Download  Print this page

Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Low capacity buffers / Бойлери с ниско налягане /
Δοχεια αδρανειας συστημάτων κεντρικής θέρμανσης / Niskotlačni međuspremnici /
Alacsony kapacitású puffertartályok / Acumulatoare de capacitate mică /
Nizkotlačni vsebniki / Bojleri pod niskim pritiskom
Acu Tank AT 200/300/400/500/800/1000/1500/2000
Acu Tank AT UNO 400/500/800/1000/1500/2000
Acu Tank AT DUO 400/500/800/1000/1500/2000
ENG
- Instruction for use and maintenance
BG
- Упътване за инсталиране
EL
- Οδηγίες εγκατάστασης
HR, BiH
- Uputstvo za instaliranje
HU
- Használati és karbantartási útmutató
RO
- Instrucțiuni de operare și mentenanță
SI
- Navodila za montažo in uporabo
SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje
SAP No:104994-v1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200

  Summary of Contents for Bosch Acu Tank AT 200

 • Page 1 Δοχεια αδρανειας συστημάτων κεντρικής θέρμανσης / Niskotlačni međuspremnici / Alacsony kapacitású puffertartályok / Acumulatoare de capacitate mică / Nizkotlačni vsebniki / Bojleri pod niskim pritiskom Acu Tank AT 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank AT UNO 400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank AT DUO 400/500/800/1000/1500/2000 - Instruction for use and maintenance - Упътване за инсталиране...
 • Page 3: Table Of Contents

  We hope that your new appliance will bring more comfort to your home. The instruction manual and the technical description are prepared in order to acquaint you with the product and its proper installation and usage. These instructions are also intended for use by qualified technicians, who shall perform the initial installation or disassembly and repairs in the event of a breakdown.
 • Page 4: Intended Use

  4 | Low capacity buffers I. Intended use Data plate The data plate is located at the top of the The appliance is intended to supply hot wa- rear of the DHW cylinder and includes the ter to households equipped with a piping following details: system working at a pressure below 3 bar.
 • Page 5: Buffers For Central Heating: 200-2000

  Low capacity buffers | 5 III. Buffers for central heating: 200-2000 Technical data AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO...
 • Page 6 6 | Low capacity buffers AT 800 AT 800 AT 800 AT 1000 AT 1000 AT 1000 / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO Total capacity 1000 Actual capacity Net Weight...
 • Page 7: Buffers For Central Heating 200-2000

  Low capacity buffers | 7 IV. Buffers for central heating 200-2000 Dimensions AT 400 - 2000...
 • Page 8 8 | Low capacity buffers AT UNO 400 – 2000 AT DUO 400 - 2000 L1 - level 1 IS1 - Inlet of the heat exchanger 1 L2 - level 2 IS2 - inlet of the heat exchanger 2 L3 - level 3 OS1 - outlet of the heat exchanger HE1 L4 - level 4 outlet of the heat exchanger HE2...
 • Page 9 Low capacity buffers | 9 AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO bar DUO bar UNO...
 • Page 10: Mounting And Connection

  10 | Low capacity buffers V. Mounting and connection (HCWH) in a vertical position and adjust the ATTENTION! Qualified technicians level using the feet. must perform all technical and elec- trical assembly works. - If the adjustment feet are delivered as separate parts, you can assemble them as follows (fig.
 • Page 11 Low capacity buffers | 11 Upper plastic lid Upper insulation Upper Soft “PU” Zipper Zipper plastic insulation Zipper Figure 8 3. Connecting the serpentines (heat exchangers) with the heating installation using alternative and renewable sources IS2 (M) – Inlet of the heat exchanger 2 ATTENTION! Qualified P&P spe- cialists and technicians must per- OS2 (E) - Outlet of the heat exchanger 2...
 • Page 12: Operating Mode

  12 | Low capacity buffers Central heating system buffer 3 bara Figure 7 VI. Operating mode electric mains. If there is a likelihood of the premise’s temperature falling below Before using the water heater, make sure 0°C, the water heater must be drained by the appliance is connected with the heating raising the safety return-valve’s lever.
 • Page 13: Periodic Maintenance

  Low capacity buffers | 13 appliance by a person responsible for their safety. • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. • It is necessary to keep the rules for pre- ventive maintenance, the replacement of the magnesium anode protector and cleaning even after the guarantee period.
 • Page 14 Надаваме се Ващият нов уред да допринесе за подобряването на комфорта във Ва- шия дом. Целта на това техническо описание и упътване за употреба е запознаване с продукта и с условията за неговото правилно монтиране и използване. Упътването е предназ- начено...
 • Page 15: І. Предназначение

  Бойлери с ниско налягане | 15 І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Фирмена табелка Фирмената табелка се намира в горната Уредът е създаден за осигуряване на то- част на задната страна на бойлера за то- пла вода в домакинства, които имат во- пла вода и съдържа следните данни: допроводна...
 • Page 16: Ііі. Бойлери За Системи За Отоплание 200 - 2000

  16 | Бойлери с ниско налягане ІІІ. БОЙЛЕРИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛАНИЕ 200 - 2000 Технически данни AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar...
 • Page 17 Бойлери с ниско налягане | 17 AT 800 AT 800 AT 800 AT 1000 AT 1000 AT 1000 /3 bar /3 bar UNO /3 bar DUO /3 bar /3 bar UNO /3 bar DUO Обявен обем 1000 Реален обем Тегло нето Изолация...
 • Page 18: Іv. Бойлери За Системи За Отопление 200 - 2000

  18 | Бойлери с ниско налягане ІV. БОЙЛЕРИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 200 – 2000 Размери AT 400 - 2000...
 • Page 19 Бойлери с ниско налягане | 19 AT UNO 400 – 2000 AT DUO 400 - 2000 Фигура 2 Фигура 3 - ниво 1 - вход на топлообменник 1 - ниво 2 - вход на топлообменник 2 - ниво 3 - изход на топлообменник НЕ1 - ниво...
 • Page 20 20 | Бойлери с ниско налягане AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO bar DUO bar UNO...
 • Page 21: Монтаж И Присъединяване

  Бойлери с ниско налягане | 21 V. МОНТАЖ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ - Поставете уреда в изправено положе- ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ МОНТАЖ- ние и го нивелирайте чрез нагласяне НИ ДЕЙНОСТИ ТРЯБВА ДА БЪ- на височината на крачетата. ДАТ ИЗВЪРШЕНИ ОТ УПЪЛНО- - В случаите, когато крачетата, които МОЩЕН...
 • Page 22 22 | Бойлери с ниско налягане Горен декоративен капак Изолация Декоративни Мека гумени Отвори за изводи изолация пръстени Закопчаващ цип Фиг. 8 3. СВЪРЗВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ С АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА IS 1(MS) - вход на топлообменник 1 ВНИМАНИЕ! Включването...
 • Page 23: Vі. Работа С Уреда

  Бойлери с ниско налягане | 23 Бойлер в инсталация за централно отопление 3 bar Фиг. 7 VІ. РАБОТА С УРЕДА от оторизиран сервизен техник. Когато температурата в помещението падне Преди започване на работа с уреда се под 0°С, бойлерът трабва да бъде из- убедете, че...
 • Page 24: Vііі. Периодична Поддръжка

  24 | Бойлери с ниско налягане които отговарят за тяхната безопас- ност. • Децата трябва да се наблядават да не играят с уреда. • Необходимо е да се спазват правила- та за подръжка, подмяна на защитните аноди и отстраняване на натрупания котлен...
 • Page 25 Ελπίζουμε ότι η νέα σας συσκευή θα προσφέρει περισσότερη άνεση στην κατοικία σας. Οι οδηγίες εγκατάστασης και η τεχνική περιγραφή συντάχθηκαν για την εξοικείωσή σας με το προϊόν καθώς και για την σωστή εγκατάσταση και χρήση του. Αυτές οι οδηγίες προο- ρίζονται...
 • Page 26: Προβλεπομενη Χρηση

  26 | Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση I. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω Αυτή η συσκευή προορίζεται για παροχή ζεστού νερού σε κατοικίες με σύστημα σωληνώσεων που πλευρά του θερμοδοχείου και περιέχει τα λειτουργεί με πίεση μικρότερη από 3 bar. εξής...
 • Page 27: Δοχεια Αδρανειασ Για Κεντρικη Θερμανση: 200-2000

  Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση | 27 III. ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: 200-2000 Τεχνικά χαρακτηριστικά AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar...
 • Page 28 28 | Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση AT 800 AT 800 AT 800 AT 1000 AT 1000 AT 1000 / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO Συνολική...
 • Page 29: Δοχεια Αδρανειασ Για Κεντρικη Θερμανση 200-2000

  Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση | 29 IV. ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 200-2000 Διαστάσεις AT 400 - 2000...
 • Page 30 30 | Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση AT UNO 400 – 2000 AT DUO 400 - 2000 L1 - Βαθμίδα 1 Είσοδος εναλλάκτη θερμότητας 1 L2 - Βαθμίδα 2 Είσοδος εναλλάκτη θερμότητας 2 L3 - Βαθμίδα 3 Έξοδος εναλλάκτη θερμότητας L4 - Βαθμίδα4 Έξοδος...
 • Page 31 Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση | 31 AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO bar DUO bar UNO...
 • Page 32: Εγκατασταση Και Συνδεση

  32 | Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ Τοποθετήστε τα ρυθμιζόμενα πόδια απευ- ΠΡΟΣΟΧΗ! Ολες οι τεχνικες ερ- θείας στην συσκευή* - Γυρίστε το δοχείο γασιες και οι ηλεκτρικες συνδεσεις αδρανείας για κεντρική θέρμανση (HCWH) πρεπει να διενεργηθουν απο κα- σε...
 • Page 33 Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση | 33 Άνω πλαστικό κάλυμμα Άνω μόνωση Άνω «Μαλακή» Φερμου- Φερμου- πλαστικό μόνωση άρ άρ κάλυμ-μα Φερμου- άρ Εικ. 8 3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ IS1 (MS) –...
 • Page 34: Λειτουργια

  34 | Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση Δοχείο αδράνειας κεντρικού συστήματος θέρμανσης 3 bara Εικ. 7 VI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ δίκτυο ύδρευσης, στο κεντρικό ή τοπικό σύστημα θέρμανσης νερού, σε φωτοβολ- Πριν χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα νε- ταϊκό πλαίσιο και στο ηλεκτρικό δίκτυο ρού, βεβαιωθείτε...
 • Page 35: Viіі. Περιοδικη Συντηρηση

  Δοχεία αδράνειας για κεντρική θέρμανση | 35 βαλβίδας αρχίσει να ρέει νερό από το άνοιγμα στράγγισης της βαλβίδας ενώ το δοχείο νερού είναι γεμάτο, αυτό αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας και η χρήση της συσκευής πρέπει να διακόπτεται. • Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρη- σιμοποιείται...
 • Page 36 Nadamo se da će novi uređaj pridonijeti poboljšanju komfora u vašem domu. Cilj ovog tehničkog opisa i uputstva za uporabu jest upoznavanje s proizvodom i s uvjetima njegove pravilne ugradnje i korištenja. Uputstvo je namijenjeno i ovlaštenim serviserima koji će izvršiti prvobitnu ugradnju uređaja, demontirati i remontirati ga u slučaju kvara. Pridržavanje savjeta u ovom uputstvu u interesu je korisnika i jedan je od jamstvenih uvjeta.
 • Page 37: Namjena

  HR, BiH Niskotlačni međuspremnici | 37 I. NAMJENA Tipska pločica Tipska pločica nalazi se na gornjoj stražnjoj Uređaj je namijenjen za opskrbu toplom strani spremnika za toplu vodu i sadrži slje- vodom kućanstvima koja imaju cjevovodnu deće podatke: mrežu s tlakom do 3 bara. Namijenjen je za korištenje u zatvorenim i Poz.
 • Page 38: Međuspremnici Za Sustave Grijanja 200-2000

  38 | Niskotlačni međuspremnici HR, BiH III. MEĐUSPREMNICI ZA SUSTAVE GRIJANJA 200-2000 Tehnički podaci AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / AT 500 / AT 500 / / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO...
 • Page 39 HR, BiH Niskotlačni međuspremnici | 39 AT 800 AT 800 AT 800 AT 1000 AT 1000 AT 1000 / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO Nazivna zapremina 1000 Stvarna zapremina...
 • Page 40: Međuspremnici Za Sustave Grijanja 200-2000

  40 | Niskotlačni međuspremnici HR, BiH IV. MEĐUSPREMNICI ZA SUSTAVE GRIJANJA 200-2000. Dimenzije AT 400 - 2000...
 • Page 41 HR, BiH Niskotlačni međuspremnici | 41 AT UNO 400 – 2000 AT DUO 400 - 2000 L1 - razina 1 IS1 ------ ulaz izmjenjivača topline 1 L2 - razina 2 IS2 ------ ulaz izmjenjivača topline 2 L3 - razina 3 OS1 ---- izlaz izmjenjivača topline HE1 L4 - razina 4 OS2 ---- izlaz izmjenjivača topline HE2...
 • Page 42 42 | Niskotlačni međuspremnici HR, BiH AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO bar DUO bar UNO...
 • Page 43: Montaža I Uključivanje

  HR, BiH Niskotlačni međuspremnici | 43 V. MONTAŽA I UKLJUČIVANJE Stanite uspravno uređaj i nivelirajte ga po- UPOZORENJE! SVE MONTAŽ- dešavanjem visine noge NE RADOVE MORAJU IZVESTI - u slučajevima kada su podesive noge sa- OVLAŠTENI TEHNIČARI. stavne, skupite nogu u skladu sa sljede- ćim slijedom (slika 5): 1.
 • Page 44 44 | Niskotlačni međuspremnici HR, BiH Gornji dekorativni poklopac Gornja izolacija Dekorativni Izolacija Patentni Patentni gumeni od mekog zatvarač zatvarač prsteni Patentni poliuretanskog zatvarač pjenoplasta Slika 8 3. PRIKLJUČAK IZMJENJIVAČA TOPLINE NA INSTALACIJU GRIJANJA ALTERNATIVNIM IZVORIMA TOPLINE IS1 (MS) – Ulaz izmjenivača topline 1 UPOZORENJE! Priključak ure- OS1 (ES) –...
 • Page 45: Rad S Uređajem

  HR, BiH Niskotlačni međuspremnici | 45 Međuspremnik sustava centralnog grijanja 3 bara Slika 7 ventila. VI. RAD S UREĐAJEM • Tijekom rada (režim grijanja vode) nor- Prije početnog rada uređaja, uvjerite se da malno je kapanje vode iz rupe za izlaz je spremnik priključen ispravno na odgova- vode sigurnosnog ventila.
 • Page 46: Viіі. Periodično Održavanje

  46 | Niskotlačni međuspremnici HR, BiH VIІІ. PERIODIČNO ODRŽAVANJE Tijekom normalnog rada međuspremnika pod utjecajem visoke temperature se talo- ži kamenac. Zbog toga proizvođač ovog uređaja preporučuje preventivno održava- nje spremnika svake dvije godine od stra- ne ovlaštenog servisa ili servisnog centra. Svaka takva profilaksa (prevencija) treba se zabilježiti i na jamstvenoj kartici.
 • Page 47 Reméljük, hogy az új berendezés kényelmesebbé teszi otthonát. A használati útmutató és a műszaki leírás bemutatja a terméket, valamint a helyes telepítés és használat feltételeit. Az utasítások azoknak a szakembereknek is szólnak, akik a tele- pítést, a szétszerelést és a meghibásodás esetén szükséges javítási műveleteket végzik. A jelen dokumentumban található...
 • Page 48: Rendeltetésszerű Használat

  48 | Alacsony kapacitású puffertartályok I. Rendeltetésszerű használat Adattabla Az adattábla a melegvíz tároló hátoldalán, A berendezés meleg víz biztosítására szol- felül helyezkedik el, és a következő adato- gál 3 bar alatti nyomáson üzemelő csőrend- kat tartalmazza szerrel ellátott háztartásokban. A berendezés zárt, fűtött helyiségekben való...
 • Page 49: Puffertartályok Központi Fűtéshez: 200 - 2000

  Alacsony kapacitású puffertartályok| 49 III. Puffertartályok központi fűtéshez: 200 – 2000 Műszaki adatok AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO...
 • Page 50 50 | Alacsony kapacitású puffertartályok AT 800 AT 800 AT 800 AT 1000 AT 1000 AT 1000 / 3 bar /3 bar UNO /3 bar DUO / 3 bar /3 bar UNO / 3bar DUO Teljes kapacitás 1000 Tényleges kapacitás Nettó...
 • Page 51: Puffertartályok Központi Fűtéshez, 200 - 2000

  Alacsony kapacitású puffertartályok| 51 IV. Puffertartályok központi fűtéshez, 200 – 2000 Méretek AT 400 - 2000...
 • Page 52 52 | Alacsony kapacitású puffertartályok AT UNO 400 – 2000 AT DUO 400 - 2000 L1 – 1. szint IS1 – 1. hőcserélő bemenete L2 – 2. szint IS2 – 2. hőcserélő bemenete L3 – 3. szint OS1 – HE1 hőcserélő kimenete L4 –...
 • Page 53 Alacsony kapacitású puffertartályok| 53 AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO bar DUO bar UNO bar DUO...
 • Page 54: Felszerelés És Csatlakoztatás

