталация в долните
слоеве.
ВНИМАНИЕ! Бойлерът е част
от инсталацията за отопление,
която трябва да бъде изчисле-
на от упълномощен проектант!
Задължително е поставянето на
предпазен клапан! Максимално-
то работно налягане на бойлера
е 3 бара.
Изолация
BG
Декоративни
гумени
пръстени

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200