Download  Print this page

Občasno Vzdrževanje - Bosch Acu Tank AT 200 Instructions For Use And Maintenance Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
214 | Bojlerji za indirektno ogrevanje
• Pri povezavi bakrenih cevi na vhode in iz-
hode je za spojitev potrebna uporaba die-
lektričnega materiala, sicer obstaja nevar-
nost kontaktne korozije, ki se lahko pojavi
na spojnih fitingih.
• Med uporabo (režim segrevanja vode) je
normalno kapljanje vode iz izpustne odpr-
tine varnostnega nepovratnega ventila. Ta
mora ostati odprta navzven.
• Za varno delovanje grelnika tople vode sta
potrebna redno čiščenje in kontrola nepo-
vratnega ventila glede normalnega funkcio-
niranja (ventil ne sme biti zamašen), na po-
dročjih, kjer voda vsebuje veliko apnenca,
pa je ventil treba očistiti vodnega kamna.
Ta servis ni zajet v garanciji za vzdrževa-
nje.
• Če obstaja verjetnost, da bi se temperatura
v prostoru namestitve znižala na manj kot
0 °C, je bojler treba izprazniti z dvigom ro-
čice varnostnega nepovratnega ventila. Če
po obračanju gumba na ventilu iz polnega
bojlerja ne prične iztekati voda iz izpustne
odprtine ventila, je to znak za okvaro oz.
nepravilnost in uporabo bojlerja je treba
prekiniti.
• Tega bojlerja ne smejo upravljati osebe
(vključno z otroki) z omejenimi telesnimi,
zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali
osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja,
razen če jih nadzira in jim daje navodila
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Pazite, da se otroci ne bi igrali z napravo.
• Bojler za pripravo sanitarne tople vode je
tudi po izteku garancije treba vzdrževati v
skladu z opisanimi tehničnimi navodili za
zamenjavo magnezijeve zaščitne anode in
za čiščenje vodnega kamna.
• Upoštevati je treba tehnična pravila za pre-
ventivno vzdrževanje, menjavo magnezije-
ve zaščitne anode in izvajati čiščenje tudi
po izteku garancijske dobe.
POMEMBNO!
V primeru uporabe zalogovni-
ka pri temperaturi in tlaku iznad
predpisanih vrednosti izgubite
pravico do garancije.
Zalogovnik je namenjen segrevanju pitne
vode v tekočem stanju. V primeru uporabe
z raznimi drugimi tekočinami, izgubitre pra-
vico do garancije.
Toplotni izmenjevalci zalogovnika so name-
njeni za uporabo z vodo ali mešanice vode
in propilrna (etilena) GLYCOL AT v tekočem
stanju. V primeru uporabe drugih tekočin iz-
gubite pravico do garancije.
VII. Občasno vzdrževanje
Ob normalni uporabi bojlerja za pripravo
sanitarne tople vode se pod vplivom visokih
temperatur na površini grelca nabira plast
vodnega kamna, kar slabi izmenjavo toplo-
te med grelcem in vodo. Proizvajalec zato
priporoča preventivno vzdrževanje vašega
bojlerja na vsaki dve leti, in sicer s stra-
ni strokovnjaka pooblaščenega servisa. V
preventivno vzdrževanje sta zajeta čiščenje
in kontrolni pregled magnezijeve zaščitne
anode (za bojler za pripravo potrošne tople
vode, zaščitene s steklokeramično prevle-
ko), ki jo je treba po potrebi zamenjati. Vsa-
ko preventivno vzdrževanje se mora vpisati
v garancijski list bojlerja, vsebovati pa mora
podatke o izvedbi preventivnega vzdrže-
vanja, naziv podjetja ter ime in priimek in
podpis osebe, ki je opravila preventivno
vzdrževanje.
SI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch Acu Tank AT 200