  54 | Alacsony kapacitású puffertartályok V. Felszerelés és csatlakoztatás Erősítse az állítható lábakat közvetlenül a FIGYELEM! Szakképzett műszaki berendezésre* – Állítsa a nagy kapacitású szakembernek kell elvégeznie vízmelegítőt (HCWH) függőleges helyzetbe, minden műszaki és elektromos összeszerelési műveletet. majd a lábak segítségével vízszintezze. –...
 • Page 55 Alacsony kapacitású puffertartályok| 55 Felső műanyagfedél Felső szigetelés Felső Lágy poliuretán Cippzár Cippzár műanyagfedél (PU) szigetelés Cippzár 8. ábra 3. A csőkígyók (hőcserélők) csatlakoztatása alternatív, illetve megújuló energiaforrásokkal működő fűtőberendezéshez IS1 (MS) – 1. hőcserélő bemenete FIGYELEM! A fűtőberendezéshez OS1 (MS) – 1. hőcserélő kimenete történő...
 • Page 56: Üzemeltetés

  56 | Alacsony kapacitású puffertartályok Központi fűtési rendszer puffertartálya 3 bara 7. ábra VI. Üzemeltetés vagy központi vízmelegítő rendszerhez, fotovoltaikus panelhez és elektromos A tartály használatba vétele előtt győződjön hálózathoz. Ha nem zárható ki, hogy a meg arról, hogy a berendezés megfelelően hőmérséklet 0 °C alá...
 • Page 57: Viіі. Rendszeres Karbantartás

  Alacsony kapacitású puffertartályok| 57 és tapasztalattal nem rendelkező sze- mélyek általi használatra. Ilyen személy kizárólag felügyelet mellett, illetve a biz- tonságáért felelősséggel tartozó személy által közölt utasítások birtokában hasz- nálhatja a berendezést. • Gyerekek esetében gondoskodni kell fel- ügyeletről, hogy ne játsszanak a beren- dezéssel.
 • Page 58 Sperăm că noul dumneavoastră aparat va aduce mai mult confort locuinței dumneavoastră. Manualul de instrucțiuni și descrierea tehnică sunt întocmite astfel încât să vă ajute să vă familiarizați cu produsul montarea si utilizarea corecta a acestuia. Aceste instrucțiuni sunt destinate prestatorilor autorizati care vor efectua montajul initial precum si celor care vor efectua repararea in cazul aparitiei neconformitatilor.
 • Page 59: Destinația Utilizării

  Acumulatoare de capacitate mică 59 I. Destinația utilizării Placa de identificare Placa de identificare se află pe partea din Aparatul este destinat prepararii apei calde spate a echipamentului şi cuprinde urmă- menajere, pentru locuinte prevăzute cu retea toarele informaţii: de instalatie care lucrează la o presiune sub 3 bar.
 • Page 60: Acumulatoare Pentru Încălzire Centrală: 200-2000

  60 | Acumulatoare de capacitate mică III. Acumulatoare pentru încălzire centrală: 200-2000 Date tehnice AT 200 / AT 300 / AT 400 / AT 400 AT 400 AT 500 / AT 500 AT 500 3 bar 3 bar 3 bar / 3 bar / 3 bar 3 bar...
 • Page 61 Acumulatoare de capacitate mică 61 AT 800 AT 800 AT 800 AT 1000 AT 1000 AT 1000 / 3 bar /3 bar UNO /3 bar DUO /3 bar /3 bar UNO /3 bar DUO Capacitate totală 1000 Capacitate efectivă Greutate netă Izolație din poliuretan moale Temperatura maximă...
 • Page 62: Acumulatoare Pentru Încălzire Centrală 200-2000

  62 | Acumulatoare de capacitate mică IV. Acumulatoare pentru încălzire centrală 200-2000 Dimensiuni AT 400 - 2000...
 • Page 63 Acumulatoare de capacitate mică 63 AT UNO 400 – 2000 AT DUO 400 - 2000 L1 - nivelul 1 IS1 ------ admisia serpentinei 1 L2 - nivelul 2 IS2 ----- admisia serpentinei 2 L3 - nivelul 3 OS1 --- evacuarea serpentinei HE1 L4 - nivelul 4 OS2 --- evacuarea serpentinei HE2 TS1 - teacă...
 • Page 64 64 | Acumulatoare de capacitate mică AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / AT 400 / AT 500 / AT 500 / AT 500 / / 3 bar / 3 bar / 3 bar 3 bar UNO 3 bar DUO 3 bar 3 bar UNO 3 bar DUO...
 • Page 65: Montare Și Conectare

  Acumulatoare de capacitate mică 65 V. Montare și conectare Montați suporturile reglabile direct în apa- ATENŢIE! TOATE OPERAȚIILE rat* - Așezați boilerul de capacitate mare DE MONTAJ MECANIC SI ELEC- (HCWH) în poziție verticală și reglați nivelul TRIC TREBUIE REALIZATE DE folosind suporturile.
 • Page 66 66 | Acumulatoare de capacitate mică Capac superior din plastic Izolație superioară Capac Izolație din superior poliuretan moar moar din plastic moale moar Imaginea 8 3. Conectarea serpentinelor cu instalația de încălzire folosind surse alternative și regenerabile OS1 (ES) – Evacuare serpentina 1 ATENŢIE! Toate operațiile...
 • Page 67: Mod De Operare

  Acumulatoare de capacitate mică 67 Acumulator sistem de încălzire centrală 3 bari Imaginea 7 VI. Mod de operare la încălzirea centrală a apei, la panou- rile solare și la rețeaua electrică trebuie Înainte de utilizarea boilerului, asigurați-vă efectuate numai de către specialiști au- că...
 • Page 68: Viіі. Întreținerea Periodică

  68 | Acumulatoare de capacitate mică • Acest aparat nu poate fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale redu- se sau care nu dețin experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau au fost instruiți în legătură...
 • Page 69 Nizkotlačni vsebniki | 69 Upamo, da bo nova naprava prispevala k poboljšanju udobja v vašem domu. Cilj tega tehničnega opisa in navodil za uporabo je spoznavanje s proizvodom in s pogoji nje- gove pravilne vgradnje in uporabe. Navodila so namenjena tudi pooblaščenim inštalaterjem in serviserjem, ki bodo opravili vgradnjo naprave in demonražo oziroma servisno poravilo v primeru okvare.
 • Page 70: Namen

  70 | Nizkotlačni vsebniki I. NAMEN Napisna ploščica Naprava je namenjena za oskrbo s toplo Napisna ploščica je nameščena zgoraj na vodo gospodinjstvoma, ki imajo cevovodno hrbtni strani zalogovnika in vsebuje nasle- omrežje s tlakom do 3 barov. dnje podatke: Namenjena je za uporabo v zaprtih in ogre- Poz.
 • Page 71: Vsebniki Za Sisteme Gretja 200-2000

  Nizkotlačni vsebniki | 71 III. VSEBNIKI ZA SISTEME GRETJA 200-2000 Tehnični podatki AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 AT 400 AT 500 / AT 500 AT 500 / 3 bar / 3 bar / 3 bar / 3 bar / 3 bar 3 bar / 3 bar...
 • Page 72 72 | Nizkotlačni vsebniki AT 800 AT 800 AT 800 AT 1000 AT 1000 AT 1000 / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO Nazivna zmogljivost 1000 Realna zmogljivost Teža Neto...
 • Page 73: Vsebniki Za Sisteme Gretja 200-2000

  Nizkotlačni vsebniki | 73 IV. VSEBNIKI ZA SISTEME GRETJA 200-2000. Dimenzije AT 400 - 2000...
 • Page 74 74 | Nizkotlačni vsebniki AT UNO 400 – 2000 AT DUO 400 - 2000 L1 - raven 1 IS1 ------ vhod toplotnega izmenjevalca 1 L2 - raven 2 IS2 ------ vhod toplotnega izmenjevalca 2 L3 - raven 3 OS1 ---- izhod toplotnega izmenjevalca HE1 L4 - raven 4 OS2 ---- izhod toplotnega izmenjevalca HE2 TS1 - temperaturno tipalo ravni 1...
 • Page 75 Nizkotlačni vsebniki | 75 AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO bar DUO bar UNO bar DUO...
 • Page 76: Montaža In Vklop

  76 | Nizkotlačni vsebniki V. MONTAŽA IN VKLOP Postavite vsebnik navpično in ga izravnajte OPOZORILO! MONTAŽA MORA tako, da nastavite višino noge BITI OPRAVLJENA S STRANI PO- - kjer so nastavljive noge sestavne, nasta- OBLAŠČENIH SERVISERJEV. vite nogo po naslednjem vrstnem redu (slika 5): 1.
 • Page 77 Nizkotlačni vsebniki | 77 Zgornji dekorativni pokrov Zgornja izolacija Dekorativni Izolacija Patentna Patentna gumijasti iz mehke zadrga zadrga prsteni Patentna poliuretanske zadrga pene Slika 8 3. PRIKLJUČITEV TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA NA INSTALACIJO GRETJA Z ALTERNATIVNIMI IZVORI TOPLOTE IS1 (MS) – Vhod toplotnega izmenjevalca 1 POZOR! Priključitev naprave na OS1 (ES) –...
 • Page 78: Rokovanje Z Napravo

  78 | Nizkotlačni vsebniki Vsebnik sistema centralnega gretja 3 bara Slika 7 VI. ROKOVANJE Z NAPRAVO • V času delovanja (v času gretja vode) je običajno, da voda kapa iz varnostnega Pred začetkom delovanja naprave, preverite ali ventila. Odprtina ventila mora biti odprta. je vsebnik pravilno priključen na ustrezne insta- •...
 • Page 79: Viіі. Periodično Vzdrževanje

  Nizkotlačni vsebniki | 79 VIІІ. PERIODIČNO VZDRŽEVANJE Med normalnim delovanjem vsebnika pod vplivom visoke temperature se kopiči vodni kamen. Zaradi tega proizvajalec priporoča preventivno vzdrževanje vsebnika vsako drugo leto s strani pooblaščenega servi- serja ali servisnega centra. Vsako takšno intervencijo (prevencijo) potrebno je vpisati v garancijsko kartico.
 • Page 80 80 | Bojleri pod niskim pritiskom SRB, MNE Nadamo se da će Vaš novi uređaj poboljšati udobnost u Vašem domu. Ovaj tehnički opis i uputstvo za upotrebu imaju za cilj da Vas upoznaju sa uređajem i uslovi- ma za njegovu pravilnu ugradnju i rad. Uputstvo je namenjeno i za kvalifikovane tehničare, koji će instalirati uređaj, demontirati i popraviti u slučaju kvara.
 • Page 81 SRB, MNE Bojleri pod niskim pritiskom | 81 I. NAMENA Tipska pločica Tipska pločica se nalazi u gornjem delu na Uređaj je namenjen za osiguranje kućne to- zadnjoj strani bojlera za toplu vodu i sadrži ple vode u objektima koji imaju cevovodnu sledeće podatke: mrežu s pritiskom ne višim od 3 bara.
 • Page 82 82 | Bojleri pod niskim pritiskom SRB, MNE III. REZERVOARI ZA SISTEME GREJANJA 200-2000. Tehnički podaci AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar...
 • Page 83 SRB, MNE Bojleri pod niskim pritiskom | 83 AT 800 AT 800 AT 800 AT 1000 AT 1000 AT 1000 / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO / 3 bar / 3 bar UNO / 3 bar DUO Nominalni kapacitet 1000 Stvarni kapacitet...
 • Page 84 84 | Bojleri pod niskim pritiskom SRB, MNE IV. REZERVOARI ZA SISTEME GREJANJA 200-2000. Dimenzije AT 400 - 2000...
 • Page 85 SRB, MNE Bojleri pod niskim pritiskom | 85 AT UNO 400 – 2000 AT DUO 400 - 2000 L1 ---- NIVO 1 IS1 ------ ulaz izmenjivača toplote 1 L2 ---- NIVO 2 IS2 ------ ulaz izmenjivača toplote 2 L3 ---- NIVO 3 OS1 ---- izlaz izmenjivača toplote HE1 L4 ---- NIVO 4 OS2 ---- izlaz izmenjivača toplote HE2...
 • Page 86 86 | Bojleri pod niskim pritiskom SRB, MNE AT 200 AT 300 AT 400 AT 400 / 3 AT 400 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 AT 500 / 3 / 3 bar / 3 bar / 3 bar bar UNO bar DUO...
 • Page 87 SRB, MNE Bojleri pod niskim pritiskom | 87 V. MONTAŽA I UKLJUČIVANJE - Navijte podesive pete na mesto vijaka* UPOZORENJE! SVE MONTAŽ- Stavite uspravno uređaj i nivelišite ga pode- NE AKTIVNOSTI MORAJU BITI šavanjem visine noge IZVEDENE OD STRANE KVALI- - * u slučajevima kada su podesive noge FIKOVANIH TEHNIČARA.
 • Page 88 88 | Bojleri pod niskim pritiskom SRB, MNE Gornji dekorativni poklopac Gornja izolacija Dekora- Izolacija od mek- Patentni Patentni tivni gumeni og poliuretansk- zatvarač zatvarač prsteni Patentni og penoplasta zatvarač Slika 8 3. PRIKLJUČENJE IZMENJIVAČA TOPLOTE NA INSTALACIJU ALTERNATIVNIM IZVORIMA TOPLOTE IS1 (MS) –...
 • Page 89 SRB, MNE Bojleri pod niskim pritiskom | 89 Rezervoar sistema centralnog grejanja 3 bara Slika 7 VI. RAD SA UREĐAJEM poluge povratno sigurnosnog ventila. • U eksploataciji (režim grejanja vode) nor- Pre početne eksploatacije uređaja, uverite malno je kapanje vode iz otvora za izlaz se da je rezervoar priključen ispravno na vode sigurnosnog ventila.
 • Page 90 90 | Bojleri pod niskim pritiskom SRB, MNE VIІІ. PERIODIČNO ODRŽAVANJE Tokom normalnog rada rezervoara pod uticajem visoke temperature se taloži ka- menac / takozvani kazanski kamen /. Zbog toga proizvođač ovog uređaja preporučuje preventivno održavanje svake dve godine vašeg rezervoara od strane ovlašćenog servisa ili servisnog centra.
 • Page 91 Combined buffers for central heating and domestic hot water production with heat exchanger Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода с един топлообменник Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με εναν, με δύο και χωρίς εναλλάκτη Kombinirani međuspremnici za centralno grijanje i pripremu potrošne tople vode Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz Acumulator combinat pentru încălzire centrală...
 • Page 92 92 | Dear Clients, The team would like to congratulate you on your new purchase. We hope that your new ap- pliance shall bring more comfort to your home. The instruction manual and the technical description are prepared in order to acquaint you with the product and the conditions of proper installation and usage.
 • Page 93: Intended Use

  Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 93 I. Intended use Data plate The data plate is located at the top of the The appliance is intended to supply hot wa- rear of the DHW cylinder and includes the ter to households equipped with a piping following details: system working at pressure below 8 bar (0,8...
 • Page 94: Technical Data And Dimensions

  94 | Combined buffers for central heating and domestic hot water production III. Technical data and dimensions ATTU ATTD ATTD ATTU ATTD ATTU ATTD ATTU 600/ 600/ 800/ 800/ 1000/ 1000/ 1500/ 1500/ 600/ 1000/ 1500/ /200 Actual capacity 1109 1134 1170 buffer tank Actual capacity...
 • Page 95 Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 95 SECTION B-B SECTION A-A Fig. 1...
 • Page 96 96 | Combined buffers for central heating and domestic hot water production ATTD 600/ 150 ATTU 600/ 150 ATT 600/ 150 ATTD 800/ 200 ATTU 800/ 200 ATT 800/ 200 2065 2065 2065 1956 1956 1956 1738 1738 1738 1502 1502 1502 1408...
 • Page 97 Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 97 Thread designation according to EN ISO 228-1 600/150 800/200 1000/200 1500/300 Inlet cold water G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Outlet cold water G1/2 B G 1 B G 1 B...
 • Page 98: Mounting And Connection

  98 | Combined buffers for central heating and domestic hot water production IV. Mounting and connection to be pulled with light traction into the direc- tion of the arrows shown in FIG.8a. Please ATTENTION! Qualified technicians take care that the prefabricated holes stay must perform all technical and elec- in place and the connections are accessible trical assembly works.
 • Page 99 Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 99 Decorative plastic cover Upper soft PU insulation Decorative Zipper Soft PU Zipper plastic insulation rosettes Zipper Fig. 6 3. Connecting the serpentines 4. Connecting buffers to the central (heat exchangers) with heating heating loop.
 • Page 100 100 | Combined buffers for central heating and domestic hot water production Fig. 7...
 • Page 101 Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 101 Fig. 8 Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c...
 • Page 102 102 | Combined buffers for central heating and domestic hot water production 5. Connection to the main water • DVGW - Technical rule W 551 – Drinking wa- supply network ter heating and drinking water piping Important! Connecting the storage systems - Technical measures to re- tank to mains should be fulfilled in duce Legionella growth - Design, con-...
 • Page 103 Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 103 ! To fill up the water heater is necessary IMPORTANT: The presence of oth- to open the most distant tap, used for sup- er /old/ safety valves may lead to plying hot water in the installation (of the a breakdown of your appliance and mixing-faucet) and the tap (2) for supplying...
 • Page 104: Operating Mode

  104 | Combined buffers for central heating and domestic hot water production Water heater volume, Valve Size inlet, at least Flow diameter at least, Maximum heating power, ltrs DN15 (R1/2) Ø12 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 Table 9.
 • Page 105: Periodic Maintenance

  Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 105 risk of contact corrosion that can occurs IMPORTANT! Usage of this device on the connection fittings! at temperature and pressure level • During use (water heating mode), the above prescribed leads to waranty dripping of water from the safety return- violation!
 • Page 106: Instructions For Environmental Protection

  106 | Combined buffers for central heating and domestic hot water production XIII. Instructions for Sign a contract for service and inspec- tion with an authorized repair specialist. environmental protection It is recommended conducting mainte- Old appliances contain valuable mate- nance once per year or two depending rials and because of this should not be on water quality.
 • Page 107 Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 107 ATTD 600/150 DUO (UPPER HE) llit/min ATTD 600/150 DUO (LOWER HE) and ATT 600/150 llit/min...
 • Page 108 108 | Combined buffers for central heating and domestic hot water production ATTD 800/200 DUO (upper HE) llit/min ATTD 800/200 DUO (lower HE) and ATT 800/200 llit/min...
 • Page 109 Combined buffers for central heating and domestic hot water production | 109 ATTD 1000/200 DUO (upper HE) 90 100 llit/min ATTD 1000/200 DUO (lower HE) and ATT 1000/200 90 100 llit/min...
 • Page 110 110 | Уважаеми клиенти, Екипът сърдечно Ви честити новата покупка. Надяваме се, че новият Ви уред ще до- принесе за подобряване на комфорта във Вашия дом. Настоящото техническо описание и инструкция за експлоатация има за цел да Ви за- познае с изделиeтo и условията за неговото правилно монтиране и експлоатация. Ин- струкцията...
 • Page 111: Предназначение

  Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 111 I. Предназначение Фирмена табелка Фирмената табелка се намира в горната Уредът е предназначен да обезпечава с част на задната страна на бойлера за то- битова гореща вода обекти, имащи водо- пла...
 • Page 112: Іii. Технически Данни И Размери

  112 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода ІII. Технически данни и размери ATTU ATTD ATTD ATTU ATTD ATTU ATTD ATTU 600/ 600/ 800/ 800/ 1000/ 1000/ 1500/ 1500/ 600/ 1000/ 1500/ /200 Действителен 1109 1134 1170 обем буфер Действителен...
 • Page 113 Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 113 Разрез B-B Разрез A-A Фиг 1...
 • Page 114 114 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода ATTD 600/ 150 ATTU 600/ 150 ATT 600/ 150 ATTD 800/ 200 ATTU 800/ 200 ATT 800/ 200 2065 2065 2065 1956 1956 1956 1738 1738 1738 1502 1502 1502 1408 1509 1257...
 • Page 115 Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 115 600/150 800/200 1000/200 1500/300 Вход студена вода G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Изход гореща вода G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Обезвъздушаване...
 • Page 116: Монтаж И Включване

  116 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода III. Монтаж и включване ри за входовете и изходите на бойлера. В съответствие с типа на вашият уред ВНИМАНИЕ! Всички монтажни отпушете само онези отвори в изолаци- дейности трябва да се изпълнят ята, които...
 • Page 117 Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 117 Външен РVС Пластмасов декоративен слой капак Горна мека изолация Цип Странична Декоративни Цип изолация пластмасови розетки Цип Fig. 6 серпентина 2 ВНИМАНИЕ! За избягване причи- При напълване на системата с работен няването...
 • Page 118 118 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода дето температурата на топлоносителя е по-висока. Зареждането на буфера става от високо температурен котел, подвързан към горните слоеве и захранване от слън- чева инсталация в по-ниските пластове. ВНИМАНИЕ! Буферa е част от отоплителната...
 • Page 119 Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 119 Фиг. 8 Фиг. 9a Фиг. 9b Фиг. 9c...
 • Page 120 120 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода 5. Свързване на бойлера към на параметрите на циркулационни системи . водопроводната мрежа Подвързването на бойлера към водопро- Свързването на бойлера към водната мрежа се извършва по фиг. 7. водопроводната мрежа се извършва...
 • Page 121: Антикорозионна Защита - Магнезиев Анод

  Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 121 6 ВАЖНО! Наличието на други /стари/ изделието, се препоръчва пълното му възвратно-предпазни клапани може обезвъздушаване! да доведе до повреда на вашия уред ! Напълването на бойлера с вода ста- и те трябва да се премахнат! Отвеж- ва, като...
 • Page 122: Работа С Уреда

  122 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода Обем на бойлера, Клапан - размер на Минимален диаметър Махимална мощност на литри входа на проходното му нагряване на бойлера, сечение, mm DN15 (R1/2) Ø12 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14...
 • Page 123: Vіі. Периодична Поддръжка

  Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 123 предпазния клапан редовно да се по- ВАЖНО! Работата на уреда при чиства и преглежда дали функционира температури и налягания нормално /да не е блокиран/, като за несъответстващи на районите със силно варовита вода да предписаните...
 • Page 124: Инструкции За Опазване На Околната Среда

  124 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода VIII. Инструкции за опазване на околната среда Старите уреди съдържат ценни мате- риали и поради това не трябва да се изхвърлят заедно с други продукти. За да се опази околната среда Ви молим те...
 • Page 125 Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 125 ATTD 600/150 DUO горен топлооб. l/min ATTD 600/150 DUO (долен топлооб.) и ATT 600/150 l/min...
 • Page 126 126 | Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода ATTD 800/200 DUO (горен топлооб.) l/min ATTD 800/200 DUO (долен топлооб.) и ATT 800/200 l/min...
 • Page 127 Комбинирани буфери за отопление и битова гореща вода | 127 ATTD 1000/200 DUO (goren топлооб.) 90 100 l/min ATTD 1000/200 DUO (долен топлооб.) и ATT 1000/200 90 100 l/min...
 • Page 128 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Αγαπητοί Πελάτες, Η ομάδα της Bosch σας συγχαίρει που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Ελπίζουμε ότι η νέα σας συσκευή θα προσφέρει περισσότερη άνεση στην κατοικία σας. Οι οδηγίες εγκατάστασης και η τεχνική περιγραφή συντάχθηκαν για την εξοικείωσή σας με...
 • Page 129: Ροβλεπομενη Χρηση

  | 129 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης I.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω Αυτή η συσκευή προορίζεται για παροχή ζε- πλευρά του θερμοδοχείου και περιέχει τα στού νερού σε κατοικίες με σύστημα σωλη- εξής...
 • Page 130: Τεχνικα Χαρακτηριστικα Και Διαστασεισ

  130 | Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης III. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ATTU ATTD ATTD ATTU ATTD ATTU ATTD ATTU 600/ 600/ 800/ 800/ 1000/ 1000/ 1500/ 1500/ 600/ 1000/ 1500/ /200 Πραγματική χωρητικότητα 1109 1134 1170 δοχείου...
 • Page 131 | 131 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΤΜΗΜΑ Β-Β ΤΜΗΜΑ A-A Εικ. 1...
 • Page 132 132 | Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ATTD 600/ 150 ATTU 600/ 150 ATT 600/ 150 ATTD 800/ 200 ATTU 800/ 200 ATT 800/ 200 2065 2065 2065 1956 1956 1956 1738 1738 1738 1502 1502 1502...
 • Page 133 | 133 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Χαρακτηρισμός σπειρωμάτων κατά το EN ISO 228-1 600/150 800/200 1000/200 1500/300 Είσοδος κρύου νερού G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Έξοδος κρύου νερού G1/2 B G 1 B G 1 B...
 • Page 134: Εγκατασταση Και Συνδεση

  134 | Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης IV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ κρασία τουλάχιστον για μία ώρα! Το επόμενο βήμα είναι να τραβήξετε ελαφρά και ΣΥΝΔΕΣΗ τις δύο πλευρές δίπλα από το φερμουάρ με την φορά των βελών που παρουσιάζονται στην εικ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ολες...
 • Page 135 | 135 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Διακοσμητικό πλαστικό Εξωτερικό κάλυμμα στρώμα PVC Άνω μόνωση μαλακού PU Διακο- Φερμουάρ Μαλακή Φερμουάρ σμητικές μόνωση PU πλαστικές Φερμουάρ ροζέτες Εικ. 6 3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ (ΕΝΑΛ- σμού-κλιματισμού, η ρύθμισή της ωστόσο δεν πρέπει...
 • Page 136 136 | Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Εικ. 7...
 • Page 137 | 137 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Εικ. 8 Εικ. 9a Εικ. 9b Εικ. 9c...
 • Page 138 138 | Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ πόσιμου νερού - Τεχνικά μέτρα για πε- ριορισμό της ανάπτυξης λεγεωνέλας ΥΔΡΕΥΣΗΣ - Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία Σημαντικό! Η σύνδεση του θερμα- και απορρύπανση εγκαταστάσεων πό- ντήρα...
 • Page 139 | 139 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για να εξασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιείται ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μεταξύ του θερμα- η έξοδος ανακυκλοφορίας «R» και οι έξο- ντήρα συνδυασμένης λειτουργίας δοι των αισθητήρων θερμοκρασίας «TS1», και της βαλβίδας ασφαλείας δεν «TS2»...
 • Page 140: Προστασια Απο Διαβρωση - Ανοδοσ Μαγνησιου

  140 | Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Όγκος θερμαντήρα Ελάχιστο μέγεθος Ελάχιστη διάμετρος Μέγιστη θερμική ισχύς, νερού, λίτρα εισόδου βαλβίδας ροής, mm DN15 (R1/2) Ø12 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 Πίνακας...
 • Page 141: Περιοδικη Συντηρηση

  | 141 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης εισόδους και τις εξόδους χρησιμοποιή- καθαρίζονται τα άλατα ακόμα και μετά την στε ενδιάμεση διηλεκτρική σύνδεση. Δι- λήξη της περιόδου ισχύος της εγγύησης. αφορετικά υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης •...
 • Page 142 142 | Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ληπτικής συντήρησης του αναφερόμενου XIII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ είδους πρέπει να καταχωρείται στην κάρτα ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ εγγύησης της συσκευής μαζί με την ημερο- Οι μεταχειρισμένες συσκευές διαθέτουν μηνία...
 • Page 143 | 143 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ATTD 600/150 DUO (ΚΑΤΩ ΕΘ) Lit/min ATTD 600/150 DUO (ΚΑΤΩ ΕΘ) και ATT 600/150 Lit/min...
 • Page 144 144 | Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ATTD 800/200 DUO (ΑΝΩ ΕΘ) Lit/min ATTD 800/200 DUO (ΚΑΤΩ ΕΘ) και V 800 S /200 Lit/min...
 • Page 145 | 145 Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας για κεντρική Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ATTD 1000/200 DUO (ΚΑΤΩ ΕΘ) 90 100 Lit/min ATTD 1000/200 DUO (ΚΑΤΩ ΕΘ) και ATT 1000/200 90 100 Lit/min...
 • Page 146 146 | HR, BiH Nadamo se da će novi uređaj pridonijeti poboljšanju komfora u vašem domu. Cilj ovog tehničkog opisa i uputstva za uporabu jest upoznavanje s proizvodom i s uvjetima njegove pravilne ugradnje i korištenja. Uputstvo je namijenjeno i ovlaštenim serviserima koji će izvršiti prvobitnu ugradnju uređaja, demontirati i remontirati ga u slučaju kvara.
 • Page 147: Primjena Za Određenu Namjenu

  HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 147 I. Primjena za određenu Tipska pločica namjenu Tipska pločica nalazi se na gornjoj stražnjoj strani spremnika za toplu vodu i sadrži slje- Ovaj je međuspremnik namijenjen za op- deće podatke: skrbu potrošnom toplom vodom kućanstva Poz.
 • Page 148: Tehnički Podaci I Dimenzije

  148 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode HR, BiH III. Tehnički podaci i dimenzije ATTU ATTD ATTD ATTU ATTD ATTU ATTD ATTU 600/ 600/ 800/ 800/ 1000/ 1000/ 1500/ 1500/ 600/ 1000/ 1500/ /200 Stvarni kapacitet 1109 1134 1170 međuspremnika Stvarni kapacitet spremnika tople vode...
 • Page 149 HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 149 PRESJEK B-B PRESJEK A-A Slika 1...
 • Page 150 150 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode HR, BiH ATTD 600/ 150 ATTU 600/ 150 ATT 600/ 150 ATTD 800/ 200 ATTU 800/ 200 ATT 800/ 200 2065 2065 2065 1956 1956 1956 1738 1738 1738 1502 1502 1502 1408 1509 1257 1387...
 • Page 151 HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 151 600/150 800/200 1000/200 1500/300 Ulaz hladne vode G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Izlaz hladne vode G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Odzračni ventil G1/2 G1/2...
 • Page 152: Montaža I Priključak

  152 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode HR, BiH - Staviti dio 1 na vijak 2 odvijen sa palete IV. Montaža i priključak - Ugraditi podlošku 3 uklonjenu sa palete - Uviti vijke isporučene s međuspremni- PAŽNJA! Sve radove instalira- nja opreme i elektroinstalaterske radove na međuspremniku mora PAŽNJA!
 • Page 153 HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 153 Gornji dekorativni poklopac Gornja izolacija Dekorativni PATENTNI Izolacija PATENTNI gumeni ZATVARAČ od mekog ZATVARAČ prsteni poliuretana PATENTNI ZATVARAČ Slika 6 3. Priključak zmijolikog grijača 4. Priključak međuspremnika na izmjenjivača topline na instalaciju krug centralnog grijanja (primjere grijanja koja koristi alternativne i vidjeti na slici 8)
 • Page 154 154 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode HR, BiH Slika 7...
 • Page 155 HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 155 Slika 8 Slika 9a Slika 9b Slika 9c...
 • Page 156 156 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode HR, BiH • DVGW 5. Priključak na vodovodnu mrežu - Tehnička pravila W 551 - Zagrija- Važno! Priključak akumulacij- vanje pitke vode i instalacije cjevovo- skog spremnika potrošne tople da pitke vode – Tehnički zahtjevi za vode na vodovodnu mrežu treba smanjenje razmnožavanja bakterija izvesti prema projektu (grijanja,...
 • Page 157 HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 157 izbacivanje zraka iz spremnika. U interesu VAŽNO: Između akumulacijskog dugotrajnog i nesmetanog rada spremnika, spremnika i sigurnosnog ventila uvijek se preporuča kompletno izbacivanje ne smije biti niti jednog zapornog zraka iz spremnika! ventila ili slavine! ! Za punjenje vodom spremnika za pri- premu potrošne tople vode, treba otvoriti...
 • Page 158: Režim Rada Spremnika

  158 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode HR, BiH Volumen spremnika Veličina ulaznog ventila Minimalni protočni Maksimalna snaga grija- tople vode lit. promjer, mm nja kW DN15 (R1/2) Ø12 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 Tablica 9. Minimalni korisni volumen ekspanz.
 • Page 159: Periodično Održavanje

  HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 159 • Pri spajanju bakrenih cijevi na ulaze i VAŽNO! Uporabom ovog među- izlaze treba upotrijebiti među dielektrični spremnika pri temperaturi i visini spoj. Inače postoji opasnost od kontaktne tlaka iznad propisanih neće se korozije koja se može pojaviti na spojnim priznati pravo na jamstvo.
 • Page 160: Upute Za Zaštitu Prirodnog Okoliša

  160 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode HR, BiH • Neispunjavanjem ovog zahtjeva neće VIII. Upute za zaštitu se priznati besplatno održavanje vašeg prirodnog okoliša spremnika u jamstvenom periodu. Neuporabivi spremnici sadrže drago- cjene materijale, te se ne smiju zbrinuti Preporuča se zaključivanje ugovora o u otpad zajedno s ostalim proizvodima.
 • Page 161 HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 161 ATTD 600/150 DUO (GORNJI HE) Protok [lit/min] ATTD 600/150 DUO (DONJI HE) i ATT 600/150 Protok [lit/min]...
 • Page 162 162 | Neizravno zagrijavani spremnici tople vode HR, BiH ATTD 800/200 DUO (GORNJI HE) Protok [lit/min] ATTD 800/200 DUO (DONJI HE) i ATT 800/200 Protok [lit/min]...
 • Page 163 HR, BiH Neizravno zagrijavani spremnici tople vode | 163 ATTD 1000/200 DUO (GORNJI HE) 90 100 Protok [lit/min] ATTD 1000/200 DUO (DONJI HE) i ATT 1000/200 90 100 Protok [lit/min]...
 • Page 164 Tisztelt Ügyfelünk! A csapata gratulál Önnek az új beszerzéshez! Reméljük, hogy az új berendezés kényelme- sebbé teszi A Bosch Termotechnika csapat otthonát. A használati útmutató és a műszaki leírás bemutatja a terméket, valamint a helyes telepí- tés és használat módját. Kérjük, olvassa el és tartsa be az ezekben a dokumentumokban foglaltakat.
 • Page 165: Tartalomjegyzék I. Rendeltetésszerű Használat

  Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 165 I. Rendeltetésszerű használat Adattabla Az adattábla a melegvíz tároló hátoldalán, A berendezés meleg víz biztosítására szol- felül helyezkedik el, és a következő adato- gál 8 bar (0,8 MPa) alatti nyomáson üzeme- kat tartalmazza lő...
 • Page 166: Іii. Méretek És Műszaki Adatok

  166 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz ІII. Méretek és műszaki adatok ATTU ATTD ATTD ATTU ATTD ATTU ATTD ATTU 600/ 600/ 800/ 800/ 1000/ 1000/ 1500/ 1500/ 600/ 1000/ 1500/ /200 Puffertartály tényleges 1109 1134 1170 kapacitása Melegvíz-tartály tényleges kapacitása...
 • Page 167 Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 167 Metszet B-B Metszet A-A 1 ábra...
 • Page 168 168 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz ATTD 600/ 150 ATTU 600/ 150 ATT 600/ 150 ATTD 800/ 200 ATTU 800/ 200 ATT 800/ 200 2065 2065 2065 1956 1956 1956 1738 1738 1738 1502 1502 1502 1408 1509 1257 1387...
 • Page 169 Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 169 Menet jelölése az EN ISO 228-1 szabvány 600/150 800/200 1000/200 1500/300 szerint Hidegvíz-bemenet G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Hidegvíz-kimenet G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Légtelenítő...
 • Page 170: Felszerelés És Csatlakoztatás

  170 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz IV. Felszerelés és hőmérsékletű környezetben. csatlakoztatás A következő lépés, hogy a cipzár mindkét felét kis erővel húzni kell a 6a ábrán sze- replő nyilaknak megfelelően. Ügyeljen arra, FIGYELEM! Minden műszaki hogy a gyárilag kialakított nyílások a helyü- és elektromos össze sze relési kön maradjanak, és hogy a csatlakozások műveletet szakembernek kell...
 • Page 171 Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 171 Külső PVC- Dekoratív műanyag fedél réteg Lágy poliuretán (PU) szigetelés, felső Dekoratív Cipzár Lágy Cipzár műanyag poliuretán (PU) rozetták szigetelés Cipzár 6a ábra 6b ábra 6c ábra 3. A csőkígyók (hőcserélők) kell látni egy, a HVAC-tervezési követelmé- nyeknek megfelelő...
 • Page 172 172 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz 7 ábra...
 • Page 173 Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 173 8 ábra 9a ábra 9b ábra 9c ábra...
 • Page 174 174 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz 5. Csatlakoztatás a fő vízbetáplálási érdekében – Ivóvízrendszerek terve- zése, megvalósítása, üzemeltetése és hálózathoz karbantartása Fontos! A tárolótartály – Műszaki szabály, W 553 – Keringtető hálózathoz való csatlakoztatá- rendszerek méretezése központi ivó- sát a HVAC-tervező...
 • Page 175 Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 175 kell lennie. FONTOS: Bármilyen egyéb ! A tároló feltöltéséhez meg kell nyitni a (korábbi) biztonsági szelep legtávolabbi, a rendszer melegvíz-ellátásá- megléte a berendezés meghi- ért felelős csapot (keverőcsapot) és a mel- básodását okozhatja, ezért lette lévő...
 • Page 176: Korrózióvédelem - Magnéziumanód

  176 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz Tároló térfogata Minimális bemeneti Minimális áramlási átmé- Maximális fűtési teljesít- (liter) szelepméret rő (mm) mény (kW) DN15 (R1/2) Ø12 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 Táblázat 9. Tároló térfogata Nyomás a hidegvíz-be- Tágulási tartály legkisebb hasznos térfogata literben (liter)
 • Page 177: Rendszeres Karbantartás

  Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 177 normális jelenség. Ennek az elemnek FONTOS! Jelen berendezés az nyitottnak kell lennie. előírtnál magasabb hőmérsék- • A vízmelegítő biztonságos működésé- leten és nyomáson történő nek érdekében a biztonsági szelepet használata a garanciafeltételek rendszeres időközönként ellenőrizni és megsértését jelenti.
 • Page 178: Környezetvédelemmel Kapcsolatos Utasítások

  178 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz és ezt aláírással hitelesíteni kell. A gyártó nem vállal felelősséget a je- len utasítá sok be nem tartásából eredő Ha a fenti követelmények nem teljesülnek, következményekért. az a bojler díjmentes karbantartásának vé- gét jelentheti.
 • Page 179 Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 179 ATTD 600/150 DUO (UPPER HE)) [lit/min] ATTD 600/150 DUO (LOWER HE) and ATT 600/150 [lit/min]...
 • Page 180 180 | Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz ATTD 800/200 DUO (UPPER HE)) [lit/min] ATTD 800/200 DUO (LOWER HE) and ATT 800/200 [lit/min]...
 • Page 181 Kombinált puffertartályok központi fűtéshez és háztartási melegvíz-előállításhoz | 181 ATTD 1000/200 DUO (UPPER HE)) 90 100 [lit/min] ATTD 1000/200 DUO (LOWER HE) and ATT 1000/200 90 100 [lit/min]...
 • Page 182 182 | Stimati clienti, Firma va felicita pentru achizitia facuta. Speram ca noul echipament sa ajute la cresterea confortului in casa Dumneavoastra. Prezenta descriere tehnica si instructiunile de exploata- re va prezinta produsul si modul corect de montare si exploatare. Acest manual este destinat si tehnicienilor autorizati care vor monta, demonta si repara echipamentul.
 • Page 183: Utilizare

  | 183 I. Utilizare Placa de identificare Placa de identificare se află pe partea din Echipamentul este destinat să furnize- spate a echipamentului şi cuprinde urmă- ze apă caldă pentru gospodariile do- toarele informaţii: tate cu un sistem de retea la o presi- Poz.
 • Page 184: Date Tehnice Si Dimensiuni

  184 | III. Date tehnice si dimensiuni ATTU ATTD ATTD ATTU ATTD ATTU ATTD ATTU 600/ 600/ 800/ 800/ 1000/ 1000/ 1500/ 1500/ 600/ 1000/ 1500/ /200 Capacitate actuala 1109 1134 1170 acumulator Capacitatea actu- ala a rezervorului de apa calda Cel mai înalt punct al rezervorului, la 2121 2121 2121 2045 2045 2045 2236 2236 2236 2238 2238 2238...
 • Page 185 | 185 SECTION B-B SECTION A-A Fig. 1...
 • Page 186 186 | ATTD 600/ 150 ATTU 600/ 150 ATT 600/ 150 ATTD 800/ 200 ATTU 800/ 200 ATT 800/ 200 2065 2065 2065 1956 1956 1956 1738 1738 1738 1502 1502 1502 1408 1509 1257 1387 1230 1230 1230 1122 1122 1122 1107...
 • Page 187 | 187 Thread designation according to EN ISO 228-1 600/150 800/200 1000/200 1500/300 Intrare apă rece G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Priză de apă rece G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Aerul de ventilaţie G1/2 G1/2...
 • Page 188: Conexiuni Si Montaj

  188 | IV. Conexiuni si montaj rului trebuiesc trase usor in directiile sage- tilor asa cum se arata in FIG.6a. Va rugam ATENTIE! TOATE ACTIVITATILE sa aveti grija ca gaurile racordurilor sa ra- DE MONTAJ TREBUIE mana pe pozitie, iar conexiunile accesibile EFECTUATE DE CATRE tot timpul.
 • Page 189 | 189 Strat exterior Capac de plastic decorativ din PVC Izolatie PU moale de Sus Rozeta Fermoar Izolatie PU Fermoar dîn plastic moale decorativ Fermoar Fig. 6 3. Racordarea serpentinelor de (en 1489:2000). De asemenea, trebuie instalat OBLIGATORIU un vas de expansiune in con- incalzire la reteaua termica a formitate cu cerintele proiectantului HVAC! surselor alternative de caldura...
 • Page 190 190 | Fig. 7...
 • Page 191 | 191 Fig. 8 Fig. 9a Fig. 9b Fig. 9c...
 • Page 192 192 | 5. Conectarea la reteaua edilitara de – Technical rule W 553 – Dimensio- ning of circulation-systems in central furnizare a apei potabile drinking water heating systems Important! Conectarea Instalarea acumulatorului cu umplere starti- acumulatorului la rețea ar trebui ficata cu o serpentina de incalzire, ar trebui să...
 • Page 193: Protectie Impotriva Coroziunii - Anod De Magneziu

  | 193 6. Conducta de drenaj a supapei de sigu- ! Umplerea rezervorului cu apă Este ne- ranţă. Trebuie sa fie în conformitate cu cesar a deschide cel mai indepartat robinet standardele locale şi europene şi regu- utilizat pentru a alimenta cu apa calda insta- lamentele de securitate! Aceasta trebuie latia (baterie amestec) si robinetul (2) ala- să...
 • Page 194: Mod De Utilizare Echipamentul

  194 | Capacitate acumulator, Diametru vana intrare, Diametru debit de cel Putere maximă de încăl- litri cel putin puțin, mm zire, kW DN15 (R1/2) Ø12 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 Table 9. Capacitate acumulator, Presiunea de apă rece, Vas de expansiune volum util minim la temperatura litri de încălzire a apei, în litri...
 • Page 195: Intretinere Periodica

  | 195 VII. Intretinere periodica cu vasul de apa plin, din orificiul de dre- naj nu curge apa, acest lucru este semn La o functionare normala a acumulatoru- de neconformitate si echipamentul nu lui, sub influenta temperaturii crescute, se mai trebuie sa fie folosit. depune asa numita piatra calcaroasa.
 • Page 196: Instructiuni De Pe Protejare A Mediului Inconjurator

  196 | IX. Instructiuni de pe protejare a mediului inconjurator Aparatele electrocasnice vechi contin materiale pretioase si din aceasta cauza nu ar trebui aruncate impreuna cu cele- lalte produse. Pentru protejarea mediului inconjurator avem rugamintea sa predati asemenea aparate in centre autorizate pentru prelu- area acestora.
 • Page 197 | 197 ATTD 600/150 DUO (UPPER HE) llit/min ATTD 600/150 DUO (LOWER HE) and ATT 600/150 llit/min...
 • Page 198 198 | ATTD 800/200 DUO (upper HE) llit/min ATTD 800/200 DUO (lower HE) and ATT 800/200 llit/min...
 • Page 199 | 199 ATTD 1000/200 DUO (upper HE) 90 100 llit/min ATTD 1000/200 DUO (lower HE) and ATT 1000/200 90 100 llit/min...
 • Page 200 200 |...
 • Page 201 | 201 Prepričani smo, da bo nova naprava prispevala k večjemu udobju vašega doma. Namen tehničnega opisa in navodil za uporabo je spoznati izdelek in pogoje njegove pra- vilne namestitve in uporabe. Navodilo je namenjeno tudi pooblaščenim serviserjem, ki bodo napravo namestili, jo demontirali in opravili remont v primeru okvare.
 • Page 202: Uporaba Za Določen Namen

  202 | Bojlerji za indirektno ogrevanje I. Uporaba za določen namen Napisna ploščica Napisna ploščica je nameščena zgoraj na Bojler je namenjen oskrbi s sanitarno toplo hrbtni strani zalogovnika in vsebuje nasle- vodo v gospodinjstvu. Opremljen je s to- dnje podatke: plotnim izmenjevalcem z delovnim tlakom, nižjim od 8 barov (0,8 MPa), lahko pa se na- Poz.
 • Page 203: Vsebina

  Bojlerji za indirektno ogrevanje | 203 III. Tehnični podatki in dimenzije ATTU ATTD ATTD ATTU ATTD ATTU ATTD ATTU 600/ 600/ 800/ 800/ 1000/ 1000/ 1500/ 1500/ 600/ 1000/ 1500/ /200 Realna kapaciteta 1109 1134 1170 bojlerja Realna kapacite- ta kotlovske vode v zalogovniku Najvišja točka zalogovnika v...
 • Page 204 204 | Bojlerji za indirektno ogrevanje PRESEK B-B PRESEK A-A Slika 1...
 • Page 205 Bojlerji za indirektno ogrevanje | 205 ATTD 600/ 150 ATTU 600/ 150 ATT 600/ 150 ATTD 800/ 200 ATTU 800/ 200 ATT 800/ 200 2065 2065 2065 1956 1956 1956 1738 1738 1738 1502 1502 1502 1408 1509 1257 1387 1230 1230 1230...
 • Page 206 206 | Bojlerji za indirektno ogrevanje 600/150 800/200 1000/200 1500/300 Vhod hladne vode G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Izhod hladne vode G1/2 B G 1 B G 1 B G 1 B Odzračevalni ventil G1/2 G1/2 G1/2...
 • Page 207: Montaža In Priklop

  Bojlerji za indirektno ogrevanje | 207 IV. Montaža in priklop - Namestite podložko 3, ki ste jo odstranili s palete. - Privijte vijake, ki so bili dostavljeni z z. POZOR! Vso namestitev opre- me in elektroinštalaterska dela POZOR! Da bi se izognili po- na grelniku mora opraviti za to škodbam uporabnika in/ali tretje kvalificiran delavec pooblašče-...
 • Page 208 208 | Bojlerji za indirektno ogrevanje Zgornji dekorativni pokrov Zgornja izolacija Dekorativni ZADRGA Izolacija iz ZADRGA gumijasti mehkega obročki poliuretana ZADRGA Slika 6 3. Priklop spiralnega izmenjevalca 4. Priklop zalogovnika na centralni toplote na sistem ogrevanja, ki ogrevalni sistem (glej primer na uporablja alternativne in obnovljive sliki 8) vire energije...
 • Page 209 Bojlerji za indirektno ogrevanje | 209 Slika 7...
 • Page 210 210 | Bojlerji za indirektno ogrevanje Slika 8 Slika 9a Slika 9b Slika 9c...
 • Page 211 Bojlerji za indirektno ogrevanje | 211 pitne vode – Tehnične zahteve za 5. Priklop na vodovodno omrežje zmanjšanje razmnoževanja bakterij POMEMBNO! Priklop akumu- legionele – Izvedba, konstrukcija, de- lacijskega bojlerja za sanitarno lovanje in usposobitev napeljave pitne vodo na vodovodno omrežje je vode treba izvesti v skladu s projek- - Tehnična pravila W 553 –...
 • Page 212 212 | Bojlerji za indirektno ogrevanje mestu. Po polnitvi bojlerja za pripravo sani- POMEMBNO! Vgradnja drugač- tarne tople vode bo iz pipe za hladno vodo nega /starejšega/ varnostnega pričela teči hladna voda. ventila lahko povzroči napako na ! Pri praznjenju bojlerja za sanitarno bojlerjuin ga je treba odstraniti.
 • Page 213: Zaščita Bojlerja Pred Korozijo - Magnezijeva Zaščitna Anoda

  Bojlerji za indirektno ogrevanje | 213 Prostornina bojlerja v Velikost vhodnega Minimalni pretočni Maksimalna moč ogreva- litrih ventila premer, mm nja, kW DN15 (R1/2) Ø12 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 DN20 (R3/4) Ø14 Tablica 9. Prostornina bojlerja v Tlak na dovodu hladne Minimalna koristna prostornina ekspanz.
 • Page 214: Občasno Vzdrževanje

  214 | Bojlerji za indirektno ogrevanje • Pri povezavi bakrenih cevi na vhode in iz- POMEMBNO! hode je za spojitev potrebna uporaba die- V primeru uporabe zalogovni- lektričnega materiala, sicer obstaja nevar- ka pri temperaturi in tlaku iznad nost kontaktne korozije, ki se lahko pojavi predpisanih vrednosti izgubite na spojnih fitingih.
 • Page 215: Navodila Za Varovanje Okolja

  Bojlerji za indirektno ogrevanje | 215 VIII. Navodila za varovanje • Z neupoštevanjem te zahteve boste izgu- bili pravico do brezplačnega vzdrževanja okolja vašega grelnika v garancijskem roku. Odsluženi bojlerji vsebujejo dragocen Priporočamo sklenitev pogodbe za ser- material in se ne smejo odlagati na od- visiranje in kontrolni pregled s strani pad skupaj z drugimi izdelki.
 • Page 216 216 | Bojlerji za indirektno ogrevanje ATTD 600/150 DUO (ZGORNJI HE) Pretok [lit/min] ATTD 600/150 DUO (SPODNJI HE) in ATT 600/150 Pretok [lit/min]...
 • Page 217 Bojlerji za indirektno ogrevanje | 217 ATTD 800/200 DUO (ZGORNJI HE) Pretok [lit/min] ATTD 800/200 DUO (PODNJI HE) in ATT 800/200 Pretok [lit/min]...
 • Page 218 218 | Bojlerji za indirektno ogrevanje ATTD 1000/200 DUO (ZGORNJI HE) 90 100 Pretok [lit/min] ATTD 1000/200 DUO (SPODNJI HE) in ATT 1000/200 90 100 Pretok [lit/min]...
 • Page 219 Bojlerji za indirektno ogrevanje | 219...